KRÓNIKÁS FÜZETEK
Fodor István monográfia gyűjteménye
Marosszék és Marosvásárhely sz. kir. város krónikája
Borosnyai Lukáts János
százéves vásárfijája a szentmártonnapi sokadalomra,

1837—1937.

II. sorozat 4. szám. Marosmenti Élet kiadása, 1936-38
 
BOROSNYAI LUKÁTS JÁNOS
százéves vásárfiája a
szentmártonnapi sokadalomra
1837-1937.
Borosnyai Lukáts János, ref. kollégiumi professzor, szinte már 70 éves korában örök emléket akarva állítani szülővárosának, megírta versbe szedve a székely főváros történetét és kiadta nyomtatásban a következő címlappal:
RÉGI, ÉS ÚJ VÁSÁRHELY,
Vagyis az
ERDÉLY ORSZÁGI NAGYFEJEDELEMSÉGBEN LÉVŐ SZABAD KIRÁLYI MEZŐ-VÁROSNAK, MAROSVÁSÁRHELYNEK KÖRÜLMÉNYES LEÍRÁSA
Versekben, hozzá tett világosító, és magyarázó Jegyzetekkel,
ki adta
BOROSNVAI LUKÁTS JÁNOS
Professor.
MAROS VÁSÁRHELYEN.
Nyomtattatott a Ref. Koll. Betűivel Felső Visti
KÁLI SIMEON által (1836) 1837-ben
A borítólapjára pedig ezt írta:
V Á S Á R F I J A
A
SZENT MÁRTON NAPI
SOKADALOMRA.
A könyvecske bevezetőjéül az alábbi "Jelentés"-ét adta közre:
Az igaz Magyar, és buzgó Hazafi, nemcsak költ-
ségét, és fáradságát, de még a mi kedvesebb alvilágon,
életét is édes Hazájáért fel áldozni kész, s tartozik is.
Kedves Eleim meg tették ezt a kötelességet, mert
sok évekig tartott terhes és közönséges hazai szolgá-
latjukat mind addig fojtatták, míg, mint mások világo-
sítására égő gyertyák, el égtek, el aludtak, és örök
nyugalmok helyére vitettek.
Áldott porai mellett hogy én is csendes nyugvást
lelhessek, mikor testem melléjek tétetődik, kötelessé-
gemnek esmértem még szinte hetven éves koromban
is, azt a kört, melynek negyvenedik esztendeje, hogy
szolgálok, háládatlanul el nem hadni.
Úgy látom, jó Istenem sem engedi, sőt meg aján-
dékozott érdemem felett egy zöldelő vénséggel, talán
azért, hogy Atyáimat, s Elöljáróimat tiszteletben kí-
vántam tartani, vagy tálan azért, hogy amihez má-
sok hozzá fogni készültek, ne csak el kezdhessem, ha-
nem a gőrts mirigy ajtónkon tett kopogtatása miatt
esett csendességben be is végezhessem.
Vedd azért, Maros Vásárhely kedvesen ezen öt
szakasocskákra osztott csekély ajándékocskáimat, mel-
lyek a Tiszta hazafiui háladatosság gyönyörködtető
szüleményei.
Gyönyörködtesd véllek haszonnal következendő
másodat is. Becsülyük porait is, és ne hánnyuk vés-
sük gondolatlanul az elhunytaknak, sok ezer darabból
álló tetemeit, kik talán a legérdemesebb és fonto-
sabb kötelességeknek elkövetésére kénytelenittettek fel-
áldozni hazánkért életeket.
Buzdítsd fel ezeknek énekeltetésével gyermekeidet
is a hazai, és szülöttek helyek iránt való kötelességek-
nek tiszta szeretetre, és háládatos szolgálatára.
Én régi eredetedet igyekezem elő Dalomban
kinyomozni és felségesiteni, mely lesz az első aján dékocska.
P i a c o d a t tészen ki, mind régibb, mind mos-
tani állapotában, első énekemben, is e lészen a
második ajándékocska.
Poklos u t c á d jő elő a második énekemben,
és harmadik ajándékocskámban.
Szent K i r á l y utcádat énekelem harma-
dikszor és a negyedik ajándékocskámban.
Szent György Utcád adódik elő a negye-
dik Énekben, és ötödik ajándékul.
A Szent Miklós Utcád, a Várral, és me-
llekéivel együtt, formállya az ötödik és utolsó éneke-
met, és ajándékocskámat.
Aki nem elégszik meg ezekkel, tegyen többet
helyettem, nem irigylem, sőt igen örvendem, ha ham-
vadzó tüzem hazám díszire, és elő mentire több vilá-
gosító tűz gerjesztésére szikrát adhat. Ezzel kívántam
én utoljára kétséges napjaimban a háladatosság oltá-
rán áldozni, és mint a régi pogány vitézek győzedel-
meskedő fegyveriket, hogy a Mars Templomában fel
függesztették, ezen énekkel magamat kedves és buz-
góbb Hazafi Társaimnak, Előli járóimnak, egyidejű-
leg, Barátimnak, Tanuló Társaimnak, volt kedves
Tanítványaimnak, Atyámfijainak, és a két magyar Haza'
minden rendű, és rangú Tagjainak, háládatos, és buzgó
végtiszteletem , jeléül örök emlékezetekben ajánlani
mint öreg, de buzgó hazafi szolgájuk
M. Vásárhelyen October 10-kén 1836-ban.
Borosnyoi Lukáts János m. p. Professor.
Ámde Borosnyai Lukáts János mégis adós maradt a beígért "ajándékocskájával", mert mindössze csak két füzete jelent meg. Éspedig az "Elő dal", melyben a város eredetét nyomozza ki, és az "Első ének", melyben a város "Piattzáról" ad örök emléket! A többi: a Poklos-, Szent Király-, Szent György-, Szent Miklós- utcákról és a Várról tervezett könyvecskéi már nem jelentek meg, és sajnos, még kéziratban sem lehetett azokat megtalálni, bármennyire is kutattunk utánuk.
Az "Elő dal" (8-ad rét) 40 oldalon, 1836-ban, az "Első ének" pedig 64 oldalon, 1837-ben jeleni meg itt, helyben, a kollégiumi nyomda előállításában. Tehát éppen száz esztendeje most annak, hogy ez a sírjához közelálló öreg professzor, nyolc gyermek apja, kilenc unoka nagyapja, a negyvenévi terhes tanári szolgálat után megpengetvén lantját, emlékverset adott anyavárosának. Maguk a versek nagyobb irodalmi értéket nem képviselnek, inkább a hozzáfűzött jegyzetek igen sok érdekes, történeti adatokat tartalmaznak, valamint a száz év előtti városunk arculatját szemléltető hiteles szemtanú sok bőbeszédűséggel olyan mozzanatokat vi lágít meg, melyek bizonyára érdekelhetik a múltakat kereső monográfiái adatok gyűjtőit. Maga a kiadvány pedig, mint a vásárhelyi kezdő nyomdaipar termékeinek egyik ritka példánya érdemel figyelmet. Borosnyai Lukáts János életrajzi vonatkozásait is versbe szedve, az első füzet befejező lapjáról (40. oldal) tudjuk meg, amint írja:
Mért ne pengessem hát vénül is lantomat?
Ha más balgát, mért ne probályam magamat?
Szinte hetven évek sem fogják be számot,
Látom még, 's éneklem hogy telik nótámat.
Inkább, mind sem legyek vénség unalmára,
Álmatlan ágyamban várjak viradtára.
Ha, élsz, pendűlj Musám, ne szünj énekelni,
Úgy is negyven évig elég volt nevelni.
Császárodnak nyelvét eleget tanitád a)
Állatoknak rendit Versbe igazitád, b)
"Nyolc élő gyermeket álítál Hazádnak.
Növésit is láttad kilencz unokádnak. c)
Adj hálát Istennek, s jó Uralkodódnak, d)
Tégy egy emlék verset Anya Városodnak.

