Erdélyi Fejedelemség Története
Bibliográfia
A dölt betűvel írt könyvek, többször fordulnak elő a listában!
Könyvet csak árveréseken kívül vásárolok!
Frissítve: 2014. január
ÖSSZEFOGLALÓ SZAKKÖNYVEK, IRODALMI ALKOTÁSOK, LEXIKONOK
A Báthoriak kora, válogatás korabeli krónikákból, Olcsó Könyvtár, Szépirodalmi Könyvikiadó, Budapest, 1982
A középkori székelység Krónikák és oklevelek a középkori székelyekről, Múltunk Könyvek sorozat, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2001
A török félhold árnyékában, Szerk.: Vikol Katalin, Reflektor Kiadó, 1988
A mi Erdélyünk, Írták: Makkasi Sándor, Rónai András, Asztos Miklós, Gergely Pál, Nemzeti Könyvtár 24-26. szám, Budapest, 1940
Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae, in: Magyar emlékírók 16.-18. század, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp.,1982 PDF letölthető
Balogh Judit A székely nemesség kialakulásának folyamata a 17. század első felében Erdélyi Tudományos Füzetek 254 Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása
Kolozsvár, 2005 ONLINE PDF LETÖLTHETŐ
Asztalos Miklós (szerk.): A történeti Erdély, Erdélyi Férfiak Egyesülete, 1936
PDF letölthető Forrás: Adatbank. Erdélyi Magyar Elektronikus Könyvtár
Ács Pál: Osztrák és magyar renegátok mint szultáni tolmácsok: Mahmúd és Murád terdzsümán Palimpszeszt. - 8. (2002) 17 ONLINE
Barta Gábor: Az erdélyi fejedelemség születése, Magyar História sorozat, Gondolat, 1979
Barta János: A "Tündérkert" romlása (Erdély története 1630-1707), Móra Ferenc könyvkiadó, Bp., 1983
Bánlaky József: Magyarország Hadtörténete ONLINE
Digitális kiadás: Arcanum Adatbázis Kft. 2001.
Báthori Gábor: Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején Doktori (PhD) értekezés, Budapest, 2005 ONLINE
Bárdosy László: Magyar politika a mohácsi vész után, 1943, Holnap Kiadó reprint kiadása PDF letölthető
Benedekné Szőke Amália: Erdély és Fennoskandia, Diplomácia, katonai és művelődési kapcsolatok 1576-1945, Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 1996

Bethlen Farkas: Erdély története
I. A mohácsi csatától a váradi békekötésig (1526-1568) I-II. könyv, Enciklopédia Kiadó, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2000
II. A váradi békekötéstől János Zsigmond haláláig (1538-1571) II-V. könyv, Enciklopédia Kiadó, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2002
III. Báthory István trónra lépésétől Báthory Zsigmond uralkodásáig (1571-1594) VI-VII. könyv, Enciklopédia Kiadó, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2004
IV. Báthory Zsigmond uralkodása (1594-1597) VIII.-IX. könyv, Enciklopédia Kiadó, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2006

Bethlen János: Erdély története (1629-1673), Balassi Kiadó, Bp., 1993
Bereznay András: Erdély Történetének Atlasza,Méry Ratio, 2011
Bíró Vencel: Forgách Ferenc mint történetíró 1540-1572, Kolozsvár, 1908 
Bíró Vencel dr.: Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődése (1542-1690). A Magyar Tudományos Akadémia által Bojári Vigyázó Sándor-díjjal jutalmazottpályamunka. Kolozsvár, 1917. Stief Jenő. 164 p. MEGVÉTELRE KERESEM
Bíró Vencel dr.: Erdély követei a portán, Kolozsvár, 1921, Minerva.149.
PDF letölthető
Bíró Vencel: Képek Erdély múltjából. Történeti rajzok, Művelődés, Kolozsvár, 2009
Bíró Vencel dr.: Erdély története. (Különlenyomat az „Erdélyi Iskola” 1942-44. évfolyamából.) Kolozsvár, 1944. (Minerva.) 124 p.
MEGVÉTELRE KERESEM
Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes Portáig, Emlékiratok, levelek. Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta Kocziány László , Irodalmi Könyvkiadó (Fehér Sorozat), Bukarest, 1968
Bölöni Farkas Sándor: Erdély történetei, Erdély Ritkaságai soroazat 1. kötet, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006
Bözödi György: A székely századok Történelmi tanulmányok, , Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 2002
B. Szabó János - Somogyi Győző: Az erdélyi fejedelmeség hadserege, Zrinyí Kiadó, Bp., 1996
Csetri Elek - Szabó Béla: Az erdélyi fejedelmek arcképcsarnoka, Művelődés - Kolozsvár, 2003
Csiffáry Tamás: Erdély 1000 éve, Képes történelem, Fix Könyvkiadó, Budapest, 2004
Dankanits Ádám: XVI. sz. olvasmányok, Kritérion, Bukarest, 1973 ONLINE
Dávid Antal: Erdély nagy romlása
I.kötet A sárkány papja, Móra Könyvkiadó, Bp., 1974

II. A boldogított ország, Móra Könyvkiadó, Bp., 1974-77
III.
Fordul az idő, Móra Könyvkiadó, Bp., 1977
Dolinay Gyula: Erdély fejedelmei, Anno Kiadó, az 1883-ban megjelent Magyar Királyok és Hősök Arcképcsarnoka című könyv Erdélyre vonatkozó fejezeteinek reprint kiadása
Dominique Révérénd: Bethlen Miklós emlékiratai 1659- 1690, Helikon Kiadó, Bp.
Egyed Ákos: A székelyek rövid története a megtelepüléstől 1918-ig, Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 2006
Demény Lajos: A székelyek és Mihály vajda, Kritérion,1977
Emlékezetül hagyott írások. Erdélyi magyar emlékírók, Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Veress Dániel, Dacia könyvkiadó, Kolozsvár, 1983
Részletek I. Apafi Mihály, Bánffy Gergely, Baranyai Decsi János, Bethlen Farkas, Bethlen János, Bojthi Veres Gáspár, Borsos Sebestyén, Nagyajtai Cserei Mihály, Forgács Ferenc, Kocsárdy Gálffy János, Haller Gábor, Inczédi (Nagyváradi) Pál, Kemény János, Keserűi Dajka János, Hídvégi Mikó Ferenc, Mindszenti Gábor, Nagy Szabó Ferenc, Petrityvity-Horváth Kozma, I. Rákóczi György, Segesvári Szabó Bálint, Somogyi Ambrus, Szalárdi János, Szamosközy István, Szepsi Lackó Máté, Tholdalagi Mihály, Verancsics Antal, önéletírásaiból, emlékirataiból
Erdély szolgálatábank. Emlékírók könyve, Válogatta, szerkesztette Kovács Attila Zoltán, Kráter Műhely Egyesület, 2007
Részletek Mindszenti Gábor, Verancsics Antal, Forgács Ferenc, Borsos Sebestyén, Bánffy Gergely, Bethlen Farkas, Somogyi Ambrus, Kocsárdy Gálffy János, Baranyai Decsi János, Szamosközy István, Hídvégi Mikó Imre, Keserűi Dajka János, Bojthi Veres Gáspár, Tholdalagi Mihály, Kemény János, Petrityvity-Horváth Kozma, Szalárdi János, Nagyajtai Cserei Mihály, I. Apafi Mihály önéletírásaiból, emlékirataiból
Endes Miklós: Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története, Budapest, 1935 PDF letölthető
Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig, Akadémiai Kiadó, Bp., 1994
Endrey Antal: A másik Magyarország. Erdély történelme, Boldogasszony Könyvek, magánkiadás, 2013
Erdély I-II, Írta és összeállította Bartha Gábor, Progresszió GT, 1989
Erdély Képes Története a kezdetektől 1990-ig, Írta Szabó Péter, MAgyar Könyvklub, 2002
Erdély története, I-III kötet, Szerk.: Köpeczi Béla, Akadémiai Kiadó, Bp., 1986 ONLINE

