HÍRES POLGÁROK LEXIKONA
 
Ferentzi András * Fiedler Gottfried * Filep József ifj. * Filep József id. * Filep Mihály id. *
Finta István
* Fogarasi Mátyás
* Fogarasi Pap József

Ferentzi András medeseri, idősb. ( - 1795)
Exjezsuita paptanár, Szegedi György halála után, 1786-ban marosvásárhelyi esperes-plébános, majd tb. kanonok lett és egyben 1789-től a rk. tanoda tanárává és praefectusává neveztetett ki. Meghalt 1795. augusztus 19-én, Marosvásárhelyen.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 8. szám


Fiedler Gottfried königsheimi
1808-28-ig ref. kollégiumi nyomdász, aki a nyomdahelyiségét apja, Ortner Dániel házához, a Szentkirály-utca 16. sz. alatt (később Szathmári-ház, majd Nagy Ferencné háza, a régi Iparmúzeum helysége, a mai Knöpfler Vilmos-utca bejárata) rendezte be. 1817-ben, felesége halála után átköltözött a Szentkirály-utca 625. sz. lssekutz-házba, két fiával és leányával. Itt maga mellé vette segédnek Káli József sintaxistát, aki nőül vette Fiedler egyetlen leányát. Ekkor Káli a gyengélkedő apósa mellett önállóan kezelte a nyomdát, melyet felköltöztetett a Szentmiklós-utca 716. sz. alá, a Molnár-házba.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 6. szám


Filep József id. vadadi és iklandi (1750-1818)
Ügyvéd, szül. 1750-ben, meghalt 1818. ápr. 14-én, 68 éves korában. Marosvásárhelyen. Neje: Münkher Júlia. Hasonnevű fia, jogtudós, jogi író, kir. tanácsos.
Sírirata a ref. temetőben:
Memoriae viri jurisprudentiae Transsilvanicae inter coetaneos proprio horum eloquio peritissimi et hujus studia felicissimo quad posteros successus privatis praxeos praelectionibus propagare inceptoris Josephi Filep de Vadad et Ikland fori utriusque advocati anno aerae Christianae MDCCCXVIII. de 14 a Aprilis aetatis LXVIII° de muritui grati posteri postere.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 8. szám


Filep József vadadi és iklandi, ifjabb (1790-1859)
Jogtudós, hasonnevű ügyvéd és Münkher Júlia fia, szül.: 1790-ben, Marosvásárhelyen. Tanulmányait a marosvásárhelyi reform. kollégiumban kezdte, majd a kolozsvári unitárius főiskolában végezte. 1832-ben kir. tanácsos és a kir. Táblán mint a közügyek aligazgatója működött. Szabadelvű irányelvei mellett, abban az időben a maga nemében kiváló, törvényismerő tudós számba ment. Szakirodalmi tevékenysége és társadalmi kötelezettsége mellett a gyümölcsészetnek is nagy kedvelője volt, mely halálát is okozta. Almafa tisztogatása közben a fáról leesett és az esés következtében szerzett betegségében, 1859. jún. 27-én, 69 éves korában, Vaján meghalt. Legendává vált utolsó szava volt: „Világosság, be szép a világosság!” Ő, valamint utódai inkább Vadadi előnevüket használták vezetéknév gyanánt
Neje: Deési Katalin. Gyermekei: Sándor, Albert (kir. Tanácsos), Kálmán, Katalin (Nagy Sámuelné), Róza (bölöni Sikó Miklósné, aki a szabadságharc alatt egyesületet alapított a fényűzés ellen), Eliza, Emília, Laura és Károlina.
Művei:
*Praxis judiciara híres jogtudományi munkája, melyet 1846-ban küldött fel Bécsbe, de a kézirat kézen-közön elveszett.
*A fehérvári káptalan leveleinek lajstromozása, melyet 1845-ben küldött az udvarhoz, de ez is eltévedt. Másolata megmaradt.
*Törvénybeli Gyakorlás Mutató Táblája Marosvásárhelyen jelent meg 1831-ben, a kollégiumi nyomda előállításában.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 5. szám


Filep Mihály vadadi és iklandi, idősb.
Városi közügyigazgató 1764-ben. Neje: Nyírő Borbára. Hasonnevű fia mh. 1808-ban, 44 éves korában, a ref. temetői sírirata szerint.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 8. szám


Finta István
1844-53-ig paptanár a marosvásárhelyi rk. gimnáziumban, később az udvarhelyi rk. gimnázium és fiúnevelde igazgatója, majd szászrégeni plébános.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 7. szám


Fogarasi Mátyás
1662. május Apáczai kedvelt tanítványa. A kitűnő pedagógus helytelenítette a testi fenyítést, hangsúlyozta a nevelők személyes példaadásának fontosságát, a törvények tiszteletben tartásának szükségességét, melyet a közösség alapjának tekintett. Újraszervezi az iskola oktatási rendszerét. Az ő korából maradt fenn a schola particula első órarendje! A legjobb tanítványai közül osztálytanítókat nevezett ki, akiket arra buzdított, hogy ösztönözzék a tanulók önálló gondolkodását.

Fogarasi Pap József (1744-1784)
Kiváló bölcselő és matematikus, tanár, író, született Szászvároson 1744. auggusztus 26-án, meghalt Marosvásárhelyt 1784. december 17-én. Nagyenyeden tanult, hol 1768-ban a retorikai osztály tanítója volt. Innen 1769-ben külföldre ment Baselbe, majd következő években Odera-Frankfurtban, Gröningenben, Franekerben, végül Utrechtben találjuk mint egyetemi hallgató. II. Bernoulli János tanítványa volt. Tanulmányai végén 1774. június 7-én lelkészé, augusztus 20-án pedig a szépművészetek magiszterévé és bölcsészetdoktorrá avatták. Hazatérvén szászvárosi lelkész lett, majd 1779-ben Marosvásárhelyre költözik tanárnak. A tanításban, nevelésben állandóan újító professzor, szabadon magyarázott, alkotó gondolkodásra nevelt, érthetőségre, lényeg-láttatásra törekedett. Az oktatás megreformálásának a híve. Európai hírű működésének köszönhette, hogy 1784. október 11-én II. József a budai egyetemre, a filozófia rendes tanárrá nevezte ki. Ez állásának elfoglalásában váratlan halála megakadályozta. Művei részint alkalmi versek. 1772-1784 között, berlini, harlemi, leydeni és seelandi akadémiákon, tizenegy pályázatával öt aranyérmet, egy ezüstérmet, hárommal dicséretett nyert, összesen 234 arany értékben. Az arany emlékpénzeket, melyekkel e művei jutalmazva lettek, a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik.

Irodalom:
Elektronikus Régi Magyar Könyvtár Régi magyarországi nyomtatványok, Brassó, 1581
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái
Pallas Nagy Lexikon
Magyar Életrajzi Lexikon Magyar Elektronikus Könyvtár
Erdélyi fizikusok hozzájárulása az magyar tudományhoz
Magyar természettudosok százévvel ezelőtt