HÍRES POLGÁROK LEXIKONA
 
Hajnal József * Haller Gábor * Haller Zsigmond * Halmágyi István * Harsányi Sámuel * Hatschek család * Hegedűs Lajos * Helbing József * Henter Zsigmond * Hidebrand János * Herczegh Ferenc * Herczegszőlősi (Laskai) János * Horváth Dániel * Horváth Pál * Houchard József * Huszár Antal * Huszti András

Hajnal József gyergyóalfalusi, idősb. (- mh. 1850)
1808-37-ig senator, 1829-ben katolikus részről városi főbíró, továbbá a Gecse-féle Emberszereteti Intézet alapításában a várost képviselte. Tevékeny városatyái működése után, 1850-ben meghalt. Neje: Fábián Erzsébet, aki szül. 1786-ban. mh. 1845-ben és «élt férjével 37 éveket», a rk. temetőben lévő sírirata szerint. Gyermekei: József ügyvéd, László ügyvéd, Imre, Anna (Topler Simon városi senator neje) és Róza.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 6. szám


Haller Gábor hallerkői, gróf (1749-1822)
Erdélyi kincstartó, cs. kir. kamarás, v. b. t. tanácsos, a Leopold-rend nagykeresztese, stb., szül. 1749-ben. Elsőízben 1765-ben avatkozott a székely főváros ügyes-bajos dolgainak intézésébe, amikor a főkormány-szék a város és közönség közt fenálló állandó egyenetlenség eloszlatására ide kinevezte, majd 1769. nov. 13-án felsőbb rendelettel Marosvásárhely város inspectorává neveztetett ki. Mint az itt misszionáriuskodó jezsuitáknak és általában minden katolizáló mozgalomnak pártolója, az ő támogatásából épült 1772-ben a Nagypiac és Szentkirály-utca sarki, kőoszlopokra támasztott Lábos-ház, a rk. tanoda első épülete. Azonban részt vett a nemzeti nyelvet eltipró, törvénytelen rendeletek elleni mozgalmakban is és így 1785. febr. 17-én ő is a Küküllővel egyesített Marosszék követeivel indult Bécsbe, a rendek tiltakozó feliratával. Ugyancsak 1790. márc. 22-én, mint a megye alispánja, ő elnökölt az egyesített székek utolsó ülésén, amikor felolvasta a császár jogtipró rendeleteinek visszavonásáról beérkezett végzést és a rendekkel együtt bejelentette a magyar nyelv kizárólagos használatát a széki közigazgatásban, egyben a német nyelv teljes száműzéséről fogadott el egyöntetű határozatot. Különösen nagy érdemet szerzett a marosvásárhelyi színészet bevezetése körül, melyért a Marosvásárhelyen vendégszereplő Ernyi Mihály kolozsvári színésztársasága háláját akarván leróni, 1805. jún. 10-én, kir. táblai elnökké beiktatása napján, díszelőadást rendezett tiszteletére és aranybetűs színlápon hirdette Kotzebue: "Az igazság jutalma" című öt felvonásos érzékenyjátékot Ernyi Mihály fordításában, ezt követőleg pedig "A háládatosság jutalma" című ballet került bemutatóra. A továbbiakban is a "provincialis commissarius úrnak mindenkor szívügye volt a színház. 1814. március 20-án Kolozsváron kelt levelében intézkedik, hogy a játszó­színben felhalmozott zabot a katonaság szállítsa el és felszólítja a marosvásárhelyi Magistratust, hogy: "a Theatrumot mentül hamarébb lehet, anyai nyelvünk pallérozódása előmozdítására, megüresitni el ne mulassa". Március 26-án ismételten sürgeti a városi tanácsot, hogy a színházépület végleges szabaddátétele végett a leghathatósabb eszközöket vegye igénybe. Meghalt 1822. március 28-án, 73 éves korában, Nagyszebenben. Leánya, Cserei Farkas neje. Színházi vonatkozású levelei Marosvásárhely város levéltárában. Ismeretes egy Marosvásárhelyen kelt, Kazinczyhoz intézett levele 1808. ápr. 17-ről.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 98. szám