Jegyzetek
a) A francia mellett a német nyelv tanára volt.
b) A természettan tárgyait rímes versekbe foglalva adta ki:
Rövid természet história, melyet a tanuló gyermekek számára készített és elméjekhez alkalmaztatva, rövid kérdésekben és versbeli feleletekben foglalva kiadott Borosnyai Lukáts János professor (M. Vásárhely, 1836.)
Májusi bokréta vagy is fűvész-tudomány, mellyel az azt tanulni igyekezőknek, együgyüen ugyan, még is, amint lehetett
gyönyőrködtetőleg és tudományos renddel, versekbe foglalva kiván kedveskedni B. L. J., (M. Vásárhely, 1837-1843.)

c) Gyermekei: János orvos (ennek gyermekei: Károly, Mária - Barcsai Janosné, Lajos), Anna özv. Szathmári Lajosné, Dániel kataszteri biztos (neje: Dengelegi Mária, gyermekeik: Dániel ügyvéd, neje Benkő Anna, Juli-Gálfi Sándorné, Kati-Elekesné, Póli tanítónő), Károly gazda (gyermekei: Károly,László, Zsuzsa-Koháryné), Zsuzsa-Szilágyi Dániel tanácsnok özvegye, Erzsébet, P o l i x é n a Falucska Lajos ügyv. neje és Simon bonyhai ref. pap (ennek fia: Lajos).
Koncz József tanár életrajzi ismertetésében azt írja, hogy a legkisebb gyermek (Simon) élete az édesanya életébe került. De ezt a feltevést maga B. L. J. cáfolja meg akkor, mikor feleségéről, Galambos Zsuzsáról a II. füzet 11. oldalán megemlékezve írja:
"Nem álhatta a szerző, mint elérzékenyedett öreg, hogy fájdalmát itt is ne jelentse, és körül állásait, melynél fogva 1817-ben az akkor uralkodó dögletes forró nyavajában elvesztett kedves házas társát Galambos Szuzsánnát, ki is a szerzőt négy fiával, és négy, leányával hagyta özvegységbe, melynek 21-dik évit tölti, magával együtt ne említse."

d) Az I. füzet 36. oldalán is a császár-hűség túlzott megnyilatkozása tör ki az ősz professzorból,amint zengi:
Szerencsés vagy Hazánk, hogy van ki viseljen
Rád gondot, ki nézzen, s ki reád ügyeljen.

Őriznek kétfejű Sasunknak szárnyai,
Áldottak légyenek melyeknek tollai
Azoknak alatta, hogy mű is nyughassunk
S maradékainknak sok jókat írhassunk.

Pedig alig hihető, hogy B. L. J. uram, 12 évvel a szabadságharc előtt olyan nagyon jól érezhette ma gát a kétfejű sas "áldott" szárnyai védelme alatt!

Nyolc nyermeke által, 1848. október 16-án kiadott gyászjelentés a következő:
"Nyugalmazott Tanár Borosnyoi L. ]ános édes atyánk, 81 évre terjedt munkás életét f. h. 15-re virradólag bevégezvén: hűlt tetemet f. h. 17-én délután 2 órakor, a reformátusok temetőjibe kivitetnek; mely utolsó tisztesség tételre minden rendű felebarátokot fel kérnek. Marosvásárhelyen October 16-án 1848-ban."
Nyolc felnőtt gyermeke kísérte utolsó útjára a 81 éves öreg professzort. A 48-as zavaros idők forgata gában lezajlott gyászszertartás egyszerű volt, mert a tanári karnak még ideje sem volt arra, hogy ősz nesz-
torának végtisztességén megjelenhessen.

