Marosvásárhely oktatási intézményei

Református Gimnázium és Kollégium (ma Bolyai Farkas Elméleti Liceum)

Felsőtagozatú Leányiskola (ma Papiu Ilarian Liceum)
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Főgimnázium (ma Unirea Liceum)
Katolikus Fiúnevelő Tanoda (ma Unirea Liceum)
Felső Kereskedelmi Iskola (ma Petru Maior Műszaki Egyetem I. sz. épület)
Polgári Fiúiskola (ma Petru Maior Műszaki Egyetem II. sz. épület)
Sancta Maria Római Katolikus Leányiskola
Volt Református Iskola - Gecse Dániel utca
Református Leánygimnázium - Szentgyörgy utca
Zeneiskola
Cs. k. Katonai Alreáliskola - Kadettiskola (ma Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem)
Régi 2-es Számú Állami Elemi Iskola - Dózsa György (Sándor János) utca (ma 11-es Iskola) dr. Bernády György polgármestersége alatt 1901-1906 között létesített 5 elemi iskola egyike
Régi 3-as Számú Állami Elemi Iskola - Fogarasi Papp János utca (ma Óvoda) dr. Bernády György polgármestersége alatt 1901-1906 között létesített 5 elemi iskola egyike
Régi 7 -es Számú Állami Elemi Iskola - Szentgyörgy-téri iskola ( ma Petru Maior Műszaki Egyetem jogi fakultása) dr. Bernády György polgármestersége alatt 1901-1906 között létesített 5 elemi iskola egyike
Régi 6-os (eredetileg 2-es) Számú Állami Elemei Iskola, majd Községi Iparos Tanonciskola - Jókai utca (ma Hadkiegészítő Parancsnokság) dr. Bernády György polgármestersége alatt 1901-1906 között létesített 5 elemi iskola egyike
Régi (?) -es Számú Állami Elemi Iskola - Kossuth Lajos utca (ma Gépkocsivezető-képző Iskola) dr. Bernády György polgármestersége alatt 1901-1906 között létesített 5 elemi iskola egyike
Izraelita (négyosztályos) Elemi Iskola I-II. számú épületei- Baross Gábor utca (ma 4-es számú Általános Iskola)
Közigazgatási Tanfolyam épülete
Állami Tanoncotthon
Ipari Tanoncotthon
 
 
Református Kollégium épületei.
Az 1556-os kolozsvári országgyűlés jóváhagyta három országos jellegű protestáns iskola felállítását, egyikéül a vásárhelyi kolostort jelölte ki. A kollégium bölcsője a Vártemplom tövében álló hajdani Ferenc-rendi kolostorban 1557-ben létrehozott Schola Particula volt, ahol 1602-ig végezték a tanítás (ekkor Basta hadai felégetik) , olyan kitűnő tanárokkal mint Baranyai Decsi János, Tordai Ádám, Laskói Csókás Péter. Az iskola több diákja részt vett az 1703-tól kezdődő Rákóczi féle szabadságharcban. A szabadságharcok idején menedéket nyújtott a sárospataki főiskola és a gyulafehérvári kollégium idemenekült 50 diákjának és 2 professzorának. Ezen intézmények 1718. április 30-án egyesültek a Schola Particulával, létrehozva a Református Kollégiumot, teológiai, bölcsészeti és jogtudományi tanszékekkel. 1802-ben itt rendezték be az iskola nyomdáját, itt látott napvilágot Bolyai Farkas és János "Testamen és Appendix" című műve, valamint Borosnyai Lukáts János "Régi és új Vásárhely" c. verses leírása. 1833-tól minden tantárgyat magyarul tanítanak! A diákok egy emberként vettek részt az 1848. március 25-én Bodor-kút előtt tartott tömeggyűlésen és később a szabadságharcban is. Az iskola tanárja Török János mint a Makk-féle összeesküvés egyik áldozata 1854-ben. Az iskola 1957-ben, fennállásának 400. évfordulóján felveszi Bolyai Farkas nevét.
A Kollégium legrégebbi, ma is fennálló épülete az 1802-1803 között emelt kétemeletes bennlakása Ugrai I. pest-budai mérnök tervei szerint, 1957-ben az udvar felöli részen két emelet magasságig hozzáépítéssel megnagyobbították. A kétemeletes épület tetőzetén kis tornyot helyeztek el, melynek harangja be-és kicsengette a tanulóságot. Homlokzata eredetileg kilenc ablaktengelyes volt zárókődíszes ablakokkal. Az udvari részen hat nagy félköríves ablak volt hivatva a szobák előtt vezető folyosót. A fehérre meszelt földszinti, téglaboltozatos szobák, valamint az árkádos folyosók a népi építészet hatását mutatják. A XIX. század folyamán épült a Nagyköz felöli új épület az utca felé üzletsorral, az emeleteken tanulószobákkal. Az 1848-as szabadságharc idején a kollégium helyiségeit kórházként használták. A bentlakás hosszában épült a könyvtár épülete és az auditórium magasföldszintes elrendezéssel, a barokk jegyében. A XX. század elején mindkét épületet lebontották.