Erdély öröksége: Erdélyi emlékírók Erdélyrõl
I. Tündérország, 1541-1571,
Akadémiai Kiadó, Bp. 1993 (reprint kiadás)
II. Sárkányfogak, 1572-1602, Akadémiai Kiadó, Bp. 1993 (reprint kiadás)
III. Tűzpróba, 1603-1613, Akadémiai Kiadó, Bp. 1993 (reprint kiadás)
IV. A fejedelem, 1613-1629
, Akadémiai Kiadó, Bp. 1994 (reprint kiadás)
V. Apa és fiú, 1630-1661, Akadémiai Kiadó, Bp. 1994 (reprint kiadás)
VI. Haldokló Erdély, 1662-1703, Akadémiai Kiadó, Bp. 1994 (reprint kiadás)
Teljes sorozat letölthető (pdf) Adatbank. Erdélyi Magyar Elektronikus Könyvtár

Erdélyi egyházaink évszázadai, Romániai Magyar Szó zsebkönyvek, Kiadja a Transil Rt, Bukarest, 1992

Erdélyi Országgyűlési Emlékek Monumenta Comitalia Regni Transylvaniae,
I-XXI. kötet, Történeti bevezetésekkel a M. T. Akadémia Történelmi Bizottsága megbízásából szerkeszti Szilágyi Sándor
Teljes - ingyenes - digitális hozzáférés az
Erdélyi Digitális Adattár (EDA) honlapján
Digitalizált Törvényhozási Tudástár (DTT) honlapján

Erdélyi Történelmi Adatok
I. kötet, Szerk.:Mikó Imre, Kolozsvár, 1855-58
PDF letölthető
II. kötet, Szerk.:Mikó Imre, Kolozsvár, 1855-58
PDF letölthető
III.kötet, Szerk.:Mikó Imre, Kolozsvár, 1855-58
PDF letölthető
IV. kötet, Szerk.: Szabó Károly, Kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1862
PDF letölthető
Erdélyország Történetei Tára II. kötet, Kemény József-N. Kovács István, Kolozsvár, 1837, PDF letölthető
Érdy János: Erdély érmei képatlasszal, Magyar Mercurius Kiadó, Budapest, 2010 Az 1862-ben megjelent kiadás hasonmása
Fegyvert s vitézt...A magyar hadtörténet nagy csatái, Szerk. Hermann Róbert, Budapest, 2003
Forgách Ferenc: Emlékirat, Olcsó Könyvtár sorozat, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1982 
Művében 1540 - 1572 közötti eseményeket írja meg
Geigert Péter N. János: Magyar és Erdélyország története rajzolatokban, Reprint Kiadás
Georg Kraus: Erdélyi Krónika 1608 - 1665, Budapest, 1994
Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár 1642-1716, Dicsőszentmárton, 1924
PDF letölthető
Harald Roth: Kis Erdély-történet, Pallas-Akkadémia Kiadó, Csíkszereda, 1999
Humanista történetírók, Szépirodalmi könyvkiadó, Bp., 1977
Horn Ildikó: Hit és Hatalom Az erdélyi unitárius nemesség 16. sz. történeteBalassi Kiadó, Budapest, 2009
Hóman Bálint - Szekfü Gyula: Magyar történet I-V. kötet, Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest, 1928 ONLINE
Huszár L., Pap F., Winkler J.: Erdélyi éremművesség a 16-18. században, Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1998
Huszár Lajos: Az erdélyi fejedelemség pénzverése, Akadémiai Kiadó, Bp.,1995
Idővel paloták...Magyar udvari kultúra a 16-17. században, Szerk.: G. Etényi Nóra és Horn Ildikó, Balassi Kiadó, Budapest, 2005
Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből, Magyar Helikon, 1962, Monumenta Hungarica sorozat VI. kötet
Jakab E.- Szádeczky L.: Udvarhely vármegye története, Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1994
Jancsó Benedek: Erdély története, 1922 PDF letölthető
Jókai Mór: Erdély aranykora, Budapest, 1925 ONLINE
Jókai Mór: Törökvilág Magyarországon ONLINE ; PDF letölthető
Kemény János: Önéletírása és válogatott levelei, Magyar Századok sorozat, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1959
Kemény János és Bethlen Miklós Művei, Magyar Remekírok sorozat, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1980,
Kemény Zsigmond: A mohácsi veszedelem okairól, Gondolkodó Magyarok sorozat, Magvető Könyvkiadó, 1983
Kispál László: Erdély fejedelmi kora, Stadium Rt., Bp., 1940
Kovács András: Vallomás a székely szombatosok perében, Magveto Kiadó, Bp.,1983
Kovács Gergely István: János Zsigmond, Báthory István, Báthory Zsigmond - Magyar királyok és uralkodók sorozat, Duna International Könyvkiadó
Kovács Gergely István: Bocskai István, Rákóczi Zsigmond, Báthory Gábor - Magyar királyok és uralkodók sorozat, Duna International Könyvkiadó
Kovács Gergely István: Bethlen Gábor és I. Rákóczi György - Magyar királyok és uralkodók sorozat, Duna International Könyvkiadó
Kovács Gergely István: II. Rákóczi György, Barcsay Ákos és Kemény János - Magyar királyok és uralkodók sorozat, Duna International Könyvkiadó
Kovács Gergely István: A két Apafi Mihály- Magyar királyok és uralkodók sorozat, Duna International Könyvkiadó
Kovács Gergely István: Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc - Magyar királyok és uralkodók sorozat, Duna International Könyvkiadó
Kővári László: Erdély történelme I-VI.kötet, Pest-Kolozsvár, 1859–1863.
Teljes sorozat letölthető (pdf) Adatbank. Erdélyi Magyar Elektronikus Könyvtár
Krúdy Gyula: Királyregények (Mohács, Festett király, Az első Habsburg), Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979
László László: Erdélyi fejedelmek, Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1999
Lukinich Imre: Erdély területi változásai a török hódítás korában 1541-1711, Budapest, 1918 MEGVÉTELRE KERESEM
Magyar emlékírók 16-18. század, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp.,1982
Magyar gondolkodók 17. század, Szépirodalmi Könyvkiadó Bp., 1979
Magyar História 1526-1608, Forrásgyűjtemény, Szerk. Nagy Gábor, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., 1999
Magyar reneszánsz udvari kultúra, Gondolat Kiadó, Budapest, 1987,
Magyar Zoltán: A híres Báthoryak, Történelmi emlékek és folklorhagyományok, Kairosz Kiadó, 2012
Magyarország Hadtörténete I-II kötet, Fõszerkesztõ Liptai Ervin, Zrinyí Katonai Kiadó, Bp., 1985
Magyarország történeti kronológiája, Szerk.: Benda Kálmán, II. kötet 1526-1848, Akadémiai Kiadó, Bp., 1982
Magyarország története III. kötet 1526-1686, Szerk.: Pach Zsigmond Pál, Akadémiai Kiadó, Bp., 1985
Magyarország története IV. kötet 1686-1790, Szerk.: Ember Gy.- Heckenast G., Akadémiai Kiadó, Bp. 1989
Magyar történelem nagy alakjai 3-4 rész, (Dörnyei-Kővágó), Reflektor Kiadó, 1987
Marczali Henrik: Erdély története, Káldor Könyvkiadóvállalat, Bp.,1935
Marczali Henrik: Nagy Képes Világtörténet, Elektronikus Kiadás 1999-2000, Magyar Elektronikus Könyvtár ONLINE
Marton József-Jakabfy Tamás: Az erdélyi katolicizmus századai (képes egyházmegye történet) Glória Kiadó, 2000
Mályusz Elemér: Az erdélyi magyar társadalom a középkorban, Bp., 1988
Mika Sándor: Weiss Mihály 1562-1612, Egy szász államférfiu a XVII. századból, Magyar Történeti Életrajzok, Budapest, 1893 ONLINE
Monok István-Hapák József: A bibliás Rákócziak, Kossuth Kiadó, 2006
Móricz Zsigmond: Erdély ONLINE
I. kötet, Tündérkert,
Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971
II. kötet,
A nagy Fejedelem, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971  
III. kötet,
A nap árnyéka, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971
Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal I-X. kötet PDF LETÖLTHETŐ
Nagy Elek: Erdély fénylő árnyai, Történelmi novellák, Nyomtatott Benkő László nyomdájában Marosvásárhelyen, 1928
Nagy László: A rossz hírű Báthoryak, Kossuth Könvykiadó, Bp., 1984
Nagy László: Székelyek a hadak útján (1541-1711), HN Zrínyi Kiadó, 2001
Nemere István: Erdély Története: A fejedelmek kora, 170 év krónikája, Anno Kiadó, 2006
Nemeskürty István: Önfia vágta sebét (Krónika Dózsa György tetteiről, Ez történt Mohács után, Elfelejtett évtized), Magvető Kiadó, 1975
Oborni Teréz: Erdély fejedelmei, Pannonica Kiadó, 2002
Orbán Dezső: A székely Gesta, 1241-1797 (556 év) írásbeliséggel dokumentált történelem, Kapu Könyvek, Magyar a Magyarért Alapítvány, Budapest, é.n.
Passuth László: Víz tükrére krónikát írni (1540-1571), Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1980 (Szapolyai János, Izabella, Fráter György, János Zsigmond kora)
Pataki Jenő: Az erdélyi orvoslás kultúrtörténetéből, Sajtó alá rendezte Gazda István, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, 2004
Papp Klára: Erdélyi fejedelmek, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft, Debrecen
Péter Katalin: A magyar romlásnak századában, Magyar História sorozat, Gondolat, Bp., 1979
Plihál Katalin: Magyarország legszebb térképei 1528-1895, Kossuth Kiadó, 2009
Rácz Lajos: Fõhatalom és kormányzás az Erdélyi Fejedelemségben, Akadémiai Kiadó, Bp., 1992
Révész Imre: Az ellenreformációtól napjainkig (különös tekintettel a magyar protestantizmus történetér), Debrecen, 193 ONLINE
R. Várkonyi Ágnes: Erdélyi változások, Nemzet és emlékezet sorozat, Magvető Könyvkiadó, Bp., 1984 (Kemény János, Apaffi MIhály)
Rugonfalvi Kiss István: A nemes székely nemzet képe, Kráter Kiadó, Pomáz, 2009
Sárospataki Református Könyvtár digitális kiállítás ONLINE
Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1994
Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól. Az 1490-es évektől 1606-ig, 1-2. könyv,Attraktor Kiadó, Máriabesenyő, 2013, Scriptores Rerum Hungaricum sorozat
Szabó Gyula: A sátán labdái, Történelmi tudósítás
I.kötet, Függőleges veszedelmek, Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1978
II.kötet, A romlás útjain, Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1979
III.kötet, Órás fejedelem, Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1980
IV.kötet, Rozsda a kardon, Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1981
V .kötet, A béke hamuja, Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 2002
Szabó Péter: Az erdélyi fejedelemség , Tudomány - Egyetem sorozat, Kulturtrade Kiadó, Bp., 1999
Szabolcsi Bencze: A magyar zene évszázadai ONLINE
Szamosközy István: Erdély története (1598-1599, 1603) Magyar Helikon, Bp.,1977
Szalárdy János: Siralmas magyar krónika, Bibliotheca Historica, Magyar Helikon, Bp.,1980, részletek in Erdély szolgálatában, 149-165 old
Szalárdy János: Várad elvesztése, Literator Kiadó, Nagyvárad, 2005
Szádeczky Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya, Akadémiai Kiadó, Bp., 1993 (reprint kiadás) PDF letölthető
Szádeczky Kardoss Lajos: Erdély és Mihály vajda története 1595-1601 oklevéltárral, Temesvár, 1893 reprint kiadás Históriaantik Könyvkiadó, 2011
Szerémi György: Magyarország romlásáról, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp.,1979
Szerémi György II. Lajos és Szapolyai János királyi udvari káplánja. Műve az epistola (levél) műfajába tartozik, amelyet Verancsics Antal erdélyi prépostnak címzett. Művében a parasztháborúról, a mohácsi vészről, Szapolyai János, János Zsigmond, Isabella, Fráter György korszakának eseményeiről tájékoztatja olvasóját.
Székely Nemes Családok, Pálmay József: Háromszék Vármegye Nemes Családjai I-IV kötet, Hasonmás Kiadás, Charta Sepsiszentgyörgy, 2000-2003
Szigyártó Sándor: Az Erdélyi Pantheon, Országos idegennyelvű Könyvtár, Bp., 1966
Szilágyi Sándor: Erdélyország története, tekintettel művelődésére I-II. kötet. Pest, 1866. Heckenast Gusztáv
(új kiadások: Históriaantik Könyvesház Kiadó, 2011; Tarandus Kiadó, 2012)
Szilágyi Sándor: A magyar nemzet történelme I-X. köt. ONLINE
V. MAGYARORSZÁG HÁROM RÉSZRE OSZLÁSÁNAK TÖRTÉNETE (1526–1608)

