BÖGÖZ

Leírás
Fotók, alaprajz
Linkek
Egykori Udvarhelyszék egyik legszebb középkori temploma. 1333-ban Bugus néven szerepel. A Nagyküküllő bal oldalán, a falu hajdani központjában áll, a délről jövő Kányádi patak partmagaslatán református temploma, mely jóval díszesebb a szokásos falusi templomoknál. Körbefutó alacsony kőkerítés övezi, délről és északról nyíló bejáratokkal. A keletelt templom hármas térfűzésű: hatalmas tornya mögött gótikus hajó, majd a hajónál alacsonyabb, külön tető alá fogott, támpillérekkel erősített, sokszögzáródású szentély sorakozik. A torony a hajóval szervesen egybeépült. Sarkait átlós támok erősítik, a két tám közé, a homlokzat elé később vastag köpenyfal épült. A torony déli és északi oldalához később épített vaskos támok csatlakoznak. Erre a nagytömegű erősítésre a torony többszöri magasítása miatt lehetett szükség. A toldásokkal elzáródott eredeti bejárat helyett, ma alacsony, szűk bejárat vezet a dongaboltozatos toronyaljba, az elfalazott nyugati bejárathoz. A hajó nyeregtetőjének magasságában a torony falát három oldalon résablak töri át. A hajó és a szentély támpillérei kőfaragványokkal díszítettek. A hajó déli falát három támpillér tagolja négy falmezőre: az elsőben elfalazott ablak egy része látszik, a másodikat és negyediket csúcsíves, eltérő díszítésű kőrácsos ablakok tagolják. A harmadik falmező elötti portikuszból nyílik a szemöldökgyámos, déli bejárat, pálcatagos kőkerettel. A hajó és szentély falát kőből faragott hornyolatos koronázópárkány zárja le. A szentély északi falánál a sekrestye nyomai jól kivehetők. A hajó déli falának középmagasságában hat késő gótikus gyámkő látható. A nyugati faloldalon kezdődően és az északi fal teljes hosszában, keletről nyugatra haladva három falképsor látható. Felső a Szent László legendája, a középső Antiochiai Szt.Margit legendája, az alsó képsor az Utolsó vacsora. Freskóinak keltezése: XIII.sz vége, XIV.sz eleje.

A Szent László legendáról festett freskó: a hajó nyugati falán kezdődik -tiszta vonalas képekkel- az északi fal képei csak foltokban maradt meg. A nyugati falon első jelenet a Kihallgatás a legépebb, majd László búcsúja a váradi vár előtt. Hatalmas vár képével kezdődik melynek három tornya közt két kürtös látható. A kapu felvonóhídján felvonuló jobbját áldásra emelő püspököt öt térdeplő nő veszi körül. A közeledő pikkely páncélos ujjatlan felsőruhájú Szent László király fehér lovon ül, mögötte csatlósa. A legenda az északi falon folytatódik -erősen megcsonkulva- a Felvonulás és a Kunok üldözése egybefogott jelenetekkel. A rohanó magyarság lovainak alsó fele látszik az összeroncsolt pogány tetemek fölött. A második töredéket a kunok töltik be, kettőnek hátánál a nyeregben egy-egy rablott lány ül. A következő jelenet a bírkózás és a lenyakazásból is látszik valami. Színezése szürkés tonusú alapon okker, sárga, szürke, halványlila és vörösesbarna.

Antiochiai Szt.Margit legendája: az északi fal teljes hosszúságában a László-legenda alatti sávot tölti ki a 11 jelenetből álló ciklus. Szürkés alapon barnás vonalrajz jellemzi okker, sárga, lila és szürke színezéssel. A jelenetek sorrendje a következő: Margit megkérése, a Király elé idézése, a király ítélete. A negyedik jelenettől a pogány király megkérését visszautasító Margit megkínzatása, )megkorbácsolás, fogókkal csípkedés), leoldozása az oszlopról. A nyolcadik az olajban főzés emberi borzalmakkal és mennyei dicsőséggel vegyes jelenet. A diadalmas mártírhalál további útja: Margit a börtönben viaskodik a sárkánnyal és megöli azt. Az utolsó jelenetben glóriás feje egy pallós ütésére aláhull. Az utolsó három jelenetből alig maradt épen valami. Az Utolsó ítélet képsora a harmadik sávban húzódik, az északi fal teljes hosszában. A képsor közepén Krisztus látható szivárványon ülve. Kétoldalt térdelő angyalok a szenvedés jelvényeivel, mögöttük könyvet tartó apostolok sora. Az alsó sorban Szüz Mária és János evangélista állnak, jobboldalt a köpönyeges Mária, baloldalt a Szt.Mihály által kárhozatra űzöttek serege. Krisztus alakjától jobbra a Feltámadás, majd a mennyei Jeruzsálembe vezetettek Péter által őrzött serege látható. Krisztus balján a Pokol torkát megtestesítő Leviathán látszik, aláhulló kárhozottakkal. Az Utolsó ítélettől keletre jelenik meg díszes keretben Szt.Dorottya, majd Veronika kendője finom Krisztus-arccal. E képsorban rovásírást fedeztek fel -valószínüen egy restaurátor neve szerepel benne: ATYAI ESTÁN. (XVI.sz). A hajót 1Ox8 keretelt kazettából álló festett deszkamennyezet fedi, Egy virágos kazetta szélén a festők nevei vannak: STE.FABR. ET DA.PHILIP (Stephan Fabritius et Daniel Philip). Két egymás melleti mezőben ez a felirat olvasható:

SPECTABILIS AC GENEROSI DNI.DNI. SIGISNUBDI KORDA SENIORIS INCLYTA SEDIS VDVARHELY REG.IUDICIS SUPREM DIGNISSIMI PATRON ZELOSISMI SUMPTU INSTAURATA EST HAC DOMUS SIMUL IE OMNE ANO D.1724. - SPECTABILIS AC GENEROSI DNI STEPHAN N.BORSAI RELICTA CONSORS SPECTABILI AC GENEROSA DNA MARIA BALO HUIUS TEMPLI RENOVATIONEM SP.BENEFICIO ROMOVEBAT TEMPORIB.REV.DN.STEPH.BACONYI RECTE. IOH.BACZO CURAT.STEPH.TOASO 1724

A csavart oszlopon álló, festett mellvédű karzat felirata:
SUMPTIB.ET INDUSTRIA EXCELMI.AC.IL:GEOR: A.KORDA L: B: DE B.JENÖ S:C:R:M: CONSIL: STAT INTIM: CAMER AVLIC: COTUS COLOS COMIT: SVP.ETC. EXCELL SVSANNE NAT: S:R:I: COMITISSAE TELEKI DE SZÉK CONSORTIS ANNO DOMINI 1761.

A déli bejárat festett és faragott ajtószárnya szintén ekkor készül, felirata: BORSAI NAGY ISTVÁN - ETSEDI EVA ANNO DOMINI 1761. A hajót és szentélyt csúcsíves diadalív választja el, éleit faragott kövekből rakták. A diadalív északi falánál áll a szószék, mellvédjének vakolt felületén ez az 1898-ban latinból magyarra fordított felirat olvasható:

EZT A PRÉDIKÁLÓ SZÉKET ISTENNEK DITSŐSÉGÉRE TSINÁLTATTA TEKINTETES N.BORSAI NAGY ISTVÁN N.UDVARHELY SZ:V: KIRÁLJBIRÁJA ÉS AZON R.TRACTUSÁNAK ÉS GYMNASIUMNAK KURÁTORA KEDVES HÁZAS TÁRSÁVAL T:N: ETSEDI ÉVÁVAL 1748-DIK ESZTENDŐBEN.

A lovasszoborral díszített volutás szószékkorona peremén magyarra fordított felirat:

KÉSZITETTE A BOROSJENŐI KORDA CSALÁD 1749-BEN. UJRAFESTETTE AZ EGYHÁZ 1898-BAN. Belül: DICSÉRJE ISTENT MINDEN NÉP, ADASSÉK NEKI TISZTELET E MENNYEZET ALATT, SZENTELTESSÉK MEG NEVE ÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ.

A késő gótikus szentély eredeti épségben áll, a hajónál gazdagabb plasztikai díszítéssel. Kőbordás boltozata egy négyszögű és egy poligonális boltszakaszból áll, az ékbordák gyámkövekre támaszkodnak. A sarokgyámokat akantuszvirág és sáslevélköteg díszíti, míg a boltszakaszok közti hevederív gyámkövei emberfővel vannak díszítve. Az ÉK-i sarokban a székely címer található: koronából kinövő páncélos kar, kardjába húzott szívvel és medvefejjel. A szentély déli falának K-i részén szamárhátíves ülőfülke mélyed a falba, kőkeret nélkül. A szószék lépcsője mellett szemöldökgyámos sekrestyeajtó keret van. A szentély keleti felében két pilléren nyugvó orgonakarzat áll, az orgona belsejében felirat:

KIRÁLYI TÁBLAI HÜTES JEGYZŐ ÉS IRNOK SZABO JÁNOS HONI MAGYAR TERMÉSZETES ORGONA MÜVÉSZNEK 26-IK ALKOTMÁNYA KÉSZITETTE FESTÉSSEL ÉS ARANYOZATTAL MVÁSÁRHELYEN 1746.

A szentély alatt kripta van, feltárása a jövő feladata. A toronyban két harang van. A nagyobbikat 1925-ben öntötték, a kisebbiken kétsoros felirat olvasható:

FUDIT ME IOSEPH EGARDNER TEMESVARINI 1819. (Ö SZENT FELSÉGE KEGYELMESSÉGÉBŐL TRINÁLTOTTA BÖKSZI IAKOB MIHÁLY FELESÉGÉVEL BERNÁD ROSZÁLIA ASSZONYAL EGYÜTT 1819 ESZTENDŐBEN).

Az 1948-ban végzett karbantartási munkák emlékét a déli portikushoz akkor készített székelykapu felirata őrzi: ISTEN DICSŐSÉGÉRE UJITTATOTT 1948 ÉVBEN. A templomtól mintegy 5OO m-re keletre, a határban egy kápolna emlékét őrzi a hagyomány és a "Kápolna-domb" elnevezés.

 

Restaurálás előtt

Restaurálás után

Linkek