**
A csendes idők megelégedett öregségében kielégült, a negyvenéves tanári szolgálat utáni nyugalom ese ménytelenségében tenni vágyó Borosnyai Lukáts ]ános,
szülővárosa iránt táplált szeretete, ragaszkodása jeléül és emlékezetére írta meg verseskrónikáját, melyből a második részt, illetve az "Első ének"-et, a "Piattz"
leírását
tárgyazó strófákból, valamint a hozzátartozó, az abc betűi alatt hozzáfűzött jegyzetekből adunk érdekesebb, szigorúan a régi székely fővárost érintő dolgokról, hű betűmásolással, az eredeti ortográfiák érin tetlenhagyásával kiírt kivonatokat, azzal a változtatással, hogy egyes versbekezdések előtt a tartalmat összefoglaló címeket a magunk részéről odaiktatjuk.
Az 1837-ben kiadott "könyvetske" második, centennáriumi kiadásának szánjuk Borosnyai Lukáts ]ános professzor .uram immár százéves "ajándékocskáját" és kérjük e város most élő polgárait, az "utódokat", hogy éppen olyan szeretettel és érdeklődéssel fogadják, mint ahogyan a száz év előttiek : dédapáink az első kiadványt.
ELSŐ ÉNEK.
Maros Vásárhely Szabad Királyi Város
PIACÁROL
Kilátás a Somostetőről
Hol Anya Városunk felséges pompával
Néz Nyugotra egy nagy hegyre felhágtával, a)
Onnan Erdélynek majd minden Havasait,
Természettől rakott Vára oldalait,
Mint Istentől készült oltalom Bástyáit
Láthatjuk, bár tudnok becsűlni munkáit, b)
Ki nem hiszi, véllem Somos tetejére
Jöjjön fel, s nézze el a nap fel jöttére.
Bámulva szemléli Székelyek havassá c)
Háta mögül, hogy süt a' nap aranyassa.
Kiránduló- és játszóhelyek
Itt Musám! hol minden, ki a Természetet
Szereti, találhat kellemes nézetet,
Hol Ház népek jővén nyárba vigadozni,
Gyermekeik fákra hágnak ingadozni, d)
Hol te is, ezelőtt ötven esztendőkkel,
Mint közös Tanító jártál gyermekekkel.
Töltötted idődet, s tanításid után,
Ittál hegy oldalból, vagy Magyaros kutján. e)
Itt hol tavaszonként plánták keresgélni
Ki jársz Deákiddaí, s friss aerel élni.
Itt látom, könnyen elfelejted magadat,
Városban elhagynád felválolt dolgodat.
A PIAC SZÖKŐ KÚTJÁRÓL.
A zenélőkútról és Bodor Péterről
Maros Vásárhelynek alatt van lapájja,
Hol van Poklos, Szent György, Szent Király utcája.
Emlék oszlop van ennek közepette
Volt jó Barátomnak, ki azt ide tette. f)
Itt ülök egy székbe, forrása felibe, g)
Fellyűl áll Apolló, sugár van fejibe,
Ki fordult reggelre napja fel jöttére,
Követvén mindenütt, míg le ment estvére.
E forrással Bodor muzsikáltatott is, h)
Ha most szenved, adott mesteri próbát is.
Minden hat órára hallottuk zengését,
Láttuk városunknak benne szép ízlését.
Melyeket mozgata viz nehézségével
Csak, és nem is képzelt mesterkedésével.
Nintsen, nem is lehet néki oly esete,
Mely miatt el hunynék emlékezete.
S amig mesterfönek nincs több becsületi,
Az ily remeket csak, értő becsülheti.
Mert még szégyel kezet fogni tudákosság,
Azzal a mit dictál élni az okosság.
A forrás vízekről
Kicsin forrás vagy te a Maroshoz véve,
De sok haszonnal vagy ide közre téve.
Nem lehet te rólad könnyen felejtkezni,
Kívánok örökre rólad emlékezni.
Sokszor zavarosak esőben más vizek, i)
Nyárba melegek is nem is legjobb ízek.
Fel Város alsónak szolgál forrásokkal,
Frissekkel bővekkel, s mindég ihatókkal,
S ha jó vize nincsen, mit ér a Duna is,
Míg sert kap, nem issza még Bécs várossa is.
Vásárhelynek is nyolc ezer lakossai
Különösök, s vagynak kényes gustussai.
Maros mellől is küld e Piac kutjára j)
Mintsem inna mennyen sok, Maros partjára.
A Maros-víz haszna
Még is a Marosnak vízét meg nem veti,
Szappanozni felső Város is viteti.
Nem kél meg kráglija, urának azt mondja, k)
Esső víz ha nincsen, vagy Maros víz hijja.
Borbély inasak is Marosra küldetnek,
Szappanozó vizet csak onnan vitetnek.
Azzal lágyithattyák inkább szakállakat,
Hogy ne éreztessék úgy beretvájakat
Szakácsnék közül is, sokan borsojokat
Maros vízbe főzik, s hajolják azokat. l)
Télbe,nyárba,bövöbb vizbe,hogy gunyájok
Tisztább légyen, oda mennek a Leányok.
S még magok is hogy elnekényesedjenek,
Mosdodni, feredni, ott nem idegenek,
Az ivóvízről
Kis falu is ivó víz nélkül nem élhet,
Szomjuságtól inkább, mint éhségtől félhet,
Ha éh, sokfélével azt ki potolhatja,
Szomjuságát viz az, mi inkább olthatja.
Még pedig a friss víz, mely meg nem részegít,
Sőt ha vastag vérünk vékonyúan segit,
A város felsőnek azért nem álhatta, m)
Illy szép ajándékát, sőt alig várhatta,
Valaki közüllők hogy elő álhasson,
Testvér Városának oszlopot álasson.
Nemes Győrgy v. főbíróról
Így ugardék elő Nemes György, Bírája
Városunknak, ki volt teremtve reája.
Nem csak mérésben is volt már jártossága,
Használt németek közt tanult okossága,
Fejűlről minden nap jővén tanácskozni,
E bő forrás mellett kezde gondolkozni.
Hogy képes mindennap abba tapiskálni,
Amit ezerképpen lehetne használni. n)
Egy ép test, ép elme, vidám, és jó kedvel,
Nem is hadja félbe mindjárt, amit kedvel.
Sőt mikor meg vénül, vagy betegeskedik,
Másoknak használni úgy is törekedik.
Ilyen volt Nemes György, aki mind éltében
Nemességet viselt, mind buzgott szívében.
Kinek ily vérű volt attya, nagy attya is,
Városnak szolgáltak híven, Tanácsba is.
Ő volt ki forrását előbb meg mérette,
S ami ott nem kellett piacra vitette.
Mit tanult ezelőtt víznek erejéről,
Elé vette, s vize úgy mozdult helyéről.
Hogy csöjéböl addig, ki fojni nem hadja,
Mig piac közepén meg nem ugrattatta,
S Vizei, hol három utcák ölekeznek,
Háromfelé három ágon csergedeznek. o)
Csendélet a kút körül
Mindennap környéke teli is van ennek,
Még a legjobb borra se járnak úgy, s mennek.
Szünet nélkül viszik korsokkal, csebrekkel,
S néha, ha kapnak is, veszekedésekkel
De zúgtak is előbb, hogy költeni kellett
Sokacskát, a minden napi munka mellett.
Mert nem tudták akkor, hogy mit cselekednek,
Jóra, s szépre könnyen, hogy szert nem tehetnek.
Azonban, hogy látták viz meg ugratását,
Bámulák Birájok szép messze látását,
De melyik utas nem becsüli oláhban,
Hogy korsot tészen ki pománában. p)
Hány korsóval kénék követni ez ágát,
A jótéteménynek s oláh ily jóságát?
Napszámosok reggel, mihelyt kezd virradni,
Ide gyűlnek, s fognak reggelre mosdódni.
Mosdások közben áldják Isteneket,
Hogy engedte látni ismét reggeleket.
Estve reggel ide jönek a cselédek,
Találhatják egymást szüzek, és legények.
S mig csebrek meg telik elé számlálhatják,
Milyenek gazdáik, s miként szolgálhatják.
Ki hogy él urával, vagy gazdasszanyával,
Melyik úrfi, hogy van kisasszonykájával.
Milyen vásárfiát kapott ajándékul,
Hogy titkában hív, és nem volt akadékul.
Kinek mi fejére van szapulójában,
Hány derékaj, s párna, vagyon az ágyában.
Mit főz a gazdaszony naponként férjének,
Mivel kapja kedvét, inkább legényének?
Mondhatják egymásnak mivel álmodoznak,
Estétől reggelig, miről gondolkoznak.
Más nap is el jönnek, ide vizet vinni,
Könnyen ugyan azok, azt is lehet hinni.
Kik hogy nap fogytáig miket dolgoztának,
Elő beszélhetik, itt időt kaptának.
Egymástól meg tudják, hogy melyik Vasárnap
Hol lesz tánc, mint sem mit prédikál a Pap.
S a helyett mennének ünnepnap Templomban,
A muzsikás táncban szöknek sokan nyomban,
A kút épülete
Kezdetben itt csak egy oszlop álittatott,
Kolosvárt négy szegre a mely faragtatott.
Nem kívántunk akkor mesterségesebbet,
Pótolni kívánván csak szükségesebbet,
Azon pyramisnak oldalán jöhetett
Csorgon annyi vizünk, menyi csak kelletett.
Egy nagy körben a viz azután gyűjtetett,
Faragott kövekkel hogy körül vétetett,
Még magos jegenye fák is plántáltattak;
De, hogy árnyékosok voltak, kivágattak.
Azután rakták meg nagy vas nyíl rudokkal,
Ajtóval, meg záros, s grádics fel járókkal.
Minden kezdet előbb kicsiny szokott lenni,
S azt a foganattya szokta naggyá tenni.
Így gyűlt már annyira forrásunk vize is,
Hogy oltassék onnan Városunk tüze is. r)
Plébániatemplom.
De veszti hangomat harangok zugása,
Polgároknak is van arra todulása.
Hogy mennyek egy kissé ama tornyok alá,
Hol fülem, úgy tetszik muzsikáját hallá, s)
Látom Jésusom is keresztfán érezte
A kereszténységért, kinját, mig végezte.
Emlékezetére, s ez, hely pompájára
Fennállva, tekinthetsz két ágú tornyára.
Melyek között Istent dicsöitni vagyon
E Templom, mely kívül, belől is szép nagyon
Szükség is, hogy hol van gond a vigasságra,
Legyen Kereszténynek helye imádságra.
]ézsuiták Rendje volt a fundálója; t)
De most a Meszesi Abbás örállója. u)
Ő az oltáránál, aki imádkozik,
S mindennap, tömjénnel, nem vérrel áldozik.
Hogy népünk ne áljon vissza pogányságra,
S ne térjen, hogy vérrel áldozzék, vadságra.
Katolikus nevelde.
Templom háta megett van még egy épület,
Deák nyelv tanulni lett ezen készület, v)
Hogy kik végezhetik itt tanulásokat,
Kezdhessék Kolosvárt főbb Tudományokat.
A PIACI TÁGAS HELYRŐL ÉS ÉPÜLETEIRŐL
A piac hajdan és akkor.
Régen, tudjuk, körül seppedékes hely volt,
Mikor még Házunkban nem volt kereszt seholt.
Aljas Házunk inkább csak fából rakattak,
Még kömives sem volt, vesszövel fonattak.
Csak annyi kőház volt, a mennyit rakhattak
Csak a fazakasak, s ezek tapasztattak.
Most ki néz piacunk észkas Ház sorára,
Emelheti szemit magos palotára. z)
Apolló szála és Görög ház.
S ha még gyönyörködik táncba, muzsikába,
Módja van Apolló tagos szálájába.
Díszére szolgál még Város piacának,
Három emelete a Görög Házának. a)
Melynek szegelettyét, ha úgy ki viheti,
Árnyékával Város piacát fedheti.
Piacunknak ezek a magosb díszei,
De többek a Házok két emeletjei.
Melyeknek ajjai tömve portékákkal,
Áruló boltokkal, sok című jel fákkal.
Hol régen a hajdúk meg rivallására,
Népünk éjszaka is futott a gyérára. b)
Most piacunk néz ki szebb tekintetekkel,
Ki meszelt színekkel, cserép fedelekkel.
Itt a békességnek lehet gyümölcseit
Látni, s Uralkodónk bölcs intézeteit.
Falépcsőkön való gyalogközlekedésé
s a nyakig érő sártenger.
Hol négy nagy utcának szájjai állanak,
Piacra, keresztül falépcsők voltának, c)
Melyeken öregek, 's gyermekek szöktenek,
S ha jól nem találták, a sárba estének.
De azok is helyen, helyen hibázhattak,
Szekér kerekek is sokat meg lógattak.
Képzeljük már itten hogy volt a járása,
Kinek hold világa nem volt, se lámpássa.
Hogy kísérték haza sokan kedvenceket,
Ha jól nem foghatták egymásnak kezeket.
Úr, s paraszt járhatott közepin utcának
A kocsin, e pedig fát kötve lábának, d)
De ki még köppintve a Trébej borából, e)
Ment haza sötétbe céh társaságból.
]ó hogy vénebb tagját ifjabb vezethette;
De mind kettő még is lépésit vethette, f)
Nem voltak katonák, hogy együtt lépjenek,
Fa lépcsők közt sárba könnyen eshettenek.
A szemre hányástól otthon nem félhettek,
Gazdasszonyokon is ilyek történhettek.
Nadrág- és lábbeli divat.
Férfi nadrágok míg kívül nem nyúltanak g)
Hosszan, papucsosak kocsiba jártanak. h)
Ha deákinkat is vacsorákra hívták,
Szolgák csizmájokát megtakaríthatták.
Mert nem csinálták azt bőrből fonákjára,
Mint most, nem dörgölték fényesen, s órára
Ha, le hányván a sárt, s meg szárazgathatták,
Ágyak előtt más nap meg kenve kaphatták.
Vásárok.
Nem csoda, hogy sár volt mert ha eső volt is
Árkot víz folyásra nem raktak sohott is,
Kik jöttek vásárra, minden marhájukat
Ott etették, gazra rakták árujokat.
Még a Kalmárnék is gazra kuparagtak,
S esőben gyékények ernyőkre rakattak.
Csak egy csomó szalmán árultak kofák is,
Sárba álltak, almát kiknek eladták is
Árok és útcsinálás
A víz, mely a hegyről oda rakásra gyűlt,
El terjedvén, csak sárt, s sok pocsojákat szült,
De most köböl rakva, két kis árok mégyen,
Hol még marháknak is inni, vize légyen.
Rég ha járó utat akartak csinálni
Hirtelen, ganajat kellett oda hányni.
S azzal is, ki akart ott keresztül menni,
Bokáig is kellett a vízbe süjjedni.
A piac látképe és béka koncert
Piacunknak régen e volt ki nézése, i)
S tavasszal ha meleg lett, rossz gőzölgése.
Por is szárazságban sok helyt nagy volt nyárba,
Még is helyen helyen süjjedtünk a sárba.
Mi tűrés tagadás panassza békának
Nem lehetett napra, hogy kiszáradnának.
A pocsoják, s tám hogy sokacskát tapodtuk,
Énekléseiket azért nem hallottuk.
Piaci térzene és kövezet.
De most van kinai templom közepette,
Barna hangász serege magát belé vette. j)
S azon réz boríték, mely őket fedezi,
Szerdán, Vasárnap esötől őrizi.
Amint hat muzsika füleink dobjára,
Oly kedvesen néz ki Város piacára.
Mindenütt a piac ki van rakva kövel,
Meg mosattyuk s fényes lesz még az esővel.
Rabok a tisztogatás munkájában.
Mi gazat el nem hord a Város patakja,
Város rabja sepri, sok csomokba rakja.
Pénteken, Szombaton már kezdik hordani,
Vasárnap ne légyen mibe megbotlani.
Séta a piacon.
Télben nyárban mindenki papucsba sétálhat,
S a mikor ideje vagyon, muzsikálhat.
Sára napkor Sára most mehet vásárba,
Nem félhet, mint régen, hogy esik a sárba.
Hol még áerek is, melyet be szívtanak;
A mostani vének, halált okoztanak.