VI. MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE II. MÁTYÁSTÓL III. FERDINÁND HALÁLÁIG
VII. MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE I. LIPÓT ÉS I. JÓZSEF KORÁBAN (1657–1711)
Tanulmányok Erdély történetéről, Szerk. Rácz István. Szakmai konferencia Debrecenben, 1987. október 9-10,
Tolnai Gábor: Fejedelmi erdély, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp.,1984
Tóth István György: Erdélyi fejedelmek hatalmi jelvényei ONLINE
Trócsányi Zsolt: Az Erdélyi fejedelemség korának országgyűlései, Akadémiai Kiadó, Bp., 1976
Trócsányi Zsolt: Törvényalkotás az Erdélyi Fejedelemségben, Gondolat Kiadó, Budapest, 2005
Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540-1690, Akadémiai Kiadó, Bp., 1980
Trócsányi Zsolt: Hatalmi struktúra és udvari kultúra a Báthoriak Erdélyében, in: Magyar reneszánsz udvari kultúra, 129-135. old.
Újváry Zsuzsanna: "Nagy két császár birodalmi között" (1526-1629), Magyar História sorozat, Gondolat, Bp., 1984
Varga J. János: A fogyó félhold árnyékában, Magyar História sorozat, Gondolat, Bp.,1986
Veress Endre: Basta György hadvezér levelezése és iratai (1597-1607): a Magyar Tud. Akadémia Történelmi bizottsaga megbizásából hazai és kúlföldi levéltárakban gyüjtötte és közvebresátja Veress Endre. Epistolae et acta generalis Georgii Basta, 1.-2 kötet
PDF LETÖLTHETŐ PDF LETÖLTHETŐ
SZAPOLYAI JÁNOS
Barta Gábor: A Sztambulba vezetõ út (1526-1528) Gyorsuló Ido sorozat, Magveto Kiadó, Bp., 1983
Barta Gábor: Vajon kié az ország? (1552) Labirintus sorozat, Helikon Kiadó, Bp., 1988
Bíró Vencel: Forgách Ferenc mint történetíró
Botlik Richárd történész honlapja: Szapolyai János erdélyi vajda, magyar király
Bornemisza Tamás: Emléközet, in: Magyar emlékírók 16-18. század, 70-76 old.
Bölöni Farkas Sándor: Erdély történetei
Brodarics István: Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácsnál vívott csatájáról, Gondolkodó Magyarok sorozat, Magvető Könyvkiadó, 1983
Bruckner Győző: Magyarország belső állapota a mohácsi ütközet előtt, Klny, Budapest, 1926
Forgách Ferenc: Emlékirat
Gulácsy Irén: Fekete vőlegények, Kentaur Könyvek, Budapest, 1985
Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből
Kemény Zsigmond: A mohácsi veszedelem okairól, Gondolkodó Magyarok sorozat, Magvető Könyvkiadó, 1983
Kosáry Domokos : A magyar külpolitika Mohács előtt, Gyorsuló Idő sorozat, Magvető Kiadó, Budapest, 1978
Kretchmayr Henrik: Gritti Lajos 1480–1534. Budapest, 1901. M. Tört. Társ. 159 p Magyar Történelmi Életrajzok (XVII. évf. 1. köt.) Reprint kiadás Históriaantik Könyvkiadó, 2010
Krúdy Gyula: Festett király in: Krúdy Gyula: Királyregények
Mindszenti Gábor naplója (Diáriuma öreg János király haláláról) részletek in: Erdély öröksége I. kötet 70-78 old., ill. ua. részlet in: Erdély szolgálatában, 9-15 old., és Emlékezetül hagyott írások 95-106 old.
Mindszenti Gábor Diáriuma öreg János király haláláról. Magyar Helikon, Bp., 1977
Mohács emlékezete, Pro Memoria sorozat, Európa KÖnyvkiadó, Budapest, 1979
Nemeskürty István: Önfia vágta sebét
Ordas Iván: A fekete cár (Cerni Jovan), Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1974
Passuth László: Víz tükrére krónikát írni
Perjés Géza: Mohács, Magvető Kiadó, Budapest, 1979
Szerémi György: Magyarország romlásáról
Verancsics évkönyv: Memoria Rerum 1504-1566, Magyar Helikon, Bp., 1981
ISABELLA
Bíró Vencel: Forgách Ferenc mint történetíró
Bölöni Farkas Sándor: Erdély történetei
Dr. Szádeczky Lajos: Izabella és János Zsigmond Lengyelországban 1552-1556, Budapest, 1888 Reprint kiadás Históriaantik Könyvkiadó, 2010
Forgách Ferenc: Emlékirat
Kemény Zsigmond: Zord Idő, Kritérion Könyvkiadó, 1975
Passuth László: Víz tükrére krónikát írni
Veress Endre : Erdély fejedelmi interregnuma. (Izabella királyné diplomácziai működése.) 1551–56., Budapest, 1899
Veress Endre: Izabella királyné 1519–1559. Budapest, 1901. M. Tört. Társ. 516 p. Magyar Történelmi Életrajzok (XVII. évf. 2. köt.) Reprint kiadás Históriaantik Könyvkiadó, 2010; Arcanum Kiadó, DVD
JÁNOS ZSIGMOND
Barta Gábor: Humanisták I. János király udvarában, in: Magyar reneszánsz udvari kultúra, 158-166. old.

