HÍRES POLGÁROK LEXIKONA
 
Wesselényi Miklós

Wesselényi Miklós (hadadi) báró, idősb (1750-1809)
Főispáni helyettes, Wesselényi István, cs. k. kapitány és br. Dániel Polixena fia, szül. 1750. dec. 11-én, Zsibón. Tanulmányait Cornides Dániel és Deáki Pál nevelők ügyelete alatt kezdte, majd a kolozsvári ref. főtanodában végezve, a katonai pályára lépett és a Barkó-huszárezredben szolgáit, éspedig 1772-től mint kapitány Galíciában állomásozott. Túlfűtött természete miatt azonban szélsőséges tettekre ragadtatta magát és emiatt lemondani kényszerült, gazdálkodni Zsibóra vonult. Testalkatát és hatalmas testi erejét a Wesse-lényiektől örökölte és ennek tudatában indulatait nem tudta fékezni. Híres vívó volt és férfias nagy lélek nyilatkozott meg tetteiben. A túlhajtott mulattságok időtöltése mellett azonban nem feledkezett meg a tudományokról sem. A francia írókkal foglalkozott és különösen Voltaire-ért rajongott. A szabadságeszmék iránt mindenekfelett lelkesedett s ez hozta összeütközésbe Haller gróffal, ki ellen formális hadat vezetett és a Haller-várat védő kapitányt elfogatta. Ezen jogsértésért II. József Kufsteinba záratta. Nyolc évi fogság után, neje közbenjárására, 1789. dec. 15-én szabadult ki. Az 1791-iki erdélyi országgyűlésen tüzes szónoklataival az ellenzéket is maga mellé sikerült hangolni és ettől kezdve 1809-ig minden országgyűlésen szerepelt. 1804-ben Közép-Szolnok főispánja lett.
Az irodalom vezérférfiaival állandó élénk összeköttetést tartott. Különösen az erdélyi magyar színészet érdekében munkálkodott és mint a kolozsvári "Nemzeti Já'dzó Szini Institutumnak ügyelésére, a' Tkts. Ns. Ország Rendéitől rendeltetett Commissio" elnöke, marosvásárhelyi vonatkozásokban is élénk tevékenységet fejtett ki. 1803-ban, a marosvásárhelyi Theatralis Commissioval (gr. Teleki Mihály, marosszéki főkirálybíróval) egyetértve, a kolozsvári színésztársaság marosvásárhelyi nyári vendégszerepléseinek lehetőségét egyengette. Ugyancsak 1804. márc. 26-án, egy Zsibón kelt levelében megkereste a marosvásárhelyi tanácsot, hogy a kolozsvári színésztársaságot, ez alkalommal is, mint első ízben, lássa szívesen. Külön eseményszámba ment ez év szeptemberében itteni látogatása, amikor a város részéről illő fogadtatásban részesült. Több napi itt-tartózkodása alatt vendégül tartotta a színésztársaság tagjait. Tiszteletére, egyben neve napjára, 1804. szept. 10-én bemutatta a társaság a nagy pártfogója által lefordított Collin Regulus-át, mely előadás alatt a darab fordítóját és magas vendégét melegen ünnepelte a város közönsége, 1809-ben a közszerepléstől visszavonult, azon mellőzésért, hogy a Leopold-féle diplomával nyert szabadalommal nem őt választották az erdélyi rendek a a mezei hadak tábornokának. Meghalt 1809. október 25-én, Zsibón. Neje 1777-től: nagyajtai Cserei Ilona. Hasonnevű fia sz. 1796. dec. 30.
Lefordította Collin H. J.: Regulus c. római tört. szomorújátékot 5 felvonásban, mely darab Marosvasárhelyen színre került 1804. július 29-én és a fordító jelenlétében szeptember 10-én.
Irodalom:
Fodor István: Krónikás Füzetek, IV. sorozat 9. szám