Oda most esténként, s reggel is kijárnak,
Hogy kellemeivel éljenek a nyárnak, k)
Szép Majális curát tehetnek vizekkel,
S tölthetik az időt beszélgetésekkel.
Idegenforgalom híján.
Itt irtóznak hajdon járni sok nemzetek,
Hozzánk nem csalhatták volna ígéretek.
Most Európának majd minden résziből,
Részesülni jönnek ez hely kellemiből. l)
II. József császár látogatása.
Ki volt József Császár ez helyen jártában,
Nem szálíthatták meg Város piacában.
S hogy Ő Felségével a sáros fertőket
Kerűljék, mászkálták az oldalt, s tetőket. m)
A német térhódításra alkalmatlan városunk
Ha német nemzetből ide vetemedett
Vagy egy Városunkban, meg nem telepedett.
Nem, mert kővel rakott piacunk még nem volt,
S ha sétálni indult papucsba, belé holt.
Sem sert nem főztek volt jót még Városunkba,
Nem vehettünk kiflit, s wűrslit ablakunkba.
Köz Népünk is, minthogy egyéb mulatságra
Nem talált, kellett csak járni korcsomákra, n)
S Német, mint szokatlan ha borunkba kapott,
Nem hagyhatta, ha meg holt is, a bor csapot.
De most, ha bor árt is, fekete kávéja
Készen áll, vagyon is korcsomárosnéja.
A rabok haszna.
A forró hidegek sem olyan mérgesek,
Utcáink is tiszták, és egészségesek.
Mert nem zsibbad tagjak még a raboknak is,
Közhaszonra szolgái dolgok azoknak is.
Láncokat zörgetve hordozzák dolgokra,
A döglés ne légyen hogy csak unalmukra.
Dolgáért fizetést kap rab is napjára,
Szakasztnak télre is abból tartására.
Szükség is, ne légyen a Status terhire,
Az a ki nem ügyel annak törvényire, o)
Jó, hogy piacát, és utcát seperjenek,
Ne légyenek, mint rég, egészségtelenek.
Szeméthordás és gyepmesterség.
Hajdon Vásárhelynek piaca rusnya volt,
Ott rodhadt a dinnye, gyümölcs, s eb, ha megholt.
De most dinnyéknek is haját szedegetik,
Disznójuknak haza árulok vitetik.
A kutyát böriért el hordja a hóhér,
Gondolja, meg adja, timár érte, mit kér.
De még ganaját is hasznukra forditják,
S utcáinkat attól kéretlen tisztitják.
Idegen pedig ha kutyáját szereti, p)
Taxáját fizeti, ha meg nem kötteti.
Szemétnek is inkább veszik a hasznokat,
Mint régen, a mikor ott hagyták azokat.
Mikor csak foldozó cigányok vájkálták,
S ott maradt, bőrökből csizmánkat csinálták.
Gyermekek sem kapnak most csiga csapokat,
Utcára ki hányni sem szabad azokat.
Bár gazdaságunk is oly korba állana,
Szemetünk is pénzért hogy földbe szállana. r)
De jó ez is; lassan mégyünk elé felé,
Mert Roma sem állott régen egy nap elé.
Praetorok sokáig jártak sár közepén
Romában, Martiál poéta idején.
És policiai hasznos intézet,
Csak hires Chartago után rendelhetett.
Tizen két századig Páris Várossának,
Neve nem volt egyéb, csak Lutetiának. s)
Csak Isten tartsa meg bőlcs intézeteit
Urunknak, láthassuk béke ily jeleit !
Az akkori tanácsházról
és a céhek árúszínjeiről

Most Tanács Házunk van déli nap nyugotra
Kútunktol, s állitva két kő boltozotra.
Szembe nézi szökő kútja fedezetit,
Oldalát a fogház, s boltok ölelik itt.
Hátulról négy sorba áruló színekkel
Nyúlik el, s végződik két kő mészárszékkel,
Élelmiszerbőség a piacon,
nagy vásárlási alkalom.
De a te környéked déli fekvésekkel,
Vasárnapon tele van véleményekkel.
Itt mindennap lehet élni valót kapni,
Mit csak kell idegen tarisnyába rakni.
Van turó, hús, kenyér, vaj, zsir, szalonna is,
Háj, kocsonya, tej, lúd, mejjesztett, nyúzva is.
Portiokra osztva árulnak sülteket,
Káposztát meg vágva, nyersen, s megfötteket.
Dohányt is kap pipás, ha kell papusában,
Minden nap, és vékony szép laska formában.
Sütöné kenyérit s kalácsát dicséri,
Hogy jó, és szép, s venni ne sajnálják, kéri,
Kívánatosan van ki rakva asztalak,
Kiknél találtatnak víditó italak.
Sőt télbe még meleg bort is árultatnak,
Borsólva, mézelve, s kávék is hordatnak.
Ételben, italban minden szükségeket,
Hogy ki pótoljanak, cselekszik ezeket.
Régen; ha egy nagy úr itt járt ház népével,
Fel vásároltatott mindent cselédjével.
Szakácsa konyháján mindent fel főzhetett,
Tüzénél a fának, melyet itt vétetett.
Most Segesvár, Medgyes, Szeben, s többen mások,
Kik mennek Régenben, mint sokadalmosok.
Meg állnak, hogy mindent fel vásároljanak,
S mentekkel híjának kevesek látszanak. u)
A Maros hajdani medre.
Régen Maros fojt itt, mondják, s volt egy berek,
Melyben még medvét is lőttek az emberek.
Hát ha címerét is város innen vette,
Melyet Bethlen Gábor tisztelését tette.
S itt hallal éltének a Maros csukái,
Hol mindent árulnak most Város nimfáji.
A régibb tanácsházról és a
pellengérre kirakott bűnösökről.

Mert a tanács ház is nem rég építtetett,
Meg romlott, mert helye televény lehetett. v)
Hol a vendéglő van, innen jobb kezünkre,
Ott állott a' régibb Tanács Ház éltünkre, z)
Ablakából szembe nézte pellengérit,
Holott a rossz erkölcs kapta tette bérit.
Fa kalickában is Tanácsból látszattak,
Azokba a madarak, kik oda zárattak.
Annak is, mint ennek, volt kő emelettye,
Tancsosainak szabad itélettye.
Igazságszolgáltatás hajdan.
De protocollumak, mint most nem tartattak,
Ügyvédek pert inkább fel szóval fojtattak.
Mert tanácsosok is írni nem tudtanak
Mindnyájon, jártosok perbe se voltának.
Ne csudáld, ifjú! Mert a kurucoknak
Nem volt módjak könyvet adni jó fiaiknak.
Penna helyt asztalnál, állt ki fegyverével,
Honnyáért áldozzék hogy piros vérével.
Gyakorlottak perben, mint most nem lehettek,
Mert ügyesebbekkel fegyvert viseltettek.
Ki nem volt katona, úgy volt becsületi,
Mint betegnek, vagy mint, ki tyúkját ülteti. a)
Még is a mesterség nem volt úgy meg vetve,
Senátorságot is vittek, azt követve, b)
Őket nyomorúság erre taníthatta,
Büszkeség, fényűzés rá nem is untatta.
Azonban, mit a pap mondott a templomban,
Követték, s büntették a hibást is nyomban.
Még káromkodás is mástól nem hallatott,
Csak attól, ki részeg volt, s katonáskodott.
Lélekharang a tanácsház
tornyában és a Város fogadója.

