KRÓNIKÁS FÜZETEK
Fodor István
monográfia gyűjteménye

Marosszék és Marosvásárhely
sz. kir. város krónikája

Marosmenti Élet kiadása, 1936-38
I. sorozat: 1-2. szám 3-4. szám 5-6. szám 7-8. szám 9-10. szám 11-12. szám 13-14. szám 15-16. szám 17-18. szám 19-20. szám
II. sorozat: 1. szám 2. szám 3. szám 4. szám 5. szám 6. szám 7-8. szám
9. szám 10. szám
III. sorozat: 1-2. szám 3. szám 4. szám 5. szám 6. szám 7. szám 8. szám
9. szám 10. szám
IV. sorozat: 1. szám 2. szám 3. szám 4. szám 5. szám 6. szám 7.szám 8. szám 9. szám 10. szám

Minden füzetben pótlólag Marosszékre és Marosvásárhely városra vonatkozó régi hírlapi közlemények és levéltári bejegyzések vannak összegyűjtve

A piros színnel jelölt füzetek vannak a tulajdonomban, a kiemelt számokkal írt füzetek kerültek
eddig feldolgozásra......

Emlékezés Fodor Istvánra
I. sorozat
Marosszéki Füzetek Szerkeszti: Fodor István 1-2. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1935
Déryné: Fénykorában (1824.) - Letűnő éveiben (1843-44.) - Primadonnaharc Déryné és Gócsné között - Miért nem írt Déryné híres naplójában marosvásárhelyi vendégszerepléseiről?
Drámaíróink a múlt század elején: Fogarasi Nagy Pál - Székely Ádám - Czakó Zsigmond -
Bolyai Farkas -Ismeretlen szerzők
Marosszéki Füzetek Szerkeszti: Fodor István 3-4. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1936
Pergő Czelesztin: Déryné és Czelesztin botránypere -Pergő Czelesztin színészi és irodalmi jelentősége - Czeiesztin, mint a színészkonzorcium vezetője pályázik a maros-vásárhelyi színházra - Czelesztin további szereplései a székely fővárosban - A Honművész m.-vásárhelyi levelezője Czelesztinről - A szerződéstszegő tacok Czelesztin ellen - Pergő Czelesztin halálára
Hóra világ Erdélyben: Andrád Elek romántárgyú drámájának bemutatója
A német Theatrum kudarca: Slawik diréctor «szügségtelen» a székely fővárosban - Későbbi német erőlködések
Marosszéki Füzetek Szerkeszti: Fodor István 5-6. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1936
A forradalmi Marosvásárhely 1848-49.: A társasélet és a kancellisták -Március idusán - Az Unio-ért - A toborzás lázában - Nyílt levél Bolyai Jánoshoz - Nemzetiségi mozgalmak - Marosvásárhely ostroma és a császári hadak bevonulása - A császári hadak rémuralma - gyászmagyarok - Marosvásárhely felszabadítása és Bem tábornok bevonulása - A város ünnepnapjai - Az összeomlás
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 7-8. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1936
Száz év előtti székely főváros madártávlatból: Az alsó- vagy újváros - Városrész összekötő utcák - Felső- v. ó-város - Német-város - Külvárosrészek
Marosszéki Füzetek Szerkeszti: Fodor István 9-10. szám
Bodor Péter: a székely ezermester; Várépités: a székely főváros védelmére; Borsos Tamás:a várépítő főbíró, erdélyi diplomata
Marosszéki Füzetek Szerkeszti: Fodor István 11-12. szám
Székely vértanuk: Önkényuralom -Bíró Mihály, az áruló- Tömeges elfogatások - Szomorú fogságban - Az áruló Bíró Mihály a vallatás sikere érdekében Szebenbe érkezik - Újabb elfogatások - Bíró Mihály látszólagos elfogatása a vizsgálat érdekében - Kegyetlen törvénytétel - Székely vértanúink - A végzet teljesülése
Epizódok a Bach-korból: Tüntetések és csipkelődések a Bach-huszárok bosz-szantására - I. Ferenc József császár Marosvásárhelyen - Hasznos bolhák - Különös adófizetés - A nagy meszelés
Zsidóellenes zavargások
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 13-14. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1936
A székely főváros bölcsőkorából: A székely főváros nevezete, keletkezése és fekvése - Ököradó- A város szabadalomlevele és sokadalmak létesítése - Szabad királyi város és címere
Marosszék védelmi harca: Vészes idők - Básta generális, Mihály vajda és Székely Mózes kora - A nemzeti fejedelmek kora és a kuruc-labanc dúlások
Boszorkányperek: Boszorkányégétések Marosvásárhelyen
Br. Dujardin-család drámája
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 15-16. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1936
A várbeli ref. szentegyháza: Alapításának előzményei - A régi várkastély - Az oskolaház - Mihály vajda oratóriuma - Templomdúlások, átalakítások és újjáépítések - A templomtorony gombjában talált Memóriáié - Hitviták - Az egyház és templom részére tett adományok - Az orgona - A harangok
Fekete halál: Amikor pestis, dögvész, éhhalál, sáskajárás és kolera pusztított a székely fővárosban
Küldöttség I. Ferenc császárnál
17-18. szám:
Szerzetesrendek Marosszéken: A barátok megjelenése és nyomai - A marosszentkirályi pálos-kolostor - A ferencrendiek és a Szentföld - Kolostoralapítás Mikházán - A ferencrendiek temploma és kolostora Marosvásárhelyen - A ferencrendiek marosszentgyörgyi plébániája, a régi templom és az új kolostor létesítésé - A jezsuiták és a plébániatemplom - Minorita-templom és kolostor - Szent-Miklós megyés székesegyház - Apácakolostorok
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 19-20. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1937
Marosszék kriminalkrónikája: Olá Jutka elevenen elvermelése - Pető Gergely rablógyilkos megtortúrázása és karórahúzással való kivégzése - Zojáné boszorkánypere - Péterfi Sára boszorkánypere - Magyari Annok, boszorkány kiváltása - Az akasztott cigány fejének eltűnése iráni lefolyt bűnper
Székely gyalogezred zendülése: Katonafogdosás kötéllel - A zendülés - Sententia
 