Bethlen Farkas: Erdély története II. kötet

Bánffi Gergely: II. János választott magyar király II. Szulejmán török császárhoz való menetele módja in: Erdély öröksége I. kötet 131-143., ill. Erdély szolgálatában 37-45 old., ill. in: Emlékezetül hagyott írások, 136-147 old.
Bíró Vencel: Forgách Ferenc mint történetíró
Borsos Sebestyén és Nagy Szabó Ferenc: János Zsigmond és az erdélyi reformáció in: Erdély öröksége I. kötet 116-130 old.
Bölöni Farkas Sándor: Erdély történetei
Forgách Ferenc: Emlékirat
Gagyi László: A hadnagy esküje, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, Marosvásárhely, 1955
Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből
Jókai Mór: Fráter György
Kovács Gergely István: János Zsigmond, Báthory István, Báthory Zsigmond
Kemény Zsigmond: Zord Idő
Kubán Endre I.: A szőrösfülű barát
Lissák György: Az aranykígyó
Passuth László: Víz tükrére krónikát írni
Somlyai László: Fráter György
Veress Endre: Berzeviczy Márton (1538–1596).Budapest, 1911. M. Tört. Társ. 228 p. Magyar Történelmi Életrajzok (XXVII. évf. 1–2. füz.)
Zay Ferenc: János király árultatása MEGVÉTELRE KERESEM
MARTINUZZI (FRÁTER) GYÖRGY
Bíró Vencel: Forgách Ferenc mint történetíró
Forgách Ferenc: Emlékirat, részletek In: Erdély szolgálatában 23-31 old.
Forgách Ferenc: Martinuzzi és Izabella históriája in: Erdély öröksége I. kötet, 79-116., ill. Fráter György halála in: Emlékezetül hagyott írások, 116-127 old.
Heltai Gáspár: A segesvári disputa in: Erdély öröksége I. kötet 144-147.
Horváth Mihály: Utyeszenich Fráter György élete, Ráth Mór kiadása, 1872 MEGVÉTELRE KERESEM
Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből
Jókai Mór: Fráter György I-II Budapest,1928
Kubán Endre I.: A szőrösfülű barát Utyeszenich-Martinuzzi György életregénye, Timisoara, 1942
Lissák György: Az aranykígyó IV. Fráter György élete, Fráter György Alapítvány, 1998 (Varia Paulina)
Melius Péter: Herbárium Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól, Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1978
Passuth László: Víz tükrére krónikát írni
Somlyai László: Fráter György (Történelmi színmű) Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1970
Szakály ferenc: Vesztõhely az út porában (Gritti Magyarországon 1529-1534), Labirintus sorozat, Helikon Kiadó, Bp.,1986
Szász János: Dávid Ferenc, Magyarországi Unitárius Egyház, Bp.,1982
Szerémi György: Magyarország romlásáról
Tardos Viktor: György barát, Franklin-Társulat, Budapest, 1907
Tóth-Máthé Miklós: Isten trombitája * "Megszámlálta futásodat..." (Regény Méliusz Juhász Péterrõl), Református Sajtóosztály, Bp., 1981
Tóth-Máthé Miklós: Miként a csillagok, Négy történelmi regény: Méliusz Juhász Péterről, Károlyi Gáspárról, Szenczi Molnár Albertről és Ráday Pálról. Budapest, Kálvin János Kiadó, 2010
Török Tamás: Erdélyi Mefisztó (regény Giorgio Blandratáról és Dávid Ferencről), Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp.,1988
Verancsics Antal: Emlékirat Fráter György életérõl. In: Humanista történetírók, 411-427 old. részletek In: Erdély szolgálatában 17-23 old., és Emlékezetül hagyott írások, 107-115 old.
Voinovich Géza: György barát, Franklin Társulat, Bp.
BÁTHORI ISTVÁN
Báthori István emlékezete, Szerk.: Nagy László, Zrinyí Kiadó,
Berekszói Hagymás Kristóf levele Báthori István megválasztásáról in:
A Báthoriak kora, 5-10.
Bethlen Farkas: Báthori István uralkodása, in: Erdély öröksége II. kötet, 17-47.
Bethlen Farkas: Báthori István uralkodása, in: A Báthoriak kora, 10-54.

Bethlen Farkas: Erdély története III. kötet

Buday Kálmán: Báthory István erdélyi fejedelemsége (1571-76) Kolozsvári-Szegedi Értekezések a Magyar Művelődéstörténelem köréből 20. kötet
Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt., 1932