Azon Tanácsháznak volt, fenn csengettyüje,
Halálra vitteknek hangos jelentője,
Olyan forma mely van, s halálra valónak
Hívatik, s húzatik sok kimulandónak.
De már ezt el rontván rég, helyibe tették
Város fogadóját, s más célra rendelték.
Az a csengettyüje helyett a halálnak,
Most a vendégeknek sokszor trombitálnak,
Ott az utast várják teli asztalokkal,
Udvarolnak mindenféle jó borokkal.
Az urak mulatóhelye.
Ez előtt csak ötven évekkel kezdettek
Itt bálokat adni, s italt ételekkel, d)
Oda is jártanak inkább uraságok,
Csudálták, nem igen járták polgárságok,
Deákok közül is urfi praeceptorok, Mentek;
de másoknak, pirult, ha ment, orrok
Akkor még kávénak, puncsnak s fagylaltoknál
Nevek uraknál is tartattak ujjaknak.
Kevesen ismertük, mi a csokoládé ?
S kacagást okozott, e szó, limonádé.
Polgárink házoknál tudtak vigadozni,
Nem kellett idegen italokat hozni.
Ha kinek nem volt is bora pincéjében,
Egy garas ára nem fér el iccéjében.
Ha táncban akartak házoknál ugrani,
Csak vár mellé kellett hamar illantam. f)
Új parasztok, avagy cigányok.
Hegedűst, cimbalmast ott eleget kaptak,
Mert az új parasztak ezen mezőn laktak,
A milyen tactusra tudtak muzsikálni,
Táncosok is tudták a szerint kijárni.
Házimulatságok, Táncvígalmak.
Csak az urak járták táncokat feszesen,
Polgárok nem szoktak oly mesterségesen,
De nem is hibázták gyakran lépéseket,
Hogy kacagták volna egymásra eséseket.
Természetnek voltak hívebb követői,
Tiszta barátságnak bízott kedvellői.
A ki hízelkedett, csapodárnak mondták,
S kik meg látogatták, szívességgel látták,
S néha, ha gazda is vidult vendégével.
Vendégje is táncba ugrott a nőjjével.
Más ízben vendég is a gazdát hívta el,
A költsönt meg adni az sem mulatta el.
Sőt ha érzették, hogy asztalnál jól laktak,
A muzsika pendűlt, s a táncba ugrattak,
Még az elsőt hagyták inkább a véneknek, g)
Gazdaasszonyt jártatni kelletett ezeknek.
Kik mindég csak lassú lengytelt kezdettenek
S néha magyarba is vagy kettőt szöktenek.
De tudván, ifjaknak jobban pezseg vérek,
Hagyták, hogy légyenek sebesebb vezérek.
Így ment ez Vásárhelyt a jobb házoknál,
Az atyafiaknáls biztosabb barátoknál.
Sőt ha baráttyoknak tehetetlensége
Miatt házánál nem lehetett vendége,
A tehetősebbek mindent küldöttenek,
Mégis mulatozni egyűvé mentenek.
Piaci házak
Még e piac sorba vágynak oly jószágok,
Melyeken házaknak egyez a nagyságok.
Ki vévén egy alyast a vendéglő mellett, h)
Melyet tán ugy hagyni, régiségért kellett.
Ilyen a Donát ház, kis köz le jártában, i)
Kelemen Háznak nőtt értünkre nyomában.
C a s i n o.
Azon innen vagyon Cassinonk szállása,
Gróf Bethlen Lászlótól lett e' ház állása. j)
De nemesebb a cél, melyre fordittatnak,
A felsőbb szobái, melyben most nem laknak.
Hanem világ minden résziből jöhetnek
Ide, s itt valókkal, kik esmerkedhetnek.
Hírlapok és egyéb olvasnivalók
Magyar, Francia, Német és Görög újságot is
Olvashatnak, kik nem mulatnak sokat is.
Amit ma az ország gyűlésben végeznek,
Holnap azon szókkal ide el érkeznék, k)
Minden nap láthatjuk; hogy a világ hol áll,
Hol visznek hadakat, és az elme mit talál?
Kik repülnek szárnyon, s meddig az aerben,
Ki utaz gőzhajón a Dunán, s tengerben?
Hol az erőt tudják, s a sok költségeket
Egyeztetni, lehet ki vinni illyeket.
Nem fizet újságért minden ki magára,
S gyertyát sem egyedül ád olvasására.
Éjjel nappal minden tisztán áll, és késze
Olyant válogathat, mire kedve lészen
Billiárd és más szórakozások.
S ha meg unta magát, vagy sok olvasását,
Dákoval teheti meg változtatását. l)
Nincsenek meg tiltva más mulatságok is,
Ha nem űzetnek káros játékot is.
De mi kedvet is ad más kedvetlensége, m)
S örömet, mit okoz másnak vesztesége.
Nem voltak atyáink ilyen szerencsések,
Több költségben került volna ily tetszések.
Hasznos időtöltés, kaszinói társaság.
Mert ismertetése a tudós világnak,
Voltam ki téve több több bajosságnak.
Tudós, ha szegény is, itt ismeretséget
Vethet olyannal is, ki mutat fenséget, n)
Nem durvulhat úgy el az élők sorában,
Mintha csak holtaknak van társaságában.
Tudós báránya is nem okoz semmi bajt,
Nem hall barátjánál gyermek sírást, és zajt.
Casinonkban módját inkább feltalálja,
Még az idegen is, ha honn nincs, nem várja.
Hát ha még képzeljük a téli estéket,
S azokat, bolygatják mik csendes elménket.
Kerülni akarunk, ha rossz társaságot,
Vagy sokba állani szokott mulatságát.
Nem de, nem helyesebb itt időt tölteni?
Hol illetlenséget minden szégyel tenni.
Tíz forint, melyet ad, minden tisztes tagja,
Nem sok, s kinél mód van, hiszem is meg adja.
Az emberi észnek kiművelésére,
Sokkal több jutalmat, s tiszteletet ér e.

JEGYZETEK

Technikai akadályok folytán, az egyes magyarázatra szoruló verssorok jegyzeteit, az eredeti kiadástól eltérőleg, nem hozhattuk a megfelelő oldalakhoz iktatva, hanem külön összesítve, az a-b-c betűi alatt, mint alább következik, adjuk. Ehhez néhol, zárójel közé ékelve, hozzáadjuk a magunk, közelebbi meghatározást kiemelő megjegyzéseinket is (Ezt dölt betűkkel jelöltem F. Cs.)

a) Maros Vásárhelynek, vagy régentén Székely Vásárhelynek napkeleti oldalánál nyúlik fel egy magossatska hegy, melynek felső lapja Somos-tetőnek neveztetik, és a' délre fekvő oldalai körül egyik Nagy - másik déli - lapja Trébej Szöllőnek neveztetik, min deniken jó bor termő szöllök szoktak termesztetni. Igen
kies, és egyenes tagos hely vagyon ennek tetején, mely keleti oldalainn szép tserjés erdőkkel vagyon körül véve, és tiszta időben, mikor a' nap fel jő, ditsőséges pompával mutattva magát a' természetben gyönyörködőknek, kik innen láthattyák kivált, meszsze látótsővel, majd mind azokat a' havasakat, melyek Erdélyt körül veszik.
b) Az Erdélyi havasokán található szép áldásokat más alig tudhattya és betsűlheti úgy, mint az, a' ki az azokat érteni, és használní taníto tudományokban, t. i. a' Természeti Históriában, Vadászatban, Chémiábani, Fisikában, Gazdaságban, Geográfiában, históriában; sőt Bányászságban, mathesisban 'sat, jártos is, gyönyörködik is; de ezeknek gyakorlása a' mi Honnyunk fiai által mitsoda tűzzel folytattassék? meg Ítélni, az azokhoz értökre bizom.
c) t. i. a' Hajnal, a' mely a' naptol láttatik költsönözni ragyogó arany színét, melyet reggelenként szokott mutatni.
d) Ide, és az alább lévő erdők gyepes pásintjaira szoktak tavaszszal ki járni a vígabb polgárok ház népeikkel, és jó étel s italbeli költségekkel megjelenni, hogy a Városbeli áért változtassák, gyermekeiket hintáztassák. A tanulok is tanítóikkal reggeltől fogva estig, hogy tanulásokat inkább egymás utána s nagyobb kedvel fojtathassák, mint azon szobákban, hol meleg nyári napokon az áer is könnyen betegséget okozhat a népesebb klassisokban, ottan kapnak engedelmet, az ide való jövetelre,

e) Ezen hegynek két déli oldalai vannak, melyeken jó borok szoktak teremni, mint felyebb is emlitetett; de van egy jó inni való forrás is az észk oldala öblibe, mely magyaros kútjának neveztetik, némmelyek szerint, a mint beszéllik, egy Magyaros nevű faluról, mely régen itt lehetett nem messze.
f) Az előbb politiae Director és Sénátor, azután Városi Fő Biró Nemes Györgynek, ki első fel tálalója és le vivője volt azon város forrásának, mely a Vár déli oldala alól vészi eredetit.
g) A szerző múzsája abban az időben képzeli a' maga ülő helyit, a mikor még az Apolló képe a' rézzel borított fedél felett sugárosan, a nap után magára meg tette minden 24 óra alatt a maga fordulásait, és felette a réz fedél alá rejtett muzsika reggel hat, és délbe 12, estve hat, és éjjéli tizen két órakor is hallottatta magára zengedezését. (B. L. J. átveszi azt a tévhitet, hogy a Bodor-kút kúpján Apolló-szobor lett volna. Pedig Mikolai Tóth István kancellista hiteles rajza a kút kupola tetején Neptun-szobrot ábrázol.)