A ma is álló főépületet 1908-1909-ben építették, közadakozásból, szecessziós stílusban, Baumgartner Sándor budapesti műépítész tervei alapján, Csiszár Lajos építész közreműködésével. 1871-ben épült a Bolyai utca felöli régi kollégiumi épület és a Tornacsarnok.


(Keresztes Gyula: Marosvásárhely régi épületei, 56 old, részletek)

Az első emeleten, a tanári szoba falán kialakított mélyedésben Bolyai Farkas szobra, bronztábla:
AZ 1557-BEN LÉTESÍTETT ŐSI ISKOLÁNKBAN, MELY 1718. IV. 30-TÓL VÁLT REF. KOLLÉGIUMMÁ, TANÍTOTT 1804-1851 KÖZÖTT BOLYAI FARKAS TUDÓS PROFESSZOR, ÉS TANULT A FIA, BOLYAI JÁNOS, A NEMEUKLIDESZI GEOMETRIA VILÁGHÍRŰ ALKOTÓJA. REF. KOLLÉGIUM ÖREGDIÁKJAINAK BARÁTI KÖRE 1995. IV. 30.


Bolyaiak szobra az iskola udvarán


30 éves érettségi találkozó
Bernády György tér (régebb Bem tér) 12. szám
Felsőbb Leányiskola - ma Alexandru Papiu Ilarian líceum
.
Az épületet Bernády György polgármester építette 1912-1913 között szecessziós stílusban, az 1908-ban alakult felsőtagozatos leánylíceum számára. Tervezője Radó Sándor városi építész volt. Főhomlokzatát falsávok és szabadon álló két oszlop tagolja. Alaprajzi elrendeződése E forma, ami a századforduló iskolatípusának felel meg. A főbejárat mögött díszes előcsarnok és az első emeleten díszterem nyert elhelyezést. 1914-1918 között hadikórházként működött. 1919. október 5-től a nagyszebeni Román Kormányzótanács döntése alapján, az épületet az újonnan alakult román tannyelvű fiúliceum kapja meg, de román és magyar nyelvű leányosztályok is működnek. Kezdetben I-V. osztályos középiskola, majd 1923-ig nyolcosztályossá bővítik. 1921-22-es tanévtől a román és magyar leányosztályok átköltöznek a Felsőkereskedelmi Iskola épületébe, itt csak a fiúliceum maradt. 1940-1944 között Kereskedelmi Iskola és Tanítóképző volt, majd különböző tanügyi intézményeknek adott otthont.
Fodor Sándor (S.): Marosvásárhelyi útikalauz, Impress Kiadó, Mvhely, 2000, II. kiadás, 88. old