Csorba Tibor: A humanista Báthory István, Bp., 1944 MEGVÉTELRE KERESEM
Czövek István: Somlyai Báthori István élete, Pesten, Trattner János Tamás betüivel 's költségeivel 1817
Erdõs László: Báthori István életrajza, A Báthori István Emlékbizottság kiadása, Bp. 1933
Gyulai Pál: Emlékirat Báthori István 1580-ban viselt háborújáról, in: Erdély öröksége II. kötet, 47-61.
Horn Ildikó: A könnyező krokodil. Jagelló Anna és Báthory István házassága, L'Harmattan Kiadó, 2007
Jósika Miklós: Az utolsó Báthori, Fõvárosi Könyvkiadó Rt., Bp., 1929
Kállai Miklós: Báthory István, Révai, 1944
Kemény Zsigmond: Gyulai Pál I-II., Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1967
Kocsis István: Báthory István Dráma két részben (1990)
Kornyáti Békés Gáspár 1520–1579. Írta Szadeczky Lajos, Magyar Történelmi Életrajzok sorozat Budapest, 1887. (III. évf. 2. köt.)
Kovacsóczi Farkas: Báthori István dícsérete In: Erdély öröksége II. köt 1-17.
Kovács Gergely István: János Zsigmond, Báthory István, Báthory Zsigmond
Magyar Zoltán: A híres Báthoryak
Nagy Jenő: Sárkányfogak között
Passuth László: Négy szél Erdélyben, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp.,1971
Pierre Lescalopier utazása Erdélybe, 1574, Bibliotheca Histroica sorozat, Európa Könyvkiadó, Bp., 1982
Szádeczky Lajos: Kovacsóczy Farkas 1576-1594, Magyar Történelmi Társulat kiadása, Bp., 1891
Szádeczky Lajos: Báthori István lengyel királylyá választása 1574-1576, Budapest, 1887, reprint kiadás Históriaantik Könyvkiadó, 2010
Varró István: Ki csatát nyer, koronát nyer, Kritérion Kiadó, Bukarest,1976
Veress Endre: Báthory István király (Terror Hostium), Magyar Mickiewicz Társaság kiadása, Budapest, 1937
Veress Dániel: Báthory; Wesselényi Két dráma, Kritérion, 1973
BÁTHORI KRISTÓF
Szádeczky Lajos: Kovacsóczy Farkas
BÁTHORI ZSIGMOND
A jezsuiták Erdélyből való kiűzetésének története. Egy ismeretlen jezsuita feljegyzései. In: Erdély öröksége II. kötet, 79-86. old.
Balázs Mihály-Monok István: Történetírók Báthory Zsigmond udvarában, in: Magyar reneszánsz udvari kultúra, 58-166. old.
Baranyai Décsi János magyar históriája (1592-1598) Bibliotheca Historica sorozat, Európa Könyvkiadó, Bp.,1982, részletek in: Erdély szolgálatában 77-89 old., ill. in: Emlékezetül hagyott írások, 196-213 old.
Bartók István: A gyulafehérvári fejedelmi udvar és az ifjú Báthory Zsigmond, in: Magyar reneszánsz udvari kultúra, 135-158. old.
Benda Kálmán: Erdély végzetes asszonya (Báthory Zsigmondné Habsburg Mária Krisztierna), Labirintus sorozat, Helikon kiadó, 1986
Benedek Szabolcs: Báthory Zsigmond, Kávé Kiadó, 2002
Bethlen Farkas: Báthory Zsigmond uralkodása (1594-1597) Bethlen Farkas: Erdély története VIII.-IX. könyv,
Dávid Antal: A sárkány papja in: Erdély nagy romlása I.kötet
Bibó Lajos: Báthory Zsigmond, Pallas Irodalmi és Nymdai Rt, Bp, é.n.  
Enyedi Pál éneke az erdélyi veszedelmekről (1599-1601), In: Erdély öröksége II. kötet, 205-213.illetve Mikó Imre: Erdélyi Történelmi Adatok, I. kötet, 177-190.
Gálfi (Kocsárdi) János: Rabságában készített Önéletírása In: Magyar emlékírók 16-18. század, 115-122 old., ill. Erdély szolgálatában 73-75 old., Emlékezetül hagyott írások, 191-195 old.
Horusitzky Zoltán: Báthory Zsigmond, Magyar Állami Operaház, 1960 szövegkönyv
Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből
Jósika Miklós: Abafi, Uránia Könyvkiadó Vállalat, 1933
Kovács Gergely István: János Zsigmond, Báthory István, Báthory Zsigmond
Márton László: A nagyratörő Dráma trilógia: A nagyratörő, Az állhatatlan, A törött nádszál; Szomorújáték Báthory Zsigmondról, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2010
Nagy Jenõ: Sárkányfogak között, Révai, Bp., 1943
Nagy Szabó Ferenc Memorialéja részlet (1599-1605), In: Erdély öröksége III. kötet, 1-45., illetve Mikó Imre: Erdélyi Történelmi Adatok, I. kötet
Nagy László: Zsigmond, az örjöngő zsarnok in: Nagy László: A rossz hírű Báthoryak 77-149. old.
Nagy László: Erzsébet a "csejtei szörny" in: Nagy László: A rossz hírű Báthoryak 15-77. old.
Somogyi Ambrus: Báthori Zsigmond elsõ évei, In: Erdély öröksége II. kötet, 62-78., ill. részletek Erdély szolgálatában 61-73, in: A Báthoriak kora, 79 old.,
Passuth László: Sárkányfog, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1960 PDF LETÖLTHETŐ
Szamosközy István: Erdély története
Szádeczky Lajos: Kovacsóczy Farkas
Szántó György: Hajdútánc, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1969
Székely felkelés 1595-1596, Szerk.: Benkõ S., Demény L., Vekov K., Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1979
Veress Endre: Zalánkeményi Kakas István (1558-1603) Magyar Történelmi Életrajzok sorozat, Magyar Történelmi Társulat kiadása, 1905 ONLINE
Veress Dániel: Báthory, Wesselényi- Két dráma, Kritérion, Bukarest, 1973
BÁTHORI ANDRÁS
Báthori András készületlensége és veresége In: Szamosközi István: Erdély története ill. in: Erdély szolgálatában, 89-99 old.
Borsos Tamás emlékirata in: Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes Portáig, 27-61.
Horn Ildikó: Báthory András, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002
Magyar Zoltán: A híres Báthoryak
Szamosközy István: A sellemberki csata in: Szamosközy István: Erdély története, ill. Emlékezetül hagyott írások, 214-227 old.
Szántó György: Hajdútánc
SZÉKELY MÓZES
Szamosközy István: Erdély története (1598-1599, 1603)
Nagy Szabó Ferenc: Memorialéja, In: Erdély öröksége III. kötet, 1-46.
Dávid Antal: Erdély nagy romlása II. kötet
Krauss György: Leírása mind a hadi dolgoknak..1599-től 1606-ig Erdélyben történtek, in: Erdély öröksége III. kötet, 65-95.
Borsos Tamás emlékirata in: Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes Portáig, , 27-61.
Szekeres Lukács Sándor: Székely Mózes Erdély székely fejedelme, Székelyudvarhely, 2007 PDF LETÖLTHETŐ
Szántó György: Hajdútánc
Várfalvi Nagy János: Székely Mózes. Századok,1869. 527–545, 645–661, 710–728. ONLINE elérhető előzetes regisztráció után a Magyar Történelmi Társulat oldalán
Vass Miklós: A siménfalvi Székely család. Erdélyi Múzeum, 1901. 29–37. ONLINE
Vass Miklós: Székely Mózes erdélyi fejedelem életrajza, Budapest, Márkus Samu Könyvnyomdája, 1897 PDF LETÖLTHETŐ
BOCSKAI ISTVÁN
Báthori Gábor: Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején
Benda Kálmán: Bocskai István, Századvég biográfiák, Bp.,1993
Benda Kálmán: Bocskai István székhely nélküli fejedelmi udvara, in: Magyar reneszánsz udvari kultúra, 158-166. old.
Bocskai István: Testamentomi rendelése, in: Magyar gondolkodók 17. század, 9-22 old.
Bocskai István: Testamentomi rendelése, Gondolkodó Magyarok sorozat, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986
Bocskai István Végrendelete, In: Erdély öröksége III. kötet, 114-120.
Bocskai István: Levelek, Téka sorozat, Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1992
Bocskai és kora...Tanulmányok a Bocskai-szabadságharc 400. évfordulójára, Martin Opitz Kiadó, Budapest, 2005
Bocskai kíséretében a Rákosmezőn. Emlékiratok és iratok Bocskai István fejedelem és Lalla Mehmed nagyvezír találkozójáról 1605. november 11. Európa Kiadó, Budapest, 1988
Borsos Tamás emlékirata in : Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes Portáig, 27-61.
Dávid Antal: Erdély nagy romlása III. kötet
Fehér Tibor: Hajdúk kapitánya MEGVÉTELRE KERESEM
Földes György: Bocskay angyalkái MEGVÉTELRE KERESEM
Geréb László: A parasztgenerális, Ifjúsági Könyvkiadó, 1954
G. Etényi Nóra-Horn Ildikó-Szabó Péter: Koronás fejedelem, Bocskai István és kora, General Press Kiadó
Gyulafi Lestár: Az székelységnek Bocskai mellé állásának bizonyos eredeti, In: Erdély öröksége III. kötet, 46-65
Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből
Jakab Elek: Új adatok Bocskai István életéhez, Századok, 1894. évf.
Kelenik József: A mezőkeresztesi csata (1596. október 26.) in: Fegyvert s vitézt...A magyar hadtörténet nagy csatái,
Kovács Gergely István: Bocskai István, Rákóczi Zsigmond, Báthory Gábor
Nagy László: Egy szablyás magyar úr Genfben (A sokarcú Bocskai István), Hajdúböszörmény, 2000
Nagy László: Bocskai István a hadak élén, Zrinyí Katonai Kiadó, Bp., 1981
Nagy László: Hajdúvitézek (1591-1699), Zrinyí Katonai Kiadó, Budapest, 1983
"Nincsen nekönk több hazánk ennél..." Tanulmányok a Bocskia-felkelés történetéhez, Lucidus Kiadó, Budapest, 2004
Sepsi Laczkó Máté krónikája (részlet) 1604-1607, In: Erdély öröksége III. kötet, 96-113, illetve Mikó Imre: Erdélyi Történelmi Adatok, III. kötet
Szabó András: "Téged Isten dicsérünk" Bocskai István Erdély és Magyarország fejedelme,Kálvin János Kiadó, 2006
Szántó György: Hajdútánc
Takács Tibor: A sors kiválasztottja, Zrinyi Kiadó, Budapest