h) Bodor Péter, egy szerentsétlen, de nagy mesteri ésszel biró székely miv mester, már koros ember a ki ezen mesterséggel magát igen sméretessé; de szép mesteri talentumával viszsza élvén, erössen szerentsétlenné is tette. Az a próbája pedig, a melyet a piaci szökő kuttal vitt végbe, csak addig tartott, mig ö mellette lehetett, azután a muzsika nemcsak el hallgatott, mestere eltávozásával; hanem darabjai is széllyel hullottak, és éppen Dec. 8-án 1836-ban az Apolló képe is, melyet ő palástal, és szép sugárokkal fel ékesítve, a réz fedél tetejére álitott, hogy a nap után tegye fordulásit, nagy szél támadván, messze le vetette, és öszve is rontotta.
i) t. i. A Maros vize, és a poklos patakja, sőt az alsó Városunk merittő kuttyai is essös időben zavarosok szoktak lenni, ellenben a napkeleti oldal hegyből mind igen szép, tiszta források szoktak jöni, mellyek noha nem egyforma ízűek; de többire mind jó ihatok, és szárazságban is, úgy, mint télben használhatók.
j) Vásárhelynek ivó, és nem iható vizei is vannak, melyek meg érdemelnék a chemiai tudákosság által való probáltatást, mert hosszas utánna való járás, s még is sok idő kivántatnék, hogy ki tanulhatná valaki, ki melyik vizet szereti inni; sőt konyhára is használni, mindazonáltal úgy tetszik még is, hogy az emberek inkább ahhoz a vízhez vágynak ragaszkadva, a melyhez vannak szokva, kivévén a király, és papok kutját, vagy böv forrásait, melyek az italra közönségesebben kedvesebb forrás vizeknek tartatnak Városunkban.
k) A krágli egy német nyelvből eredett szó, mely jelenti a nyakra való alól kinyúlni szokott és kikeményittetett fáin fejér darab gyolcsot.
l) Rendszerént a gazdasszanyok, és szakácsok, s cselédjeik, és a borbély legények is, inasaik által a Marosról hozattatnak vizet, még pedig mentől több szükség van reá, mint az Uraságok udvaraikban; annál nagyobb költséggel, és fáradsággal, mivel hogy ezáltal jobban fel habzik a szappan lév, és legalkalmatosabbá tétetik a szappanozásra.
m) A mit itt al Városnak ezen helyit illeti, ott is régen a Maros fojt, a mint ezt az Elődalban elő hozott malmak, és gátok itten találtatott romjai bizonyítják, s Vásárhelyt itt csak annyiban neveztetik fel s
alsó városnak,
amenyiben a napkeleti oldala feljebb emelkedett helyen fekszik, de voltaképpen nem választódik el egymástól, az oldalba is szakasztás nélkűlt házokkal, kertekkel, s egyéb épületekkel lévén be építve.
n) Ugyan is említett: Nemes György úrnak ősi jószága ugyan, és Háza, melyben Nemes György nagy Apja lakott, mikor bíróságot viselt, az a jószág volt, mely teszi a Várbeli Templomból le jövő grádicsísos úttal szembe lévő szegelet jószágot, és a mellyen régen a Templomtol le jövő grádicstol fogva az eml1tett; szegelet házig sárba mint egy ötös darab, és két végin két vastagvagy fog, (így!) földbe ásott cövekre vésett lépcsöken kelletett lejöni a piacra; de édes apja, Nemes Mihály Sénátor lakott a Calvariára kimenő utcában, mely szembe néz a Reformátusok temetője alatt szembe menő utcájával, itt született ezen néhai Biro Nemes György Úr is, innen kellett lefelé járni az alsó, vagy alább fekvő városunknak azon részébe, hol volt a piac, és van most is a Város tulajdon Tanáts Háza.
o) Az az: nem kell gondolni, hogy ő csak egyedül és tetszése szerint minden határ nélkül szabadan folytatta légyen ezen munkát. Ugyan is akkor úgy szolgált, mint Politiae Director és az akkori nemes Tanácsnak ezen dologra kiválasztott, és meg bízott tagja, de minden dolgait közlötte, nem csak a nemes Tanáccsal, hanem a Felséges Fő igazgató kormányszékkel is, és úgy folytatta ezen munkálodását.
p) Minthogy az egyesült, és nem egyesült vallású Oláhoknak, meg van az a régi szokások, hogy ha a tehetősebbeknek meg halálozik valamely kedves hozzá tartozójuk, a közelebbi vásárban annyi korsokat, és viz merítő fa kártyákat vásárolnak, a mennyit csak lehet, hogy azokat szegényebb sorsú Oláhoknak ki osztogassák, kik is azokat meg töltvén mindennap friss vízzel, ki rakják utcájokra nyilt ajtójuk mellett kívül álló, s ülő padjaikra, hogy azokból minden utosok, kik azok előtt mennek, és meg szomjuhoznak, minden akadály nélkül szomjuságokat olthassák, ezt hozván magával az ők vallásokban a meg holtak Lelkekért buzgolkodó tudományok egyik sarkalatas cikkelye is.
r) Az az: 1803-ban csak piramis formában állította fel azon szökő kutat eml: N. Nemes György Úr, mint akkori Politiae Director de 1822-ben tétetett a költségesebb készület, és rakatott ki újabban az a kő kád, melyben 3000 veder víz mindenkor egy helyben gyűlve most is úgy tartatik, hogy égés idején, mind a három csőn oly bővőn, eresztethessék, a mint csak a szükség kivánja. Ekkor esett az a sok fáradságban, és költségben került munkája a Városnak, mely noha szép, és hasznos célra volt rendelve, és fordítva, még is panaszban a Felsőség előtt meg fordult.
s) Ugyanis gyönyörködhetik akárki is azon énekben
melyet a templom ablakán belől szépen énekelni szokott catholikus kántor az orgona mellett.
t) Az 1702-dik Esztendőben szállottak bé ide M. Vásárhelyre a Páter Jésuiták, a’ midőn itt tsak kilentz Catholicusok találtattak; de ezen szerzetesség 1773-ban mindenütt, 's itt is el töröltetvén, 's javaik a' Királyi Fiscusra szálván, 1778-ban állíttatott azokból, királyi adomány is járulván hozzá, a' mostani Plébánia, melynek egész fekvése mintegy 2460 négyszegű közönséges ölnyi ki terjedésre tétethetik, 's északra nyúló 's három ablakos vége a' mintegy 30 ől hoszszuságu templomnak, a' két hólyagos báldoggal fedett tornyával együtt tizenkét közönséges ől kiterjedésre ált szembe a piatzal, melynek sorában van még két felőli annyi felső emelet, hol laknak most a' Plébánus, a' Concionator és Professzor urak, észkos napkeleti sorában is, vagyon professor, kik Klassisokban gyermekeket tanítanak.
u) Első plébánus volt Szegedi Josef Ex Jésuita, ki 1786-ban meghalálozván, következett 1788-ban Ferentzi András, ez is 1795-ben múlván ki a' világból, helyiben resolvaltatott Cserei Josef 1796-ban, kinek 1809-ben octoberben esett halálával lett Cserei Imre, és ez is meg halálozván 1815-ben_Martiusban, ugyan azon esztendőben Junius holdnapján plébánusnak resolvaltatott, 's Julius véginn bé iktattatott Felső Bükki Horváth Pál, Meszesi Szent Margitai Apátur.
v) Ezen két emeletű, 's mintegy tizennégy ől hosszuságú épület tsak ezelőtt mintegy három esztendővel emeltetett, az úgy nevezett studiorum fundus cassájábol, és azon uttza, mellyre nyilik, fellyűl hét, alatt hat ablaka, a' leg sárosobb uttza volt M. Vásárhelyen, a' honnan máig is sáros uttza a' nevezete. (Ezt az épületét a kat. egyház már jóideje eladta.)
z) t. i. azon három emeletü palotára, melynek alyán most patika és áruló bolt, közép során szállók, és legfelyűl az Apolló szálája vagyon, hol szoktak télbe bálokat adni, nyárba a' Théátrálisták játzodni, és közönségesen Apolló szálájának is neveztetik. Az ebből jöni szokott jövedelem, annak építtetője, a' néhai b. e. R. Sz. B. Gróf, és Erdélyi kancellarius Széki Teleki Sámuel Ur ő excelentziájának a' haza közjovára tzé!ozo kegyes rendelése által, a' Szent Miklós uttzában álitott Bibliothéca számára hozatandó könyvek vásárlására hagyattatott. (Az Apollót háromemeletűnek úgy számítja, hogy a földszinti bolthelyiségeket is egy emeletnek sorozza. Mostani tulajdonosa, Bürger Albert sörgyáros mintegy 14 évvel ezelőtt építtette a kétemeletre a tulajdonképeni harmadik emeletet.)
a) Városunk egy nevezetes, és gazdag polgárja vala Görög Josef, aki itt a magyarok között annyira vihette kereskedését, hogy ezen épületet, melynek fundussa igen drágán vásároltatott, meg kezdhesse, és fele részét egészszen három emeletre, úgy a' mint van, felépíthesse; de az 1336-ban oly kegyetlenül uralkodni kezdeti görts mirigy nevezetű nyavalyának őis hirtelen áidozattyává lévén, szegeletes fele részének fundamentuma hátra maradott, özvegye és gyermekei által tsak ugyan ásattatik, igyekezvén maradéka is, a meg holtnak tzéljait tökélletességre vinni. (Takarékpénztár épülete ez.)
b)(Az "Elődal" (30. oldalán írja:) A' Gyéra nevű Erdő most is meg van a Várostol északi n. keletre mint égy három puska lövésnyi távolságra, de a melynek széle is közelebb nyulhatott, tsak 50 Évekkel is ezelőtt bokros, tseplesz Fákkal bé lévén nőve az oda való járás uttya.