Haller Zsigmond hallerkői, gróf (- mh. 1803)
Kir. táblai elnök, aranysarkantyús vitéz, elnöknek megválasztatott 1794-ben. Meghalt 1803-ban. Neje: nagyercsei gr. Toldalagi Krisztina.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 9. szám


Halmágyi István szilágysomlyói, idősb.
Marosszék főkirálybírója, aki II. József új igazgatási rendszerének behozatalakor, 1784. szept. 20-án tartott közgyűlésen tisztéről lemondott és elbúcsúzott. 1782-ben a ref. kollégiumnál 1000 frt. alapítványt tett, hogy abból elszegényedett vagy árva nemes ifjak között 5 év alatt osztassék ki annak kamatai. Hasonnevű fia, mint kollégiumi nemes rhetor Fogarasi Papp József tanár halálára gyászverset írt.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 9. szám


Harsányi Sámuel kisharsányi
Az erdélyi kir. tábla r. bírója, az 1803-ban alakult Theatralis Commissio egyik lelkes tagja. Meghalt 1814-ben, 51 éves korában, Marosvásárhelyen.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 7. szám

Hatschek család
A népes család valamennyi tagja bádogosmester volt. Ők végezték a Városháza és Rendőrség épületénel művészien hajlított díszmű-bádogos munkálatait.
Irodalom:
Keresztes Gyula : Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar, Marosvásárhely, 2000
 

Hegedűs Lajos (1788-1864)
Marosvásárhelyi ref. lelkész, szül. 1788. aug. 24-én, aki 1813. szept. 19- 64-ig egyházának buzgó papja volt A magyar szabadságharcból bőven kivette részét és mint honvédhadnagy szolgált. 1816. jún. 6-án nőül vette Antal Máriát A. János püspök leányát, kitől gyermekei: János, ref. koll. tanár, Lajos, gerendi espereslelkész (sz. 1823. dec 31.) ás 3 leány: Zsuzsa, Júlia és Ágnes. Második neje: Pápai Mária volt. Nyugalmaztatása után egy évre, 1864. szept. 25-én meghalt.
A közéletben tevékeny pap megjelent művei:
1. Egy ima és tüzér toborzó dal Marosvásárhely, 1849.
2. Búcsúhangok. Marosvásárhely, 1863.
A család sírirata a ref. temetőben:
Hegedűs Lajos a m. vásárhelyi ev. Ref. egyház félszázadig híven szolgált, egy évig nyugalmazott állapotban élt lelkipásztora, szül. 1788-ban Aug. 24-én, meghalt 1864-ben sept. 25-én. E setét sírban nyugosznak Fodor Susánna özvegy Procurator Hegedűs Györgyné szül. 1763-ban Oct. 14. meghalt 1844-be január 30-án. Érzéketlen kő, mind a' gyermeki hálának tolmátsa tartja meg emlékét, őrizd meg a porait amaz utolsó napig, e helyen a' szeretetnek meg szakadt köteléke örökre egyesülnek.
Antal Mária, M. Vásárhely, ev. ref. pap Hegedűs Lajosné, szül, 2-dik May 1799-ben, meghalt 25-dik Janáriusban 1844-ben. A kik közzül mindkettő feljül vagyon az emberi ditséreten. Olyan volt az ő házában, mint a szöllő és az ő gyermekei, mint az olajfának áqai az ő asztalánál. Zsoltár 128. v. 3
Hegedűs Zsuzsanna M. Vásárhely év. ref. pap Hegedűs Lajos hajadona, szü. 1827-be
janu. 29-én, m.h. 1853-ban aug. 2-án. Nem szállásolhatván tovább a földi hazánkban,
az itteni rokonok kedves köréből, mennyei rokonaihoz, az angyalokhoz költözött
.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 5. szám


Helbing József (- mh. 1809)

Rk, paptanár, 1795-ben nagyszebeni tanár, 1797-ben szen-gyeli plébános, 1798-ban gyulafehérvári tanár, 1801-ben magyarláposi plébános és 1807-ben a marosvásárhelyi rk. tanoda tanára lett. Itt is halt meg 1809. szept. 29-én, mint kinevezett marosvásárhelyi plébános.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 9. szám