Tóth Sándor László: A mezőkeresztesi csata és a tizenötéves háború, Szeged, 2000

RÁKÓCZI ZSIGMOND
Szilágyi Sándor: Felső-vadászi Rákóczy Zsigmond 1622-1652.
Budapest, 1886. Magyar Történelmi Életrajzok (III. évf. 1. köt.)
Borsos Tamás emlékirata in: Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes Portáig, 27-61.
Hangay Zoltán: Erdély választott fejedelme Rákoczi Zsigmond, Korok és emberek sorozat, Zrínyi Kiadó, Bp.,1987
Kovács Gergely István: Bocskai István, Rákóczi Zsigmond, Báthory Gábor
BÁTHORI GÁBOR
Báthory Gábor és kora, Tanulmánykötet, Debrecen, 2009
Borsos Tamás emlékirata in: Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes Portáig, 27-61.
Borsos Tamás: Utazás fényes portára, in: Erdély öröksége III. kötet, 175- 186, illetve Erdélyország Történetei Tára II. kötet, 233-254 lapok
Borsos Tamás első portai követségének Naplója (1614) in: Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes Portáig 61-77.
Erdélyországnak búcsúzó levele Báthori Gábor fejedelemtől In: A Báthoriak kora, 288-293.
Géczi András levele Báthori Gábor megöletéséről Erdélyország rendeihez in: A Báthoriak kora, 293-295
Igaz története annak, hogyan jött Báthori Gábor Szebenbe. Írta egy ismeretlen szász polgár, Erdély öröksége III. kötet, Akadémiai Kiadó, 165-174.
Jósika Miklós: Az utolsó Bátori, Budapest, 1929
Kovács Gergely István: Bocskai István, Rákóczi Zsigmond, Báthory Gábor
Makkai Sándor: Ördögszekér, Kritérion Kiadó, Bukarest, 1979 (1608-1613, Báthory Anna)
Magyar Zoltán: A híres Báthoryak
Móricz Zsigmon: Erdély- Tündérkert I. kötet
Mikó (Hídvégi) Ferenc és Biró Sámuel: Historiája Báthori Gáborról, In: Erdély öröksége III. kötet, 121-164. ill. részletek In: Erdély szolgálatában, 99-101 old., in: Emlékezetül hagyott írások, 261-264 old.
Nagy László: Gábor, az erdélyi Casanova in: Nagy László: A rossz hírű Báthoryak 149-211. old.
Nagy László: Tündérkert fejedelme Báthory Gábor (1608-1613), Korok és emberek sorozat, Zrínyi Kiadó, Bp.,1988
Nagy László: Az erős fekete bég (Nádasdy Ferenc), Zrinyi Kiadó, 1987
Péter Katalin: A csejtei várúrnõ, Báthory Erzsébet, Labirintus sorozat, Helikon Kiadó, Bp., 1985
Szilágyi Sándor: Báthory Gábor fejedelem története, kiadja Rath Mór, Pest, 1867, reprint kiadás Históriaantikva Könyvkiadó, 2011
Vándor Kálmán: Báthory Erzsébet, Széchényi Irodalmi és Művészeti Rt, Budapest, é.n.
BETHLEN GÁBOR
Angyal Dávid: Bethlen Gábor életrajza, Magyar Könyvtár 133, Budapest, 1899
Barcza József: Bethlen Gábor, a református fejedelem, Magyarországi Református Egyház Sajtóosztálya, Bp., 1980
Báthori Gábor: Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején
Bethlen Gábor végrendelete, In: Erdély öröksége IV. kötet, 125- 137., ill. in: Magyar Gondolkodók 17. század, 104-119 old.
Bethlen Gábor Emlékszám, Igaz Szó szeptemberi száma, , Marosvásárhely, 1980
Bethlen Gábor levelei, Válogatta: Sebestyén M., Téka sorozat, Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1980
Bethlen Gábor emlékezete, Magyar Helikon, Bp.,1980
Bethlen Gábor állama és kora, ELTE, Budapest, 1980 (bibliográfia, kronológia)
Bethlen Gábor krónikásai. Krónikák, emlékiratok, naplók a nagy fejedelemrõl.Összeállította Makkai L., Gondolat, Bp. 1980
Bethlen János: Erdély története
Bíró Vencel: Bethlen Gábor és az erdélyi katholicizmus, Kolozsvár, 1929
Bitskey István: Így élt Bethlen Gábor, Móra Könyvkiadó, 1985
Bojthi Veres Gáspár: A nagy Bethlen Gábor tetteirõl, In: Erdély öröksége IV. kötet,7-23., ill. részletek in: Erdély szolgálatában, 109-121 old., Emlékezetül hagyott írások, 273-288 old.
Borsos Tamás második portai követségének Naplója (1618-1620) in: Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes Portáig, 77-83.
Borsos Tamás: Levelek Bethlen Gáborhoz 1618-19 in: Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes Portáig, 103-377.
Csetri Elek: Bethlen Gábor életútja Kritérion, Bukarest, 1992
Demény Lajos: Bethlen Gábor és kora, Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1982
Gaál Mózes: Bethlen Gábor és kora, Franklin Társulat, Budapest, 1901
Gindely Antal-Acsády Ignácz: Bethlen Gábor és udvara 1580-1629.
Budapest. 1890. M. Tört. Társ. 264. Magyar Történelmi Életrajzok (VI. évf. 1. köt.)
Hankiss Ágnes: Kötéltánc (tanulmány Bethlen Gáborról), Budapest, 1987, 327-377.
Kemény János: Önéletírása
Kerekes György dr.: Bethlen Gábor fejedelem Kassán 1619-1629, Kassa, 1943
Keserűi Dajka János: Bethlen Gábor nemzetsége, jelleme és tettei, In: Erdély öröksége IV.. kötet, 1-6., ill. részletek in: Erdély szolgálatában, 103-109 old., in: Emlékezetül hagyott írások, 265-272 old.
Kovács Gergely István: Bethlen Gábor és I. Rákóczi György
Kristóf György: Bethlen Gábor és a magyar irodalom, Ifjú Erdély kiadása, Budapest, 1930
Makkai Ernő: Bethlen Gábor országalkotó politikája, Budapest, 1920
Makkai Sándor: Egyedül. Bethlen Gábor lelki arca. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1929
Martti Santavuori: A fejedelem útja, Intermix kiadó, Ungvár-Bp., 1993
Móricz Zsigmon: Erdély - A nagy Fejedelem II. kötet
Móricz Zsigmon: Erdély - A nap árnyéka III. kötet
Nagy Borbála: A csíki boszorkány MEGVÉTELRE KERESEM
Nagy László: Anna a vérfertőző, gyermekgyilkos, boszorkány in: Nagy László: A rossz hírű Báthoryak 211-247. old.
Nagy László: "Sok dolgot próbála Bethlen Gábor...", Erdélyi boszorkányperek. Gyorsuló ido sorozat, Magvető, Bp.,1981
Nagy László: Bethlen Gábor a nagy fejedelem, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1964
Nagy László: Bethlen Gábor a független Magyarországért, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969
Péter Katalin: A magyar romlásnak századában
Péter Katalin: 400 éve született Bethlen Gábor, Budapest, 1980
P. Szatmári Károly: Bethlen Gábor ifjúsága, Kisfaludy Társaság, Pest, 1866
Redmeczi T. János: Az felséges Bethlen Gábornak öt rendbeli Isten Anyaszentegyházával cselekedett jótéteményéről, Kassa, 1622 In: Erdély öröksége IV. kötet, 24-46.
Richarda Huch: A harmincéves háború I-II. kötet, (1618-1648), Európa Könyvkiadó, Budapest, 1979
Rugonfalvi Kiss István: Bethlen Gábor, Historia Incognita sorozat, Attraktor kiadó, Máriabesennyő - Gödöllő, 2008
Segesvári Szabó Bálint: Tíz esztendő krónikája, in: Emlékezetül hagyott írások, 289-298 old.
Szalárdy János: Siralmas magyar krónika
Szekfű Gyula: Bethlen Gábor, Helikon Kiadó, Bp., 1983
Tarnóc Márton: Erdély művelõdése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában, Gondolat, Bp., 1978
Takács Tibor: Kétfelé folynak a vízek, Kornétás Kiadó-Zrinyi Kiadó, Budapest, 2004