c) E' szerint egyik szegelet háztol a' másikhoz által, söt a' mostani Tanáts ház észak kelet felé álló szegelet épűlettyei, mind két lábánál íogva földbe ásott tserefa léptsőkkel voltak őszve foglalva a' más sorral.
d) (Az útközépen felcsatolható hosszú falábakon közlekedhetett a gyalogos.)
e) (Hörpintve.)
f) Régen meg volt a' mester emberek között is inkább a' vendégi, és barátsági szeretet, mini most, azért a' czéhok gyűlésében többször is, mértékletlenebben is vigadozván, mint most, a' meg kajdulás, kivált a' vének között inkább is meg eshetett, de providéálva voltak az öregek, mert mindenkor iffjabbak által kísértettek haza, kik, ha meg kivántatott, mint erőssebbek segítségűl lehessenek.
g) Lsak két három esztendeje inkább, hogy az ugy nevezett pantallont, vagy kurta szaru tsizmán kivűlt le eresztett hoszszu, 's talpalos bőv nadrágot kezdették viselni hozentragerrel az Ifjak, az előtt tsattas szijjuval szorították fel tsipőjekre nadrágokat, még pedig mentől feszesebben állott, annál szebbnek tartatott, tsizma szarok pedig a' nadrágon felyűl szinte térdig nyúlt, azért a tsizma szárától a' nadrág nem sárosodoft meg, ha belé kellett is a' sárba lépni, 's a' tsizmát is inkább 'sirral kenték, és feketitették meg.
h) Még gyermekségében is a' szerzőnek a' férfiak hoszszu kordovány bornyu bőr tsizmába, élire tett patkóval, 's az aszszonyok akkor magos fa sarkú, de. bőrrel bé vont piross tsizmába jártanak, és tsak a' Németek, vagy Uraságok kis aszszanyai láttathattak inkább paputsban.
i) Az az: ezt még érték a' közép idejű lakossai is M. Vásárhelynek, mert a' ki köveztetese ezen piatznak nem mehetett végben olyan hirtelen, 's oly tagos helyet tőltegetni, kővel kirakni, több idő kivántatott, hogy-sem esztendő alatt elvégezhették volna.
j) t. i. a' Szent György uttza véginn a' Város földin lakó ujj parasztok azok, á' kik, a' mint hallotta a' szerző, a helyett, hogy közönséges városi dolgokra kénszerittettessenek, kötelezték magokat arra,, hogy minden Szerdán és Vasárnap az estvefelé eső órákon az ezen időben ott tőbszámmal sereglő közönséget, mikor tsak az idő engedi, egész Bandái musikálásokkal gyönyörködtetni.
k) Ugy van; nem is igen mulattyák el,kivált estvénként, mikor szép hold világ vagyom, az iffjak ottan éneklésekkel, gitáros vagy egyébféle musikai szerszámokkal meg jelenni, és a' piatz körűl lakokat 's mulatókat gyönyörködtetni.
l) Tsak a' szerző gyermekkori idejében más Város is, de kivált Vásárhely inkább sár, mint Vásárhely lévén, és semmi politziai rend tartás még a' piatz takarékoson, és az egésség fentartására való ügyelettel nem birván, nem tsuda, ha a' pallérozottabb országok lakossai itten meg nem jelentek. De most, mint az utozok, ugy a' katonák, kereskedők, és igensok mester legények járják Városunkat, kik úgy annyira kedvellik, hogy kivált az idegen országiak igen sokan telepednek, és házasodnak városunkban.
m) Itten értettetik második Josef ditsőségesen uralkodott Császárunk, és Fejedelmünk elsöbbszöri Vásárhelyt lett meg fordulása, mely volt 1773-ban, a' mikor is a' piatzon nem találtatott oly alkalmatos ház, mint a' mely egy akkori Makariás nevezetű Profiánt tisztől építtetett, a' szent György uttzának, akkor szólva, a' véginn, és most is Makariás Háznak hivattatik, innen vezettetett karjánál fogva fel ö Császári felsége az úgy nevezett palaközön a' Várba, és Várbeli Templombari az akkori Református Pap Borosnyai L. Simeon Ur által, mert más németül akkor a' Városiak közül nem is tudott volna ő felségével beszélleni, a' mi annak tanúi lehetnek a' mostani öreg emberek. (Makariás-ház: a mostani Bethlen Kata leányinternátus.)
n) Még a' szerző gyermekségiben is más nemzetből valók nem igen laktak itt; hanem tsak német absitos vén katonák, és kőmivesek, tsak azok voltak, a' kik, a' mint emlékezik a' szerző, tsak vasárnaponként szép idűbe jártának sétálni paputsban. A' serföző ház is ugyan meg volt és az eml: Makariás profiánt Ur főzetett ott sert; de e' sem lévén olyan jo, mint most, kivált az ide való gazdák elött nem tartatott betsben, mindennek bora teremvén, inkább azt itták, azzal sokkal inkább is viszsza éltek, ha az igazat meg kell vallani a' régiek, mint most, mert minden esmérőjeket azzal a' viszsza élésig kínálták, 's tsak inkább az idegenekre nézve tartottak kortsomákat.
o) Tsak a' szerző gyermekségében is sokkal szerentsétlenebbek voltanak a' rabok, mert a' mellett, hogy igen alkalmatlan, és egességtelen sötét tömlötzbe vettetve, még tsak áereket sem igen változtatták, inkább pellengérben való veréssel, tövissel való seprüztetessél, és páltzákkal 'sat bűntettettek.
p) Ezek ugyan mind hasznos intézetek által is önként is' már így fojnak; de még is sokkal több M. Vásárhelyt a' kutyák száma, hogy sem a' haszna hozná magával, 's ha Bernában inkább rakják az adót a' haszon nélkűlt ugató kutyákra, mint szegény emberek fejeire, és a' kebel kutyákra több adót vetnek, mint nállunk a' leg birtokosobb polgárra, itt is lehetne az efféle jó példát követni, hol úgysem huzattyák a' tejes edényekkél rakott szekeretskéket a' városba, mint Hollandiába Ultrajectumba; sem nem tanittattyák fel keresni a' tolvajokat, mint német országon, vagy a' búzák között legeltetni a' jú nyajokat, mint spanyol országon, hanem éjjelenként, mikor alunni kellene, sokan tsak ugatni tartyák alkalmatlanságunkra.
r) Tud oly Várost a' szerző, melly tsak másfél annyi népességű, mint Vásárhely, még is a' Város szemettyeiert esztendőnként ezer jó forintokat is fizetnek.
s) az az Sárosnak (Lutetia parisiorum)
u) A szerző ugyan egy kis kételkedésben esett, hogy ezen rakott piatz valyon javára szolgál é kedves Anya Várossának, és ditséretire? ne hogy más Erdélyi Városok, hol nints vagy igen ritka az ilyen piatzi, sok konyhai készület, azzal vádolyák, hogy ez mutattya inkább az itt való lakosoknak divatlanságokat, és kényességeket, de azzal még is mentheti_Polgár társait, hogy ezeknek az áruknak, és készületeknek meg szerzése nyilván bizonyítja az ök szorgalmatos igyekezetekét, és ügyességeket is, melyért meg is érdemlik az az által keresett jutalmakat, és commoditássokat, annyival is inkább, hogy ebből részeltetik az itt által utazo Haza fiakat és leányokat; sőt az idegeneket is, kiknek igen jol esik szükségeiknek kipotolása, és elégitése, a' melyek miatt másutt szenvedtetnek.
v) Ugyan is ezen Tanáts Háznak alatta most a' tömlötz, porkoláb ház, és egy áruló bolt vagyon, 1770-ben építtetett; de egy része omló félben lévén, az Archivum, és egyébb bútorok máshová költöztettek, várván egy újonnan építendő Tanátsháznak építtetése iránt Bétsből a' felsőbb rendelést. (Ez az a Tanácsház, mely a mai görögkeleti katedrális helyén állott, amelyet 1849-ben Gedeon osztrák generális felgyújtatott és romtörmelékeivel a Piac mocsaras helyeit tölttette meg.)
z) Ezen régib Tanáts Ház mikor építtetett légyen, még nem tudatik, mert írásunk nints rolla; hanem hozzá vetöleg, ennek is azután kellett épülni, hogy a' várból a' lakosok le költöztek, és a' Templom mellett volt legrégibb tanáts Házát is, az iskolával együtt oda kellelt hagyni.
a) Magyar Históriáink elég hosszason beszélnek; de az elő dalban röviden ugyan, még is szánakozással lehet olvasni, mely sok terhes hadakozások, döghalálok sat. pusztították, és nyomorgatták eleinket, és mely kevesen lehettek az úgy nevezett litteratusok, vagy pennás 'emberek, nem lévén még abba is sokszor bizonyos székely szűlte nagy Anyánk, ha ki szedheti e' kementzébe vetett kenyerét, vagy az ellenségnek kell hagyni azt.
b) A' szerzőnek volt módja meg ítélni, hogy a' mesterségnek megvetése mely sok nyomoruságot szült légyen azoknak a Frantzia nagy méltóságokban, és sok falukat biro Grófoknak, Márkiknak, kik hazájukból ki kergettetvén, minden onnan remélhető segítség nélkül német országon szerte szélyel kovájogván, szinte húsz esztendeig is, vagy el holtak, vagy a' leg nagyobb ínségre kellett jutni egész háznépekkel együtt, ellenben, kik mesterséget tanultak és tudtak, azt fojtattván, a' békesség bé következésével ujjra előbbi lakhelyeikbe viszsza tétetődhettek.

