NAGYGALAMBFALVA
Leírás
Fotók, alaprajz
Linkek
 
A falu északi felében emelkedő templomdombot támokkal erősített alacsony kőfal övezi, délen és északon egy-egy bejáróval. A cinterem közepében emelkedik a keletelt, hármas térfűzésű középkori református templom, mely több szakaszban épült, ebből eredően a szentély fala magasabb a hajónál és tengelye is délre hajlik. A templom nyugati homlokzatát a négy emeletre osztott torony uralja, két sarkán átlós támpillérekkel megtámasztva. Közéjük később még két vaskos támot építettek. A torony második szintjén dél felé csúcsíves, kőkeretes keskeny ablak látható. A legfelső szintet a mult sz-ban építették, félköríves nagy ablakokkal. Az óraíves koronázópárkányra hagymasisak borul. A párkány alatt az 1688, 1899, 1936, 1954-es évszámok vannak felfestve. A hajónak a torony mögül kilépőő nyugati homlokfalát köpenyfallal erősítették, amásik részét támpillérekkel támasztották alá. A déli homlokzat támpillérekkel tagolt elsőő falszakaszán két, kis koragótikus ablak látható. A második ablakocska alatt utólag pített nyitott portikus áll, amely a csúcsíves déli kaput védi. A hajó északi falát egyetlen nyitott ablak töri át, alatta 197O-ben osszárium alapfalaira találtak. )A csontházat még nem tárták fel). A nyolcszög három oldalával záródó gótikus szentély a hajónál keskenyebb és magasabb. A déli oldalt két, a záródást négy, vízvetővel ellátott kétosztású támpillér fogja közre rézsűs lábazattal. A déli falon két, a délkeleti falon egy keskeny, csúcsíves ablaknyílás látható. A szentély északi oldalán a sekrestye kibővítésével egy raktárnak használható helyiséget alakítottak ki. A hajót és szentélyt közös nyeregtető fedi, kleti sarkán vaslemezből készült, 1685-ös évszámot viselő szélvitorlával. A templom belsejét a későbbi javítások során annyira átalakították, hogy teljesen elvesztette középkori jellegét. A hajó nyugati bejárata mellett egymás fölött két fakarzat áll, az utolsó mellvédjének közepén festett koszorúba foglalt felirat olvasható: EMELTETETT 1843-BAN. A felső karzat nyolc mezőből álló festett mellvédje valószínűen a kazettás mennyezettel egyidős. A kazettás -de nem virágmintás festésű- mennyezet két feliratos mezője a templom korábbi állapotáról tudósít: EZ URNAK HAJLÉKA VAL ROMLADOZOTT - ALSÓ BOLTHAJTÁSA REPEDT HASADOZOTT - HÁROM KŐLÁBAKKAL DISZTELEN TOLDOZOTT - ABBÓL AMINT LÁTOD ILYENRE VÁLTOZOTT - A SZENT EKKLÉSIA MINDEN HIVEINEK - ADAKOZÓ MUNKÁS KEGYES KEZEINEK - AKI MIT TEMETETT S MEGTETT TISZTINEK - MARADJON JÓ HIRE EMLÉKEZETINEK - ANNO 1789. A másik felíratból csak néhány szó olvasható. A déli bejárat mellett 197O-ben a legalsó vakolat rétegén egy késő gótikus hálóboltozat rajzát találták meg, mely négy, rombuszokból álló bolthálót mutat. )Talán a középkori építőmester rajzolta fel ide a hajóba tervezett boltozat szerkezetét). Ugyanekkor a hajó északi falának közepén falképekre bukkantak. Először egy 15Ox27O cm felületű, két képből álló festett rész vált szabaddá, majd 1973-ban ennek folytatásaként mintegy 1OO cm szélességben egy harmadik ábrázolás is előkerült. Mindhármat díszes keret fogja körül. A felső keretdíszek sötétkék alapra festett tüdőszínű, erősen csipkézett szélű levélsorból áll. A függőleges keretdíszek hegyére állított, négykaréjú rombuszokból állanak, az alapszín itt is sötétkék, a rombuszok belseje vörös, bennük halványbarna kör díszlik. A keretdíszeket mindenütt piros és barna vonalak szegélyezik. Az első kép Árpádházi Szt.Erzsébetet ábrázolja a betegek között. A négyalakos kompozíció j.oldalán Erzsébet áll, sugaras glóriával, hermelinszegélyű vörös palástban, alőtte egy dézsában ülő beteg fejére egy lány vizet tölt egy korsóból. A kép másik oldalán ágyban fekvó alak van, felette glóriás Istenkéz látszik. A második kép témája Mária megkoronázása. Az ötalakos kompozíció központjában a koronás Mária ül, fejét és testét fehér köpeny fedi, alatta vörös színű ruhát visel. Mellette díszes glóriájú Krisztus ülő alakja látszik. A két alakot zenélő angyalok veszik körül. A jelenet háttere sötétkék. A harmadik kép Szt. Dorottya kétalakos kompozíciója. B.oldalon sugaras glóriával, belül okker színű vörös palástban áll a copfos Dorottya, baljában hat vörös rózsa, jobbjában kosarat nyújt Jázusnak. A kép háttere felül világoskék, alól okker és szürke. A hajó északi falánál áll a szószék, melynek malomkövön nyugvó lábát részben az 197O-es javításkor talált gótikus és reneszánsz faragványokból állították össze. A hajónál csak valamivel kisebb a szentély. Ma egyszínű kazettás mennyezet fedi, amit 1816-ban a bordás boltozat helyébe készítettek. A szentélyzáródás keleti falsarkainál megmaradtak az eredeti bordaindítások. A falpillérekmek -melyek a bordás boltozatot tartották- több töredéke fellelhető az északi cinteremkapu kereteként )7 db) és a szószék aljában )1 db). A szentély déli falában találtak rá egy lapos ívvel záródó, 126 cm széles papi ülőfülkére, melynek széleit kőfaragványok díszítik. Az északi falban pedig megtalálták egy szemöldökgyámos sekrestyeajtó kőkeretét. A szentély északi falába volt beépítve az a díszes szentségtartó fülke, amely most a sepsiszentgyörgyi múzeum kőtárában található. A leírtakat még néhány középkori valamint reneszánsz kőfaragvány töredék egészíti ki. A mai templom hajójának formájáról, a déli ablakocskák és kapuzat típusáról arra következtethetónk, hogy itt a XIII-XIV.sz fordulóján építettek először templomot. A pápai tizedjegyzék 1334-ben már megemlíti a templomot. A templom második építési periódusa a XIV.sz közepén, az érett gótika idejére esik. A harmadik -késő gótikus- építkezési szakasz a XV-XVI.sz-ra esik. Valószínű, hogy 1661-ben a török-tatár pusztításnak esett áldozatul, ezért 1666-1685 között több rendben is javították.1789-ben készítik a boltozat kazettás mennyezetét. A templom falképei magas művészi szintet mutatnak, egy galambfalvi festő 1375-ben készíthette, aki feltételezhető -a rokon vonások alapján- Nekcsei Dömötör miniátormühelyében )lehet itt készült a Képes Krónika is) vagy Meggyesi Hertul fia Miklós műhelyében tanulhatott.
 

Szent Erzsébet

Linkek

A honlap bármely részének másolása, fotók felhasználása,
kizárólag a szerzõ hozzájárulása alapján lehetséges  

Honlap készült 1998-2007 © dr. Flórián Csaba
http://www.erdelyweb.hu