II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Főgimnázium. (Unirea Liceum)
1903-1905 között épült Kőrösi Albert Kálmán mérnök tervei alapján, , szecessziós stílusban. 1908-ban a római katolikus egyház adományából felépült az iskola mellett a Tanoda. 1905-től 1934-ig nyolcosztályos gimnázium volt, de az 1934-35-ös iskolai évtől a hatóságok nyomására négyosztályos algimnáziummá fokozták vissza. Az üresen maradt osztálytermekbe beköltöztették a Kézdivásárhelyről betelepített római katolikus tanitóképzőt. Így működött 1940-ig. A tanítóképzőt később Csíksomlyóra helyezték át. 1940-ben újból nyolcosztályos gimnázium lett és felvette II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Főgimnázium nevet. Az 1948-as államosítás után magyar nyelvű leánylíceum lett, 1962-ben egyesítették a Felső Kereskedelmi Iskola épületében működő Unirea román nyelvű leánylíceummal, amely egy év múlva át is költözött. Ma is elméleti líceumként működik.
Fodor Sándor (S.): Marosvásárhelyi útikalauz, Impress Kiadó, Mvhely, 2000, II. kiadás, 94. old


Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem.
A város építette 1907-ben, majd bérbe adta Katonai Alreálskolának, a II. világháború végéig katonai intézményként működött. 1945-től a kolozsvári magyar tannyelvű Bolyai Tudományegyetem orvostudományi kara került ide, ahol majd 1962-től román nyelvű oktatás is elindult.

Apafi Mihály (ma Nicolae Iorga) utca 1. szám
Felső Kereskedelmi Iskola

Gróf Széchényi István, jelenleg Petru Maior Műszaki Egyetem I. sz. épülete 1907-ben létesült. Az épület Radó Sándor tervei alapján 1908-1912 között épült, szecessziós stílusban. Dísztermének üvegablaka gróf Széchényi Istvánt ábrázolta, sajnos tisztázatlan körülmények között a hatvanas években elpusztult. A Felső Kereskedelmi Iskola sajnos, csak rövid ideig működött 1911-es beköltözésük után, mert az I. világháború alatt hadikórházként működött. Ide helyezték 1921-ben a Magyar Leányliceumot a saját épületéből (ma Papiu Liceum), majd 1922-ben a román nyelvű leányliceumot is. Miután 1925-ben a magyar osztályokat megszüntették, az épületben 1940-ig csak a román leányliceum működött. 1940 október 14-től Református Leánygimnázium, 1942. július 1-től Állami Leánygimnázium, 1944-től az Unirea román nyelvű Állami Leámnygimnázium otthona. Miután ez egyesül a volt Római Katolikus Főgimnáziumban működő magyar nyelvű leányliceummal, átköltözik annak épületébe. 1962-től az épületet Pedagógiai Főiskola kapja meg.
Fodor Sándor (S.): Marosvásárhelyi útikalauz, Impress Kiadó, Mvhely, 2000, II. kiadás, 92-93. old


Bernády tér 7. szám

Polgári Fiúiskola
Jelenleg Petru Maior Műszaki Egyetem II. sz. épülete, az 1872-ben alakult iskola részére a szecessziós stílusú épületet szintén Radó Sándor tervezte. Az épület 1906-ban készült el Bustya Lajos és Veress László építésvállalkozók munkája nyomán, mint ezt az előcsarnokban elhelyezett márványtábla is igazolja. 1906- 1911 között az épületet közösen használják a Felső Kereskedelmi Iskolával. 1923-tól 1962- ig az épület a Kereskedelmi Iskola igazgatása alá tartozott. 1962-ben átadták a Pedagógiai Főiskolának. 1981-től Almérnöki Főiskola, majd 1990-től Műszaki Egyetem működik falai között, mely intézmény felveszi 1996-ban a Petru Maior nevét. Eredetileg előtte, a Kádárok bástyája szomszédságában állították fel 1943-ban a Polgári Iskola tanulóinak kezdeményezésére Kőrösi Csoma Sándor szobrát, mely 1962-ben került a jelenlegi helyére.
Fodor Sándor (S.): Marosvásárhelyi útikalauz, Impress Kiadó, Mvhely, 2000, II. kiadás, 92-93 old

 

A honlapon látható képeslapok Gál József gyűjteményéből származnak.
További felhasználásuk, kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges.
2003©Flórián Cs.-Gál J.