II. sorozat
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 1. szám
Marosmenti Élet kiadása
Marosszék legendái: Csombod vára - Örömök dombja, Hallgató-domb, Akasztó-domb, Oremus és Büdös-szállás - Maka vára - Az óriások fellegvára és a tündérek kastélya - Csergő Kata kútja - Tatár-út - Göcs legendája - Képes-domb - Tündér Ilona útja- Rákóczi-halom - Veszélymező és Tatárkonyha - Palota - Bajka vára - Vár-látó és Likas-kő - Ikla szerelmi tragédiája - Réva-erdő kincsei - Pogány-vár - Kincses-kút - Halál-útja, Omlásvára és Isten-dombja.
Szíjgyártó mint fejedelem: Apafi Mihály erdélyi fejedelemmé választásának legendája.
A posta bölcsőkorából
Jeddre ne!: A marosszéki székelyek zenebonája az insurrectio ellen, 1809-ben.
Marosszék rendei a törvénytelen, jogtipró rendéletek és a német nyelv bevezetése ellen.
Cigány vajdaság Marosszéken: Cigánykérdés - A fejedelem által kinevezett utolsó erdélyi cigányvajda - A cigányság megrendszabályozása.
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 2. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1937
Unitáriusok Marosszéken: Az unitárius vallás fénykorában - A szombatosság káros hatása az unitárius vallásra - Az ernyei birtokper - Vallásháború Szent-Rontáson - Egyéb templomfoglalások - Az unitáriusok lélekszáma és egyházköri beosztása - Az unitáriusok jellemrajza - Templomépítések.
Református kistemlom és az egykori koldusintézet A templomépítés előzményei - Az ispotálytemplom és koldusintézet - Az ispotály törvényei - A szegényápolda feloszlatása - A ref. kistemplom építése.
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 3. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1937  
Jászai Mari: A magyar színészet hőskorának utolsó képviselője - Az ifjú Kassai-házaspár - 1869-ben - 1870-ben - 1871-ben - 1872-ben.
Dancz Nina botránykrónikája: Jászai Mari és Dancz Nina versengése - Ájulási botrány, mely megzavarja Jászai Mari jutalomjátékát - Elégedetlenség a túlszigorú kritika miatt - Dancz Nina klikkje Jászai Mari ellen - Példátlan színházi botrány: Ninácska, mint eleven fáklya lobog a nyílt színen - Wallerstein bácsi esete Dancz Ninával.
4. szám: gépelt változatban van meg
Borosnyai Lukáts János százéves vásárfijája a szentmártonnapi sokadalomra, 1837—1937.
5. szám: (részben gépelt változat van meg)
II. Rákóczi Ferencz erdélyi fejedelemmé iktatása Marosvásárhelyen.
Muszka-világ Vásárhelyen 1849-ben
6. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1937
Emlékek a marosvásárhelyi róm. kath. egyházközség múltjából - A hitújítás előtti korszak. - (Jaross Béla dolgozata.)
7-8. szám (csak gépelt változat van meg)
Régi, nevezetes épületek és intézmények:
KIRÁLYI ÍTÉLŐ TÁBLA és a kancellisták a régi székely-főváros szellemi, társadalmi életében. MAKARIÁS-HÁZ és II. József császár látogatása. LÁBOS-HÁZ és a róm. kath. középtanoda. SZÉK-HÁZ, vagy vármegyeháza. KÖPECZl TAMÁS HÁZA, a városnak fejedelmi szállásul fenntartott épülete. GÖRÖG-HÁZ/vagy a Takarékpénztár épülete. TELEKI DOMOKOS-FÉLE HÁZ, vagy a Nagypipa. APOLLÓ-SZÁLA. A marosvásárhelyi híres bálok és a Theatrum játszóhelye. ELBA-SZIGET és létesítője: Houchard József. VÁROSI ISPOTÁLY és az alapítványt tevő Viola József, moldovai főorvos pályafutása. RÉGI TANÁCSHÁZAK. ARANYKERESZT VENDÉGLŐ. Gróf Battyhányi Lajos, első felelős magyar miniszterelnök küldöttei a 48-as események előkészítésére."
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 9. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1937
Színpártolóegyesületek és mozgalmak állandó jellegű színház építésére:
Theatralis Commissio (1803.) - Intézkedések a Theatrum Institumának jobb móddal leendő fundálására (1822.) - Nemzeti Színész Társaságot Pártfogoló (1837.) - Törekvések állandó színház építésére (1866 - 1874.)- Adakozások és előadások a színházalapra - Színügy Pártoló Egylet (1884. 1897.) - Mi történt a színházalappal? - Bodor Pál - Gróf Teleki Mihály elnökletével, 1803-ban alakult Theatralis Commissio-t Láng János direktor nem ismeri el intéző tényezőnek - Marosszék és Marosvásárhely a kolozsvári Nemzeti Színházért
.
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 10. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1937
Szent-Lélek ispotály
Gróf Rhédei Claudia: Az angol királyi család marosszéki vonatkozása.
Gedeon tábornok két hónapig tartó uralma.
Fekete szerda: Borzalmas tűzvész a székely-fővárosban 1876-ban.
A székely főváros régi tükre
 
