HÍRES POLGÁROK LEXIKONA
 
Endes István * Endes János * Engel Imre * Erdődi V. István * Erős Ferenc * Erszényes József *
Éder József Károly

Endes István
Jezsuita misszionárius, Kapi Gábor, rendfőnök vezetése alatti kolozsvári „Missio Dacica” jezsuita rendház kiküldötte, a logika jeles tanára; ő volt az első jezsuita, aki a hitújítás után, a katolikus hit terjeszkedésére, 1702. szeptember 23-án Marosvásárhelyre érkezett. Az ő írása vezeti be a hitújítás utáni római katolikus egyház eseményeit megörökítő történelmi feljegyzések sorozatát, a parochiális „Domus Historia” vaskos kötetében. Igy a házi napló első lapján már bizakodó megállapítással írja a reformációval gyökeresen átformált székely főváros láttán szerzett benyomása nyomán: „0ppidum hoc vocationi nostrae accomodatissimum.” (Ez a város a mi munkálkodásunkra nagyon alkalmas.)
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 10. szám

Endes János
Jezsuita hitszónok, tanár, 1719-35-ig, majd másodszor 1741-43-ig a marosvásárhelyi római katolikus tanoda és neveldeház igazgatója, Endes István, első vásárhelyi jezsuita testvéröccse. Neki köszönheti a római katolikus hitközség fellendülését és ő építtette a mai plébániatemplomot.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 10. szám

Engel Imre szepeslőcsei (1842- 1907)
Orvostudor, Engel József orvos és m. sárosberkeszi Nagy Zsuzsanna fia, szül. 1842-ben. Huzamos ideig Marosvásárhely város főorvosa volt és mint ilyen nagy orvosi gyakorlatot folytatott és a közegészségügy terén elévülhetetlen szolgálatokat tett, Ő vette meg és építtette át a Szentgyörgy-utcai nevezetes Makariás- házat. Meghalt 1907-ben. Neje kissolymosi Kozma Anna, kitől egy fia, Sándor jogász, szül. 1886-ben. Öccse Gábor, szintén orvos, a kolozsvári Karolina-kórház igazgatója és nyilv. rk. tanár volt.
Sírja a ref. temetőben van. Ugyanitt van eltemétve a család többi tagja is, mint E. Zsuzsanna Rudolf Jenőné sz. 1836. mh. 1860., Dr, E. Józsefné sárosberkeszi
Nagy Susánna sz. 1814. mh. 1875., E. János sz. 1887. mh. 1902., E. Gottlieb sz. 1805. okt. 5. mh. 1868. szept. 11-én, neje Mansch Katalin sz. 1815. szept. 26. mh. 1891. nov. 11-én, E. Gottlieb sz. 1859. mh. 1907.

Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 4. szám


Erdődi V. István
A vásárhelyi schola particula rektora, aki 1703. január 25-én, a városi és egyházi elöljáróság megkeresése folytán az enyedi Bethlen kollégium professzorai közül választatott meg, 1705-ig. Ebből az időből származó feljegyzések szerint az iskola tanulói közül többen csatlakoznak II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharchoz. Később Szeredaszentannán pap volt és a traktualis jegyzőséget is vitte.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 10. szám

Erős Ferenc Modest
Ferencrendi szerzetes, 1836-ban marosvásárhelyi házfőnök, amikor megjelent a következő könyve: Tudósítás és az Isten imádásának módjai, mint Maros-Vásárhelyt a három normális oskolákban lévő növendékség gyakorolja. Marosvásárhely. 1836
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 5. szám


Erszényes József marosvásárhelyi ( mh. 1854)
Városi senator, notárius, majd 1835-ban főbíró, tevékeny tisztviselő és városvezető volt, és hosszúidéig a ref. egyház notariusi tisztét is betöltötte, valamint képviselte a várost a Gecse-féle Emberszereteti Intézetett létrehozó bizottságban és ott mint jegyző működött. Különösen nagy szerepe jutott 1803-ban az első marosvásárhelyi színészet megalapozásában, de azontúl is, a mindenkori színésztársaságokat lelkesen támogatta. Ezért a színészek hálásnak bizonyultak, mert Göde István és Hubai Emanuel együttes társasága 1833. pünkösdhava 2-án (szombaton) "Szabad királyi Nemes Marosvásárhely Városa' Fő Bírájának, Tekintetes Nemes Erszényes József Urnák hivatalába lett beiktatása tiszteletére" díszelőadást rendezett, mely alkalommal színre került: "Kemény Simon, honi történeten épült eredeti Dráma karénekkel 2 felvonásban Kisfaludy Károly után", majd "a' Játékot bérekeszti egy a' tiszteletet' méltó Személlyel üdvezlő Beszéd Göde által" 1847-ben, Lázár János javára lemondva főbírói tisztéről, félrevonult a közszerepléstől. Meghalt 1854-ben.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 5. szám


Éder József Károly brassói (1760-1810)
Rk. paptanár, bölcsésztudor, szül. 1760. jan. 20-án. 1782-ben végezte Budán a theologiát és már 1783-ban a marosvásárhelyi rk, tanoda, 1787-ben a szebeni intézet tanára, majd igazgatója lett. Mint több jeles történeti írás szerzőjét, 1799-ben a göttingai tud társ. tagjai sorába választotta. Meghalt 1810-ben.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 9. szám