HÍRES POLGÁROK LEXIKONA
 
Uzoni Sz. Balázs * Újhelyi Ádám * Újfalvi Krisztina

Uzoni Sz. Balázs
Schola particula rektora 1660. november - 1661. április között. Apáczai tanítvány, a puritanizmus, az anyanyelvű oktatás szószólója.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 10. szám

Újhelyi Ádám

Jezsuita hitszónok, tanár, 1714-18-ig a marosvásárhelyi római katolikus tanoda és neveldeház igazgatója.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 10. szám


Újfalvi Krisztina mezőkövesdi (1761-1818)
Havadi Máté Jánosné, költőnő, Újfalvi Sámuel, küküllöi főbíró és Sombori Bora leánya, szül. 1761. szept. 3-án, a Küküllő megyei Szőkefalván. Regénybe illő élettörténete az alábbiakban foglalható össze:
Miután atyja korán (1768. ápr. 6.) elhalálozott, a feltűnő szépségű és kellemes modorú leány magára hagyatva nőtt fel. Mint Kővári László is megjegyzi: "egyik vala kora szépségeinek; nyúlánk termet, finom arczbőr, eleven ajak, tüzes szem egészítek ki eleven lelket mutató arczkifejezését", így érthető, ha a férfi­szívekben nyomot hagyott maga után. Mint a szóhagyomány tartja, a többek közt gr. Haller Lászlót is olyannyira elbűvölte, hogy az Krisztinának valósággal rabja lett. Ám a boldog viszony azzal ért véget, hogy a gróf megnősült. Ekkor Krisztina csalódottan és elkeseredésében elhatározta, hogy hódolói közül a legeszesebbet, mindamellett a legrútabbat választja férjéül. Ezt meg is találta havadi Máté János személyében, aki vagyonos birtokos és tudományosan képzett férfiú volt. 1780. május 22-én tartották esküvőjüket. Azonban ezt a házasságot azzal a feltétellel kötötte, ha férje teljes szabadságot biztosít számára és szerelmére nem tart igényt. Esküvőjük után a marosszéki Mezőcsávásra költöztek és Krisztina itt töltötte ábrándozó, nyugtalan, vágyódással teli, csalódott életét.
Ez a vágyódás és falusi magány termelte ki azokat a dalokat és verseket, melyek fájdalmait érzékeltetik. Dalba önté bánatát és magányában csupán egyetlen barátnője, Molnár Borbára szolgál vigasszal, kiről írásaiban is megemlékezik. Később, a téli hónapokat rokonainál töltötte, azonban tavasszal visszatért férjéhez, míg végre is megunva a remeteséget, ebből Marosvásárhelyre, majd Kolozsvárra költözött. Itt hamarosan nekilendült, élni akarása felülkerekedett: "amazonosan kezdett öltözködni, magas kalapot viselt és férfiakkal ingerkedett, kikkel levelezést folytatott." Gáláns kalandjairól legendák jártak. Ekkor írhatta a szépdallamú népdalt:
Ez a élet úgy se sok,
Használják az okosok.
Fergeteges néha bár,
Vesztegetni mégis kár....

Jóidéig élte világát így, de midőn értesült arról, hogy férje nagy beteg, visszatért Mezőcsávásra és két évig ápolta súlyos vízibetegségében. Ez alatt községe jegyzőjének is megválasztotta. Saját kezűleg írta meg férje gyászjelentését (kelt Mezőcsáváson, márcz. 25. 1815.), melyben elsírja szerencsétlen házaséletét. Ugyancsak elkészítette saját gyászjelentését is és az akkori erdélyi szokás szerint, hosszadalmasan leírja életét és szenvedéseit. Meghalt 3 napi kínos "rothasztó betegség után" 1818. január 29-én, Mezőcsáváson. Klára nevű leányát (szül. 1784. júl. 16.) akit nagyon szeretett, férjhez adta sepsiszentiványi Kispál László, kir. táblai ülnökhöz.
Költeményeit nem szánta nyilvánosságra. Az „Elegyestárgyú ábrázolatok” ajánlólevelében : „Sok színűnek hírlelt úgynevezett szerencsétlen asszony”-nak nevezi magát. Kolozsváron, 1804-ben megjelent: „Barátsági vetélkedés, vagy Molnár Borbárának Máté Jánosné asszonnyal két nem hibái és érdemei felől folytatott levelezései”, melyeket versben, részben prózában Mezőcsáváson és Szőkefalván írogatott. Naplót is hagyott hátra, melyről a Reggeli Újság (1899. 107. sz.) írja: „Újfalvi Krisztina Naplója. A budapesti tudományegyetem könyvtára három köt. nagy értékű és irodalomtörténeti szempontból becses naptár-naplót szerzett be. E háromkötetes napló a század elején elhalt híres magyar költőnő tulajdona volt és három eddig isme­retlen versét is tartalmazza... E, naplóban fel van jegyezve minden találkája, a hely és az idő, sőt szerelmeseinek neve is.”
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 9. szám