Henter Zsigmond sepsiszentiváni ( - mh. 1770)
Marosszék főkirálybírója, mely hivatalába beiktattatott 1767. ápr. 22-én. Meghalt 1770. ápr. 22-én. Neje: csicsókeresztúri Torma Anna.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 9. szám

Herczegh Ferenc (1878-1945)
Szobafestő-mázolómester, templomfestő, falképeket festett. Ő készítette a Közművelődési Ház és a városháza reprezentációs termeinek belső fal- és mennyezetfestését Falus Elek és Péter János iparművészeti tervei alapján.
Irodalom:
Keresztes Gyula : Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar, Marosvásárhely, 2000
 

Herczegszőlősi (Laskai) János
1574. szept. 27. a vittenbergai egyetemre iratkozott be; 1577-től a debreczeni főiskola tanára volt, Bod Péter mint jeles költőt, bölcselőt és theologust említi; 1581 a schola particula rektora. 1596 után herczegszőlősi, majd veresmarti lelkész, 1613-tól 1629-ig pedig baranyai püspök volt.
Irodalom:
Elektronikus Régi Magyar Könyvtár
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái

Hildebrand János (1793-1830)
Marosvásárhelyi polgár, 1817-ben asztalos s céhmester, 1818-30-ig a lutheránus egyház első curatora és pénztárnoka, szül. 1793-ban, az első kezdeményezője annak, hogy a Marosvásárhelyen élő, csekélyszámú lutheránusok elismert egyházi közösségbe tömörüljenek és templomot alapítsanak. Ő írta alá az itteni lutheránus hívek nevében a főconsistoriumhoz azt az instanciátt, melyben kéri a főkormány jóváhagyásának kieszközlését egy templom és paplak építési költségesnek összegyűjtéséhez, ugyanő Sztakó Györgyyel együtt vezették be a könyöradományok gyűjtését Erdély területén. Meghalt 1830. január 18-án. Neje: Binder Júlianna. Gyermekei: József törvényszéki bíró és Júlia (Szabó Domokosné).
Sírirata a ref. temetőben:
Polgár Hildebrand János meghalt 1830.
januarius 18-kán, életének 37-ík évében.
Hildebramd Jánosnő Binder Julianna nreghalt
1854. julius 19-én életének 79 évében.

Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 5. szám


Horváth Dániel petrichevich
Cs. k. főstrázsamester, az erdélyi magyar színészet nagy pártfogója, a kolozsvári Nemzeti Színház megnyitásakor, 1821. rnárc. 11-én az ő szava hangzott először, az ő prológusával és fordításában adták Körner Zrínyijét. 1814/16-ban már a színház intendánsa volt és ebben a minőségében, 1814. április havában élénk levelezést folytatott a marosvásárhelyi városi tanáccsal a zabraktárnak használ Theatrum kiüríttetése ügyében, hogy a kolozsvári társaság abban nyári játékait megkezdhesse.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 6. szám


Horváth Pál felsőbükki (1779- 1860)
Marosvásárhelyi főesperes, apátplébános, "Meszesi Szent Margitai Apátúr". teljes címe: Reve-rendissimi Domini Pauli Horváth de Felső-bükk Abbatis, Archidiaconi, Parochi et Regii Gymnasii Praefecti, szül. 1779. jan. 27-én. 1799-1809-ig tanár a rk. gimnáziumban, 1807-15-ig régens a neveldeházban, majd Cserei Imre plébános halála után, 1815. júniusában marosvásárhelyi plébánosnak jelöltetett és júliusban beiktatott. Egyben 1849-ig a praefectusságot is folytatta. Hosszas itteni tevékenysége alatt egyházának és a kat. tanügynek buzgó vezetője, valamint több intézmény megalapítója volt. 1837. jan. 23-án a marosvásárhelyi özvegyek felsegélyezésére alapítandó intézet gyarapítására, újévi ajándékul 1000 frtot ajánlott, amit a város tanácsa illő formában köszönt meg. Az 1830-40. években a sajtóellenőrzést is gyakorolta, így marosvásárhelyi kiadású könyvek előlapján olvashatjuk az: "Imprimatur. M. Vásárhelyini Paulus Horváth m. p. Abbas et Revisor" nvontatott záradékot. Megjelent irata 1853-ban "Nép-hymnusz", a ref. koll. nyomda előállításában. Meghalt 1860. január 13-án, Marosvásárhelyen.
Sírirata a rk. temetőben:
Itt nyugszik felső-bükki Horváth Pál apát,
1815- től 1860-ig m. vásárhelyi főesperes-plébános,
szül. 1779. jan. 27-én, megh. 1860. jan. 13.
A kegyeletnek ezen emlékkövét 1880-ban emelték
felső-bükki Horváth Ferencz és M. Vásárhely
kegyeletes polgárai

Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 5. szám

Houchard József marosvásárhelyi (- mh. 1841)
Mérnök, városi képviselőtestületi tag, az Elba-sétány megalkotója, H. Izsák ref. kollégiumi nyelvtanító és Vjeltzof Mária Paulina fia, ő már Marosvásárhelyen született és teljesen magyarrá lett mint építészmérnök végezte tanulmányait. A francia háború kitörésekor Pesten, a magyar insurrectiohoz csatlakozott, de mivel lováról leesett, hosszabb ideig harcképtelenné vált. Később a bécsi csapatban tüntette ki magát. Amikor a katonai szolgálatból kilépett, visszatért Erdélybe és a gyulafehérvári pénzverdénél vállalt pénzbeváltói állást. A hivatal feloszlatása után visszatérve Marosvásárhelyre, kizárólag szülővárosa fejlesztésére törekedett. Mint kiváló szakember, színházépítési, folyószabályozási és egyéb terveket készített, házat, műkertet tervezett, végül megteremtette a város nagy sétányát, melyet őshazájára való emlékezetül Elba-szigetnek nevezett el. Általában minden ténykedésével szülővárosa csinosodására és hasznára törekedett. Meghalt 1841-ben. Nyolc fiút és 2 leányt hagyott maga után.
Gyermekei közül: József, mint bányatiszt, a bányaügy rangig emelkedett, aki az 1842-iki országgyűlésen, francia nemességének bizonyításával honpolgárságot és magyar nemességet nyert. Ferenc, mint tengerész, a nemzeti tengerhajózás terén szerezve érdemeket kezdeményezte az Első Magyar Gőzhajózási Társulatot és mint az Orsz. M. Gőzhajó Társulat igazgatója a magyar kereskedelmi hajózás fejlődését mozdította elő. Még Lajos gazdatisztről és Sándor hivatalnokról tud a család életrajzírója.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 6. szám


Huszár Antal nagyajtai
Nyomdász és könyvárus. Úgy a nyomdája, mint könyvesboltja a barátok melletti Toldalagi-házban volt. Ő nyomtatta 1793-ban "A posta tzug" című vígjátékot gr. Bethlen Imre fordításában, 1794-ben "Bujdosásnak enmlékezet köve" 3-ik kiadását, végül 1795-ben "Uj és ó kalendarium" című nyomtatványokat
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 9. szám


Huszti András
Református jogtanár, történetíró, született a 18. század elején. 1742-ben a zsinat, mert a református egyházi hatósággal újat húzott, papi és tanári hivatalát elhanyagolta, kizárta a gyülekezetből; ezért katolikus lett és a gyulafehérvári káptalanban Digestor Capituli címmel, szép fizetéssel alkalmaztatott, de itt is "illetlen, alávaló magaviselete miatt nem maradhatott, ismét az udvarokban kezdett időt tölteni, majd minden rendbeli emberek által megutáltatott. Holt meg, 1755-ben." -írja Bod Péter. Híres munkája: "Ó és Ujj Dacia az az Erdéllynek régi és mostani állapottyáról való história, melyben elé adatik ennek az országnak régi és mostani lakossainak eredete, nevelkedése, és némelyeknek elenyészése, a magyar királyok, vajdák és fejedelmek alatt való állapottával egybe Huszti András állal, melyet mutató táblával megbővitvén, a maga költségén kiadott Dienes Sámuel. Bécs, 1791." Erdély történelmére 1686-ig sokatérő forrásmunka. Kéziratban: Vojvodae Transilvaniae, a Teleki-könyvtárban.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 10. szám