HÍRES POLGÁROK LEXIKONA
Jakab János * Jakab Dezső * Jánosi Mauricius * Jenei József id. * Jósika Gábor id. *
Jósika Gábor ifj. * Jósika Sámuel

Jakab János homorodalmási

Marosvásárhelyi ügyvéd, jogi szaktekintély.
Ismert műve:
Stylionarium nonmulla stylorum curialium exempla.... Maros-Vásárhelyini, 1838.

Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 5. szám


Jakab Dezső (1864-1932)
Budapesti építőművész, oklevelét a budapesti József Nádor Műegyetemen szerezte. A magyarországi szecesszió legjelentősebb magyar építészének Lechner Ödönnek követője, akinek tervezőirodájában is dolgozott. Együtt dolgozott Komor Marcellel. Épületek homlokzatain előszeretettel alkalmazták építőanyagként és díszítőelemként a kerámia- és mozaiklapokat, amelyeket a pécsi Zsolnai-gyárból szereztek be. Komor Marcellel közösen tervezte a Városházát, a Közművelődési Palotát, elnyerték a Vármegyeház pályázatot, de ez az épület sajnos nem épült fel a háború miatt. Keresztes Gyula építészmérnök szerint a két tervező munkájának tulajdoníthatók többek között a következő marosvásárhelyi épületek: Közműhelyek épülete, Csíky közjegyző háza (Bolyai utca), Bernády-villa (Klastrom utca), lakóházak (Gecse utca 8. ill. 10. szám). Komor Marcellel majd Soós Aladárral dolgozott.
Irodalom:
Keresztes Gyula: Marosvásárhely szecessziós épületei, Difprescar Kiadó, Mvhely, 2000
Jakab Dezső életraza Magyar Életrajzi Lexikon

Jánosi Mauricius
Minorita házfőnök, kinek felügyelete alatti, 1741-ben kezdették építtetni Szélyes Mihály telkén templomukat és kolostorukat a minoriták.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 10. szám

Jenei József nagyenyedi, idősb (1783-1865)
Jenei István mezőcsávási földbirtokos fia, szül. 1783-ban. 1811-ben kir. táblai notárius, Marosszék assessora és a ref. kollégium pénztárnoka. Meghalt 1863-ben. Neje: losádi Zudor Rákhel, Zudor Pál és Székely Susánna leánya, sz. 1801-ben, mh. 1874-ben, a ref. temetői síriratuk szerint. Gyermekei: Johanna (előbb Mihály Sándorné, m. Magyari Pál alispán neje), József 48/49-iki honvédőrnagy, Károly gyógyszerész, Polixena (Ekéné), Albert gyógyszerész, tkpt. igazgató, Krisztina (Prekup Aurél m.-királyi birtokos neje), Rakhel (Szolga Miklós neje), Dénes kir. járásbíró, Lajos jószágigazgató, mezősámsondi birtokos és Viktor kolozsvári egyetemi tanár.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 6. szám


Jósika Gábor id.
1704-ben Marosszék főkirálybírója, II. Rákóczi Ferenc ellenzéke, s mint ilyen 1709-ben kormánytag, később tartományi biztos.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 10. szám

Jósika Gábor ifj.
Id. Jósika Gábor fia, aki apjával ellentétben Rákóczi Ferenc mellett tartott. Tagja volt annak az ötös tanácsnak, melyet a kuruc fejedelem nevezett ki Erdély ügyvitelére. A kurucforradalom bukása után Moldovába bujdosott, ahonnan csak 1710-ben jött haza.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 10. szám

Jósika Sámuel
Jósika Sámuel és neje: Boronyai Mária, a Sárvári-]edd felőli határ iránt felvetődött vitás ügyben, 1701-ben megegyeztek Marosvásárhely városával.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 10. szám