III. sorozat
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 1-2. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1938
Marosvásárhely oklevéltára 1360-1659
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 3. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1938  
Marosvásárhely oklevéltára 1660-1770
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 4. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1938
A céhek világából: Szabók - Kovácsok - Nyergesek - Szíjgyártók - Kerekesek - Lakatosok
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 5. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1938
A céhek világából: Paizsosok - Asztalosok - Kádárok - Cipészek - Vargák
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 6. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1938
A céhek világából: Csizmadiák
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 7. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1938  
A céhek világából: Borbélyok (chirurgusok) - Fazekasok - Szűcsök - Mészárosok - Nyergesek - Kerekesek - Céhkimutatás
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 8. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1938  
Teleki - Téka
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 9. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1938
Mit tettek régi hitfeleink a várbéli templomtorony gomjába?
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 10. szám
Marosmenti Élet kiadása, 1938
Bűnügyi oklevéltár Maros-Vásárhely 1764-1798
 
IV. sorozat
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 1. szám
Kántorné az első legnagyobb magyar tragika végállomása Marosvásárhelyen
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 2. szám
Marosmenti Élet kiadása, Marosvásárhelyen, 1939 
Régi színpadi furcsaságok: a marosvásárhelyi színészet bölcsőkorából
3. szám (hiányzik a borító) ??
Történelmi arcképcsarnok: Hadvezérek, politikusok, egyházfők és irodalmi nagyságok átmeneti szereplése Marosvásárhely történetében
4. szám (hiányzik a borító) Feldolgozva a Híres Polgárok Lexikonában!
Híres vásárhelyi orvosok
Püspök sírok a marosvásárhelyi ref. temetőben
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 5. szám
Marosmenti Élet kiadása, Marosvásárhelyen, 1939
      Feldolgozva a Híres Polgárok Lexikonában!
Akik száz évvel ezelőtt szerepet vittek Marosvásárhely város társadalmi és kulturális életében. 1800-1845 I. füzet.
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 6. szám
Marosmenti Élet kiadása, Marosvásárhelyen, 1939
  Feldolgozva a Híres Polgárok Lexikonában!
Akik száz évvel ezelőtt szerepet vittek Marosvásárhely város társadalmi és kulturális életében. 1800-1845 II. füzet.
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 7. szám
Marosmenti Élet kiadása, Marosvásárhelyen, 1939    Feldolgozva a Híres Polgárok Lexikonában!
Akik száz évvel ezelőtt szerepet vittek Marosvásárhely város társadalmi és kulturális életében. 1800-1845 III. füzet.
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 8. szám
Marosmenti Élet kiadása, Marosvásárhelyen, 1939    Feldolgozva a Híres Polgárok Lexikonában!
Akik száz évvel ezelőtt szerepet vittek Marosvásárhely város társadalmi és kulturális életében. 1750-1800 I. füzet.
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 9. szám
Marosmenti Élet kiadása, Tg.-Mures   Feldolgozva a Híres Polgárok Lexikonában!
Akik száz évvel ezelőtt szerepet vittek Marosvásárhely város társadalmi és kulturális életében. 1750-1800 II. füzet.
KRÓNIKÁS FÜZETEK Fodor István monográfia gyűjteménye 10. szám
Marosmenti Élet kiadása, Tg.-Mures   Feldolgozva a Híres Polgárok Lexikonában!
Akik száz évvel ezelőtt szerepet vittek Marosvásárhely város társadalmi és kulturális életében. 1750-1800

Ez az oldal a VIRTUÁLIS MAROSVÁSÁRHELY része
VISSZA A FŐOLDALRA

2000-2010 Dr. Flórián Csaba

Honlapjaimról történt adatközlés, fotó, rajz, képeslap,stb. felhasználása esetén
kérlek, hivatkozz a forráshelyre a következő módon:

Virtuális Marosvásárhely
www.erdelyweb.hu
Szerkeszti: dr. Flórián Csaba