Toldalagi Mihály Emlékirata (1613-1629), In: Erdély öröksége IV. kötet, 47-65. illetve Mikó Imre: Erdélyi Történelmi Adatok, I. kötet, 223-242.
Török Tamás: A vértanú (regény Péchi Simonról), Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1985
Wertzberger Péter: A fejedelem és az orvosa, Charta, Sepsiszentgyörgy, 2010
Wittman Tibor: Bethlen Gábor mint hadiszervező, Budapest, 1952
BETHLEN ISTVÁN
Bethlen János: Erdély története
Kemény János: Önéletírása
Richarda Huch: A harmincéves háború
I. RÁKÓCZI GYÖRGY
I. Rákóczi György: Fejedelmi Parainesis (1637) in: Magyar gondolkodók 17. század, 133-137 old., ill. részletek in Emlékezetül hagyott írások, 323-326 old.
Apáczai Csere János: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról.., Gondolkodó Magyarok sorozat, Magvető Könyvkiadó, 1981, ill. Erdély öröksége IV. kötet, 256-269.. 
Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia, Fehér sorozat, Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1977
A két Rákóczi György család levelezései, A M. Tud. Akadémia Tört. Bizottsága megbízásából szerkesztette Szilágyi Sándor. Budapest, 1875. Ráth Mór. 644. Reprint kiadás Históriaantik Könyvkiadó, 2010
Bethlen János: Erdély története
Dienes Dénes: I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna bibliás kegyessége, in: A bibliás Rákócziak, 97-103 old.
Erdély és Patak Fejedelemasszonya: Lorántffy Zsuzsanna I-II. kötet, Tanulmányok születésének 400. évfordulójára, Sárospatak, 2000
Fehérné Victor Gabriella: A pataki vár gyönyge MEGVÉTELRE KERESEM
Gyárfás Endre: Apáczai, Gondolat, Bp.,1978
Haller Gábor Naplója (1630-1644) in: Emlékezetül hagyott írások, 307-322 old.
Kemény Zsigmond: A rajongók, Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1980
Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya, Kritérion, Bukarest, 1972
Kemény János: Önéletírása
Kovács Gergely István: Bethlen Gábor és I. Rákóczi György
Lorántffy Zsuzsanna Album, Sárospatak, 2000
Misztótfalusi Kis Miklós: Mentség, in: Magyar emlékírók 16.-18. század, 343-470 old.
Medgyesi Pál: Erdély romlásának okairól, in: Magyar Gondolkodók 17. század, 922-956 old. illetve in: Erdély öröksége IV. kötet, 239-255. valamint Szalárdy János: Siralmas magyar krónika
Nagy László: A "bibliás őrálló" fejedelem (1630-1648), Nemzet és emlékezet sorozat, Magveto Könyvkiadó, Bp.,1984
Péter Katalin: A magyar romlásnak századában
Richarda Huch: A harmincéves háború
Sumonyi Zoltán: Pázmány, Magvető Kiadó, 1979
Szenczei László: A halál tanítványa (Apáczai Csere János), Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1981
Szentmihályiné Szabó Mária: Lorántffy Zsuzsanna, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Bp., 1981
Szentmihályiné Szabó Mária: Örök társak (I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna 1630-1648), Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Bp., 1985
Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György 1593-1648. Budapest, 1893. M. Tört. Társ. 424 p. Magyar Történelmi Életrajzok (IX. évf. 2. köt.)
Tarnóc Márton: Erdély művelõdése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában
Toldalagi Mihály Emlékirata ill. ennek részletei in: Erdély szolgálatában, 121-126
Tüdős S. Kinga: Erdélyi hétköznapok I. Rákóczi György hadiszemléje a Székelyföldön 1635, Osiris Kiadó, 2001
Vetési István: Levél az uralkodás művészetérõl I. Rákóczi György fejedelemhez (1631) in: Magyar gondolkodók 17. század 120-132 old.
II. RÁKÓCZI GYÖRGY
A két Rákóczi György család levelezései, A M. Tud. Akadémia Tört. Bizottsága megbízásából szerkesztette Szilágyi Sándor. Budapest, 1875. Ráth Mór. 644. Reprint kiadás Históriaantik Könyvkiadó, 2010
Antal Dániel: Antal Márton indulás. Történelmi elbeszélés, Ion Creanga Könyvkiadó, Bukarest, 1976
Bethlen János: Erdély története
Gaál Mózes: I. Rákóczi Ferencné, Zrinyi Ilona, Budapest, Franklin-Társulat, 1899
Gebei Sándor: II. Rákóczi György külpolitikája (1648-1657), Heraldika Kiadó, 2004
Jókai Mór: Damokosok
Kovács Gergely István: II. Rákóczi György, Barcsay Ákos és Kemény János
Péter Katalin: A magyar romlásnak századában
Petrityvity- Horváth Kozma: II. Rákóczi György veszedelméről, In: Erdély öröksége IV.. kötet, 105-153, in: Magyar gondolkodók 17. század, 1039-1061 old., in: Erdély szolgálatában, 139-149 old és Emlékezetül hagyott írások, 341-354 old.
Somfay Margit: A félhold árnyékában, Budapest
Szilágyi Sándor: II. Rákóczi György 1621-1660, Magyar Történelmi Életrajzok, Magyar Történelmi Társulat kiadása, Budapest, 1891, reprint kiadás Históriaantikva Könyvkiadó, 2011
Szerencsének elegyes forgása - II. Rákóczi György és kora, Tanulmánykötet, L'Harmattan Kiadó, 2009
Tarnóc Márton: Erdély művelõdése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában
Vértess József: Zrinyi Ilona ura MEGVÉTELRE KERESEM
RHÉDEI FERENC
Bethlen János: Erdély története
Bethlen Miklós levelei (1658-1698), Régi Magyar Prózai Emlékek, Akadémia Kiadó, Budapest, 1987
Dominique Révérénd: Bethlen Miklós emlékiratai
Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár
Kemény János: Önéletírása és válogatott levelei
Kornis Gáspár: Erdély és családja viszontagságairól (1678-1683) in: Magyar emlékírók 16 -18. század 322-342 old.
Rózsnyai Dávid: Naplója, in: Erdély öröksége IV. kötet,
Trócsányi Zsolt: Teleki Mihály (Erdély és a kurucmozgalom 1690-ig), Akadémiai Kiadó,Bp.,1972
BARCSAI ÁKOS
Bethlen János: Erdély története
Dominique Révérénd: Bethlen Miklós emlékiratai
Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár
Kovács Gergely István: II. Rákóczi György, Barcsay Ákos és Kemény János
Szalárdi János: Siralmas magyar krónika 808-877 old., ill. A görgényi Paktum előzményei s a vége in. Emlékezetül hagyott írások, 381-397 old.
KEMÉNY JÁNOS
Bethlen Miklós élete leírása magától, In: Kemény János és Bethlen Miklós Művei
Bethlen János: Kemény János fejedelemsége in: Bethlen János: Erdély története ill. in Magyar gondolkodók a 17. században, 878-921 old.
Cserei (Nagyajtai) Mihály: Erdély históriája ill. részletek in: Erdély szolgálatában 165-171 old., Kemény János fejedelem halála in Emlékezetül hagyott írások, 398-404 old.
Dominique Révérénd: Bethlen Miklós emlékiratai
Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár
Kemény János Önéletírása In: Kemény János és Bethlen Miklós Művei, valamint in: Kemény János: Önéletírása és válogatott levelei, részletek in: Erdély szolgálatában, 129-139 old.
Kemény János: Önéletírása és válogatott levelei
Kovács Gergely István: II. Rákóczi György, Barcsay Ákos és Kemény János
