FRÁTER GYÖRGY

Martinuzzi György horvát nemesi családból származik, eredeti neve: Utyeszenics. Szapolyai udvarban kapott katonai nevelést, nagyszerû katonai, papi, politikai-diplomáciai képességekkel rendelkezett. Számtalan tisztséget töltött be: volt királyi tanácsos, helytartó, kormányzó és erdélyi vajda, esztergomi érsek és bíboros. Fiatalon Corvin Jánost szolgálta. Mohács után, I. FERDINÁND elõl ZÁPOLYA JÁNOS-sal együtt menekül. Szerette volna, ha a kettészakadt magyar államot egyesíteni, ezért gyõzte meg Szapolyai, hogy halála esetén a Habsburgokat tegye meg örökösének (váradi béke). 1542-ben a vásárhelyi országgyûlés, JÁNOS ZSIGMOND gyámjának és Erdély helytartójának ismeri el. Összetüzésbe kerül Izabellával, mivel 1549-ben titokban megegyezik I.Ferdinándal Erdély átadásáról. 1551-ben Erdély Habsburg felügyelet alá kerül, CASTALDO irányításával. János Zsigmond lemond, és ISABELLA-val távozik az országból. György barátot Habsburg Ferdinánd egyfelõl megjutalmazza, címekkel halmozza el, Erdély vajdája lesz, de a császár emberei gyanakvóak a baráttal szemben, mert tartanak a kiváló politikustól, aki mellesleg aa töröknek is megküldi az erdélyiek adóját, ezért alvinczi kastályában Castaldo zsoldosai meggyilkolják. Hetven napig feküdt temetetlenül majd a gyulafehérvári káptalan emberei a székesegyház kriptájába temetik.