d) Egy uraságok udvarában szolgált Friedrik nevezetű német volt elsőben az, a' ki itten ezen mostani szebb készűletű vendég fogadóját a' Város elölljároitol árendában kifogadta és tantzolo helyet engedett; söt télenként Bálokat is adott; hanem akkor még szorossabb épületből állott, mint most is, tsak ugyan a' Város sem volt el népesedve, mert a' Városi Házok numerizáll száma, mely ezelőtt mint egy 55 évekkel esett 800ál többre alig ment, az azokban lakok közül is tsak inkább a' király fizetésen lévő tisztviselők és más uraságok gyakorolták a' bálozást farsangban; azért inkább is el férhettek, mint most.
f) Tsak gyermekségében is a' szerzőnek nagy puszta legelő szép mező volt azon helyen, a' hol most nagyobbára fekszik a' Jo'sefstadt, vagy észak napkeleti egyenes padján fekvő része a' várostól Vásárhelynek egészen a' mostani fenn álló oláh templomokig és tornyokig ide járt ki a' szerző; hozzá egy idejűvel tanuló, énekkel, dobbal és zászlóval loptázni és azon akkori mezőnek napkeleti kerületiben laktanak: a' musikus 's kováts mesterséget űző ujj parasztok; de kiknek akkor még tzigány nevek volt, innen tehát könnyen lehetett őket használni.
g) Nem volt ritka, sem szégyen dolog még hetven esztendősöknek is; de még szépnek tartották, meg kezdeni a’ tántzat; hanem tsak halkal és rendszerint szomorú nótákkal, mivel még ekkor jó kedvekben is sok szomorúság érte eleinket, mellyeket könnyen nem felejtettek, a' honnan némely nóták tilalmaztattak is, nehogy azoknak hangja meg illetődést okozzan és valami boszszu állásra kitörjön: de most mennyiben gyakoroltassék ezen régi szokás? minden iffju láthattya és tudhattya inkább, hogy sem arra világositás kivántassék.
h) Vagyon egy régi és már el süjjedett romlott Ház, mely' eddig veress háznak nevezhetett: hanem ez előtt néhány esztendővel a' Város vendég fogadójához vásároltatott meg 's mintv hogy nagyobb és tágosobb alkalmatossága sőt bálházat is akarnak a' közönséges hir szerint ide építtetni, melyre több készületek kivántatnak, azért még nem rontatott el, hanem használtatik egyik része borbély műhelynek, a' másik fele pedig bor árulásra azoktól, a' kik azokat minden hat esztendőben árendába ki veszik közönséges koltya vetyén.
i) Mig ezen ujj kőház, mely 1805 épült, nem volt, addig a' más alatson ház oly alá sűjedett, hogy utolyára deszkából tsinált pallokan lehetett tsak a' mellette lévő közön, mely a' Reformatum kollégyumtol jött le, hozzá járulni, vagy itt keresztül menni, melyet okozott a' kis közön és felső Jószágokról lejövő víz: de most minden itt is ki lévén kővel rakva. Ezen köz által kivánnya a' szerző a' piatznak végit meg határozni és elválasztani e' sort az ezután leírandó poklos uttzának déli nyugatra nyulo sorátol.
(Ez a ház a mai lezárt Kis-köz innenső felén lévő Főtér 26. számú Patrovits-ház helyén volt. B. L. J. idejében a Kis-köztől számították a Poklos-utca kezdetét, később már a Nagy-köztől (Bolyai u.), majd a hetvenes években a Piac egészen a lutheránus-templom melletti Hajós-közig nyúlt, ahol a Széchényi-sétány létesült és onnan folytatódott a Poklos-utca, a későbbi Deák Ferenc-utca: mely ma a P. Unirei—Ugrón Gábor-térnek és az Albina-térnek felel meg. A tulajdonképeni Piac még száz évvel ezelőtt csak a plébánia-templom és a Bodor-kút körzete volt.)
j) Az az Hunyadvármegyei N. Fő Ispány Gróf Bethlen Lászlo ur, ki akkor a' Radnothi Dominiumat is birta, és mint buzgó Hazafi megmutatta, hogy fontos talpat, és fáin posztot is lehetett tsinálni azon 'selyem szörü juhaknak vagy birkák' szőreiből, melyeket ő már kezdett akkor szaporítani, még kő szenet is találván kalapok készítésére sat. de melynek folytatását elméje elgyengülése, nagy adakozás béli buzgosága, és nem a' nem tudás miatt kellett félbe hagyni.
k) A' mikor Kolosváron volt az ország gyűlése, akkor fogadtattak, fizetésen oly sebes írok, kik a, Diétán tett beszédeket szóról szóra le tudták irni, 's azokat mindenféle azon szókkal elküldhették.
l) Dákonn értyük azt a' páltzáját a' billiárdon játzodoknak, kik annak ki rendelt törvénnyei szerint hegyessel vékonyobb végivel taszítani szokták az éléfánt tsontbol, és kűlőmbféle színekre festett golyókat.
m) Más kárán az embernek nyerekedni, annyival is inkább örvendeni, nem mutattya a' legjobb erköltsi érzékenységet nem tsak a' keresztények, de mások között is, igen jolkteszik hát, ha olyan kártyázást nem gyakorolnak, mely jádzó társának pénze, 's a' szerint kedve elvesztibe is kerül, kivált ott, hol még az olvasóknak pipa fűstel is alkalmatlankodni kevesen szoktak.
n) Ki terjeded Cassinok tagjainak az az nemes indulatjak a' nem oly tehetős, de tudós, és jó hírű nevű idegenekre is. kiket ha nem fizetnek, és idegenek is bé fogadnak, és betsülettel látnak társaságokban is, még pedig fizetés nülkűlt is, mely szerint az illyenek meg vágynak kimélvé azon esméretség szerzés bajaitol, melyekkel kelletett régi atyáinknak tulajdon házoknál el fogadni, rég nem látott, vagy esmerkedni kiváno tudós társaikat is, de nints is most a tanuló ember úgy belé szoritva sokszor egésségtelen poros tanulószobájában, hogy szüntelen tsak azokkal a' megholt tudósoknak könyveikkel társalkodván, melyek élő szóval nem kedveskedhetnek, az leg érdemesebb tudóst is, tsak nem embert gyűlölővé, és kedvetlen, barátságtalan társalkodóvá könnyen tehették, söt hamarább is betegségbe is ejthettek.


Az eredeti helyesírási módot meghagytam! F. Cs.

Minden jog fenntartva©dr. Flórián Csaba 2004 - 2008