Rozsnyai Dávid: Napló 1663-1674, in: Erdély öröksége VI. kötete, 83-125.
R. Várkonyi Ágnes: Erdélyi változások
Szabó Gyula: A sátán labdái
Takács Tibor: Ördögkút
I. APAFI MIHÁLY
Apafi Mihály: Vehiculum vitae in: Erdély szolgálatában, 171-176 old., in: Emlékezetül hagyott írások, 405-410 old.
Apafi Mihály fejedelem udvartartása I. kötet: Bornemissza Anna gazdasági naplói. Szerk.: Szádaczky Béla, MTA, Budapest, 1911
Bánffi Dénes elárultatása - Levelek, okiratok, korabeli vallomások, Erdélyi Ritkaságok Sorozat, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012
Bethlen János: Erdély története
Bethlen Miklós Emlékfüzet, Bethlehenszentmiklós, 1992
Bethlen Miklós levelei I-II. kötet, Régi Magyar Prózai Emlékek sorozat, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987
Béldi Pál Emlékfüzet
Bornemissza Anna szakácskönyve 1680 - ból, Kriterion, Bukarest, 1983
Bornemissza Anna megbűvöltetése, Boszorkányok Erdély politikai küzdelmeiben (1678-1688) Közreadja Herner János, MTA, Budapest-Szeged, 1988
Cserei (Nagyajtai) Mihály: Erdély históriája (1661-1711), Európa Könyvkiadó, Bp., 1983
Deák Farkas: Uzoni Béldi Pál 1621-1679. Budapest, 1887, 215 p. Magyar Történelmi Életrajzok (III. évf. 3. köt.) Arcanum Kiadó, DVD
Dominique Révérénd: Bethlen Miklós emlékiratai
Erdélyi féniks, Misztótfalusi Kis Miklós öröksége, Fehér Sorozat, Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1974
Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár
Hampel Polyxena: A nagyenyedi "Főnix" Pápai Páriz Ferenc élete, Kálvin Kiadó, Budapest, 1997
Inczédi (Nagyváradi) Pál feljegyzéseiből (1681-1697) in: Erdély öröksége VI. kötet, 216-225., ill. Emlékezetül hagyott írások, 411-421 old.
Jókai Mór: Erdély aranykora
Jókai Mór: Törökvilág Magyarországon
Kornis Gáspár emlékirata, In: Erdély öröksége VI. kötet, 199-215.
Kovács Gergely István: A két Apafi Mihály
Pápai Páriz Ferenc: Békességet magamnak, másoknak Fehér Sorozat, Kritérion Kiadó, Bukarest, 1977
Pápai Páriz Ferenc: A Glaserus-i Szent Hagyaték, Gondolkodó Magyarok, Magvető KÖnyvkiadó, Budapest, 1982
Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis, Magyar Hírmondó sorozat, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1984
Rozsnyai Dávid: Napló 1663-1674 In: Erdély öröksége VI. kötet, 83-125.
R. Várkonyi Ágnes: Erdélyi változások
Szabó Lajos: Mentség, Kritérion Könyvkiadó, Bukarest, 1972
Szenczei László: A halál tanítványa, Kritérion, 1981
Szigligeti Ede: Béldi Pál MEGVÉTELRE KERESEM
Thallóczy Lajos: I. Apafi Mihály udvara 1. Századok, 1878., 414-415. o. MEGVÉTELRE KERESEM
Tótfalusi Kis Miklós Mentsége, Helikon Kiadó, Budapest, 1987 ill. Erdély öröksége VI. kötet, 226-243.
Teleki Mihály udvartartási naplója (1673-1681) Entz Géza Müvelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár, 2007
Trócsányi Zsolt: Teleki MIhály Erdély és a kurucmozgalom 1690-ig, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972
V. Ecsedy Judit: Könyvek és könyvnyomtatók I. Apafi Mihály korában (1661-1690) in: Könyves művetség Erdélyben, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006, 9-22 old.
THÖKÖLI IMRE
A Thököly-felkelés és kora, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983
Asztalos Miklós: Felszáll a sas, történelmi regény, Nemzeti Könyvtár 93, szám, Stádium Rt., 1943
Dénes Zsófia: Zrinyi Ilona, Móra Ferenc, Budapest,
Kertész Erzsébet: A fejedelemasszony (Zrinyi Ilona élete), Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1986
Kovács Gergely István: Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc
Mikes Kelemen: Törökországi levelek
Passuth László: Sasnak körme között, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp.,1976
Szentmihályiné Szabó Mária: Zrinyi Ilona, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1987
Thököly Imre fejedelem halálának 300. évfordulójára Tanulmányok, Hadtörténeti Közlemények,118. évfolyam, 2005. szeptember, 3. szám 363-501.
Takács Tibor: Erdély köpönyegében, regény Mikes Kelemenről, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1974
Takács Tibor: A kaftános fejedelem, Thököli Imre életregénye, Gondolat Kiadó, Budapest, 1965
Takács Tibor: Thököly ifjúsága, Móra Könyvkiadó, Budapest, 1966
Vértes József: Zrinyi Ilona ura (I. Rákóczi Ferenc), Légrády Testvérek Kiadása, Budapest, 1922
II. RÁKÓCZI FERENC
II. Rákóczi Ferenc magánélete, Steve Nording, Anno Kiadó, 2002
II. Rákóczi Ferenc: Vallomások, emlékiratok, Magyar Remekírók sorozata, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979
Barabás Tibor: Rákóczi hadnagya MEGVÉTELRE KERESEM
Batár Zsolt Botond: II. Rákóczi Ferenc élete és szabadságharca a bélyegek tükrében, Panoráma, Budapest, 2003
Bánkúti Miklós: A szatmári béke, Sorsdöntő történelmi napok, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981
Bárány Tamás: Rákóczi zászlai, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1976
Beder Tibor: A bújdosók nyomában, Budapest, 2002
Herczeg Ferenc: Pro Libertate!, Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest,
Hegedűs Géza: A menekülő herceg, Regény az ifjú Rákócziról, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1973
Hollós Korvin Lajos: A Vöröstorony kincse, Regény a kurucvilágból, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1954
H. Szabó Lajos: A Rákóczi-szabadságharc kronológiája, Pápa, 2003
Ignácz Rózsa: Hazájából kirekesztve, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1980
Ignácz Rózsa: Torockói gyász, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1979
Jókai Mór: Rákóczi fia MEGVÉTELRE KERESEM
Jósika Miklós: II. Rákóczi Ferenc MEGVÉTELRE KERESEM
Jókai Mór: Szeretve mind a vérpadig, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1974
Kertész Erzsébet: A fejedelemasszony
Kovács Gergely István: Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc
Krúdy Gyula: Rákóczi harangja, Móra Könyvkiadó, Budapest, 1975
Passuth László: Sasnak körme között, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp.,1976
R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc, Vay Ádám Múzeum Baráti Kör Kiadványai, Vaja, 1981
Rákóczi Emlékkönyv halálának 200. éves fordulójára I-II. kötet, Franklin-Társulat Budapest,
Szántó György: Esze Tamás talpasai MEGVÉTELRE KERESEM
Száva István: A nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Ferenc élete, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1971
Takács Tibor: Ezüstkard
 

Ez az oldal az
ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG TÖRTÉNETE
honlap része


2000-2014©dr. Flórián Csaba
www.erdelyweb.hu